دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1396، صفحه 309-410 
6. فون زنبورهای جنس Bruchophagus (Hym.: Eurytomidae) در استان آذربایجان‌شرقی

صفحه 373-392

عطیه نقی زاده؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ مصطفی نیکدل؛ سید ابراهیم صادقی