دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، زمستان 1395، صفحه 207-319 
2. بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید

صفحه 225-237

یاسمن شفیقی؛ رضا وفایی شوشتری؛ محمد‌رضا زرگران؛ بهمن شمس اسفند آباد