بررسی فراوانی و تنوع گونه‌‌ای زنبورهای خانواده Braconidae در جنگل‎‌های استان مازندران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حشره شناسی کشاورزی دانشگاه ازاد اراک ایران

2 دانشگاه آزاد اراک

3 استادیار، پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق تنوع گونه­‎ای زنبورهای پارازیتویید خانواده Braconidae در استان مازندران (سالاردره، شویلاشت، هفت خال، عالیکلا) در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌­ها با استفاده از تله مالیز جمع‌­آوری شدند. برداشت و تخلیه بطری­‌های حاوی نمونه به­صورت دو هفته در میان صورت گرفت. در مجموع 161 فرد شامل 33 گونه جمع­آوری گردید. به منظور بررسی تنوع گونه­‌ای از نرم افزار SDR استفاده شد. فراوانی، شاخص­‎های تنوع گونه­‎ای و یکنواختی برای 33 گونه در 4 مکان مختلف محاسبه شد. بیشترین فراوانی گونه، مربوط به گونه­‎های Homolobus truncator (Say, 1829) و Disophrys initiator (Fonscolombe, 1846) به­ترتیب با فراوانی نسبی 77/16 و 53/15 درصد بود که در همه مناطق نمونه­برداری وجود داشتند. بر اساس شاخص­‎های تنوع گونه‎ای آلفا، مشخص شد که که منطقه عالی کلا دارای بیشترین میزان تنوع گونه­‎ای می­‎باشد. بر اساس مقایسه آماری شاخص‌­های یکنواختی سالاردره و شویلاشت دارای بیشترین یکنواختی می­‌باشند. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی و تنوع گونه­‎ای زنبورهای خانواده Braconidae در 4 ایستگاه جنگلی در استان مازندران، واقع در شمال ایران، است.
 

کلیدواژه‌ها