ارزیابی کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer در کنترل کنه‌ کورم گلایول (Rhizoglyphus echinopus)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده گل وگیاهان زینتی، شهرستان محلات

2 بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، صندوق پستی1454، کدپستی1938513111، (AREEO)

چکیده

خسارت کنه‌ انباری (Rhizoglyphus echinophus) اهمیت اقتصادی روی کورم گلایودارد. مطالعه­ای درباره کارائی این کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer و بومی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. با آلوده نمودن هرکورم گلایول به چهارکنه انباری و کشت هریک در گلدان­ های حاوی 50% خاک معمولی، 25% کود دامی پوسیده و 25% ماسه انجام شد. برای رها سازی کنه شکارگر از هفت نوبت در زمان ­های مختلف برای رهاسازی استفاده و نتایج با تیمار شاهد (فاقد رهاسازی شکارگر) مقایسه شدند. عملکرد شکارگر بر فعالیت کنه انباری با اندازه‌ گیری طول ساقه اصلی گلایول 35 روز بعد از رهاسازی در هر گلدان و شمارش تعداد کورم­ های جدید در سه نوبت به فاصله یک ماه اقدام شد. تاثیر کنه شکارگر بر جمعیت کمی کنه آفت با استفاده از قیف برلیز تعیین گردید. داده­ های به­ دست آمده از طرح آماری کامل تصادفی با 5 تکرارمورد تجزیه آماری توسط نرم­افزار SAS قرار گرفتند. کارایی نوبت­ های مختلف رهاسازی کنه شکارگر بر میانگین طول ساقه و جمعیت کنه کورم گلایول در بین تیمارها تفاوت آماری معنی داری (P>0.05) داشت. بیشترین میانگین کورم جدید در هرگلدان به تعداد 4/3 کورم، کمترین درصد آلودگی 8/10 درصد و میانگین جمعیت کنه آفت به تعداد 2/0 کنه آفت در چهار مرحله رهاسازی کنه شکارگر ثبت شد. کمترین رشد طول ساقه گلایول 7/42 سانتی در یک مرحله رهاسازی کنه شکارگر ملاحظه شد. امکان دست­یابی به کنترل بیولوژیک کنه انباری روی کورم گلایول با استفاده از چهار مرحله رهاسازی کنه شکارگر فراهم آمده است.

کلیدواژه‌ها