تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera:Scutelleridae)، یکی از عوامل اصلی محدود­کننده تولید گندم در ایران و بعضی کشورهای همسایه است. تغذیه از شیره برگ، ساقه و دانه توسط پوره­ها و حشرات بالغ منجر به ایجاد خسارات کمی و کیفی زیادی به محصول گندم می­ شود. متاسفانه استفاده از آفت­ کش ­ها مهم­ترین راه کنترل این آفت می­ باشد، بنابراین یافتن راه­ هایی که استفاده از سموم را محدود کند مورد توجه است. پریکاسن یک مهارکننده هورمون جوانی است که روی اجسام آلاتای گونه ­های حشرات اثر سمیت سلولی داشته و منجر به مرگ سلول­ های تولیدکننده هورمون جوانی می ­شود. در مطالعات آزمایشگاهی اثر پریکاسن I و II با غلظت ­های مختلف (20، 25، 32، 40 و 50 میکروگرم) و استن خالص (شاهد) روی سن پنجم پورگی به­روش موضعی و بر سطح پشتی بدن حشره بررسی شد. نتایج آزمایش نشان داد، درصد مرگ و میر پوره­ ها با افزایش غلظت پریکاسن I و II افزایش یافت، به ­نحوی که بالاترین میزان تلفات پورگی (50 درصد) در غلظت 50 میکروگرم پریکاسن II مشاهده شد. تیمار پوره ­ها با پریکاسن I و II منجر به مشاهده تغییر شکل حشرات در سن پنج پورگی و حشرات کامل شد. این تغییرات شامل تغییر شکل در بال­ ها و بال­ پوش­ ها و گاه حفظ کوتیکول قدیم بود. افزایش طول دوره پورگی از دیگر تغییرات ایجاد شده بر اثر استفاده از پریکاسن بود.

کلیدواژه‌ها