فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی (JER) - اخبار و اعلانات