اصول اخلاقی انتشار مقاله

این مجله از دستورالعمل های COPE در مورد نحوه برخورد با اعمال احتمالی سوء رفتار پیروی می کند. اخلاق چاپ مقاله همواره بر اساس منشور رفتاری و اصول انتشارات علمی سازگار بوده است. رعایت وفاداری، یکپارچگی علمی، تحقیق اصیل، حقوق معنوی نویسنده، پرهیز از هرگونه سرقت ادبی غیراخلاقی، عدم ارسال چندگانه و ارسال همزمان یک نسخه خطی به دو یا چند مجله، همگی از اولویت‌های مسئولین فصلنامه ، هیئت مدیره، داوران و نویسندگان خواهد بود.

تضاد منافع
این مجله از نویسندگان می‌خواهد که منابع بالقوه تضاد منافع را افشا کنند. منابع بالقوه تضاد منافع  برای مثال شامل، اما نه محدود به افتخارات برای سخنرانی در سمپوزیوم ها، کمک های مالی تحقیقاتی از سوی آژانس های تامین مالی، حمایت از یک حامی پروژه، سمت در هیئت مشاوران یا هیئت مدیره یا انواع دیگر روابط مدیریت، روابط مالی، مالکیت سهام یا منافع سرمایه گذاری، حقوق مالکیت معنوی، حمایت مالی برای حضور در سمپوزیوم ها و حمایت مالی برای برنامه های آموزشی. همچنین باید در صورت عدم وجود تضاد منافع اعلام کنید.