فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی (JER) - واژه نامه اختصاصی