اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر ابراهیم سلیمان نژادیان

حشره شناسی کشاورزی دانشیار

soley322rocketmail.com

مدیر مسئول

دکتر رضا وفایی شوشتری

حشره شناسی کشاورزی استادیار، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اراک

orius131yahoo.com

مدیر داخلی

دکتر الهام صنعتگر

حشره شناسی کشاورزی استادیار، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اراک

em_sanatgaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا رسولیان

استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

rasolianut.ac.ir

دکتر سید حسین حجت

استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

seyedhossein.hodjatyahoo.com

دکتر مسعود اربابی

استاد، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

marbabi18yahoo.com

دکتر ابراهیم ابراهیمی

دانشیار، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

eebrahimiyahoo.com

دکتر علی اصغر طالبی

دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

talebiamodares.ac.ir

دکتر حسین فرازمند

دانشیار، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

hfarazmandyahoo.com

دکتر محمدرضا رضا پناه

استادیار، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

rezapanayahoo.com

عباسعلی زمانی

حشره شناسی گروه حشره شناسی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

zamany55gmail.com
09131124190
0000-0001-8283-1235

h-index: 16  

غلامحسین طهماسبی

حشره شناسی مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- مرکز اموزش و تحقیقات کشاورزی- کرج- ایران

asri.ir
hosin_tahmasbihotmail.com
09122651927
0000-0003-1029-026X

h-index: 11