راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نگارش مقالات

فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره‌شناسی

شایسته است که نویسندگان، نکات زیر را هنگام تهیه و ارسال مقاله رعایت نمایند:

1- اصول کلی

1-1- مقاله در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر نشریات ارسال نگردیده باشد.

1-2- آیین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شود.

1-3-جهت بیان اصطلاحات انگلیسی از معادل فارسی استفاده گردد و سپس اصطلاح انگلیسی مربوطه به صورت زیرنویس در پایین صفحه آورده شود.

 

فارسی

چکیده انگلیسی

عنوان مقاله

B-Lotus16(Bold)

عنوان مقاله

Times New Roman 14(Bold)

نام نویسندگان

B-Lotus11 (Bold & Italic)

نام نویسندگان

Times New Roman 12(Bold/Italic)

نشانی نویسندگان

B-Lotus9

نشانی نویسندگان

Times New Roman 8(Bold)

چکیده  و متن اصلی مقاله

B-Lotus12

متن چکیده

Times New Roman 11(regular)

عناوین بخش­های اصلی مقاله

B-Lotus14 (Bold)

Key words

Times New Roman 10(Bold)

زیر عنوان­ها

B-Lotus12(Bold)

 

 

 

2- ساختار مقاله

2-1- صفحه اول (صفحه عنوان یا Title page) شامل موارد زیر می باشد: این صفحه برای داوران ارسال نمی گردد

- عنوان کامل مقاله (واضح، بیان کننده محتوای مقاله و حداکثر 80 حرف(

- نام و نام خانوادگی و درجه علمی نویسنده (نویسندگان(

 -نشانی دقیق کلیه نویسندگان (محل کار، کد پستی، تلفن یا دورنگار و پست الکترونیک)

- نام ، نام خانوادگی و آدرس نویسندگان به زبان انگلیسی

2-2- صفحه دوم:شـامـل عنوان کامل مقاله و چکیـده فارسی (با حـداکثر300 واژه، به تفکیک حاوی: مـقدمه، روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه گیری و واژه های کلیدی3 تا 5 کلمه) می شود. از نوشتن نام و آدرس نویسندگان در این صفحه و صفحات بعد اجتناب شود.

2-3- صفحه سوم: شامل عنوان کامل مقاله و چکیده مقاله به زبان انگلیسی (با حـداکثر 300 واژه، به تفکیک حاوی: Introduction ، Material and Methods ،  Results و (Discussion و  Key words می شود. چکیده انگلیسی کاملا منطبق با چکیده فارسی باشد.

  2-4- صفحه چهارم به بعد:  شاملمقدمه، مواد و روش‌ها،نتایج، بحث، سپاسگزاری و منابعمی باشد

  مقدمه:  شرحی بر موضوع مورد بررسی شامل اهمیت، پیشینه مختصر، فرضیه و هدف تحقیق است.

مواد و روش ها: :شامل مواد و وسایل به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. اطلاعات ارایه شده در این بخش باید به گونه ای باشد که تکرار آزمایشات برای خواننده را امکان پذیر نماید.

نتایج: در این بخش تمامی یافته های کمی و کیفی با استفاده از جداول و تصاویر ارایه می گردد. جداول و تصاویر همراه با عنوان در صفحات جداگانه تنظیم و به ترتیب آورده شدن در متن مقاله شماره‌گذاری شوند و در متن مقاله به شماره‌ها اشاره گردد. مندرجات موجود در جداول و تصاویر به زبان فارسی تهیه گردد. عرض جدول ها و تصویرها به گونه ای تنظیم شود که قابل چاپ در یک ستون (8 سانتیمتر) و یا دو ستون (17 سانتیمتر) باشد. جداول با استفاده از امکان Table در Microsoft-Word طراحی شوند و هر جدول باید دارای عنوان و زیرنویس کامل به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد. در زیرنویس جداول و تصاویر همه اختصارهای غیر استاندارد توضیح داده شوند. فرمت تصاویر Tiff یا Jpeg بوده وباید به نحوی تهیه گردند که از نظر فنی چاپ آنها با کیفیت مطلوب در مجله مقدور باشد.

بحث:شامل تحلیل و تفسیر نتایج و مقایسه با سایر تحقیقات و نتیجه گیری کلی (Conclusion) است.

سپاسگزاری: در این قسمت منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه مقاله گردیده و هر گونه کمک تکنیکی و یا نظری افراد آورده شده و مورد تقدیر قرار می گیرد.

منابع: در داخل متن:

بر اساس مطالعات کری1 و همکاران (2003)  ..... سپس در پاورقی"1-Carey" آورده می­شود

بر اساس مطالعات رخشانی و همکاران (1387) ....

بیولوژی کرم سیب ........................ بررسی شد (Carey et al., 2003).

بیولوژی کرم سیب ........................ بررسی شد (Carey et al., 2003; John, 2000; Smith & Brown, 1998).

بیولوژی کرم سیب ........................ بررسی شد (Smith & Brown, 2003).

بیولوژی کرم سیب ........................ بررسی شد (رخشانی و همکاران،‌ 1387)

بیولوژی کرم سیب ........................ بررسی شد (رخشانی و همکاران،‌ 1387؛ زمانی و معینی، 1385).

 

منابع به طور کامل انگلیسی نوشته شوند و نگارش فهرست منابع به صورت Hanging  0.5cm انجام شود و اسامی نویسندگان و سال به صورت Bold تایپ گردد.

مجلات:

Smith, M. A. 2000. Article title. Journal Name, volume: pages.

Smith, M. A. 2001a. Article title. Journal Name, volume: pages.

Smith, M. A. 2001b. Article title. Journal Name, volume: pages.

Smith, M. A. and Huffacker, A. S. 2001. Article title. Journal Name, volume: pages.

Smith, M. A. and White, A. S. 2001. Article title. Journal Name, volume: pages.

Smith, M. A., Bacher, S. and Nentwig, W. 2000. Article title. Journal Name, volume: pages.

Smith, M. A., Carey, J. and Taylor, A. 2001. Article title. Journal Name, volume: pages.

مقالات در حال چاپ

Smith, M. A. 2002. Title. Journal Name, (in press).

کتاب های تالیف شده

Carey, J. 2001. Title: subtitle. Publisher, City, Country. pp.

Smith, M. A. 2001. Title: subtitle. Publisher, City, Country. pp.

Taylor, A. 2001. Title: subtitle. Publisher, City, Country. pp.

مقاله موجود در یک کتاب یا یک فصل کتاب در مورد کتب تدوین شده

Carey, J. 2001. Article or chapter title, pp: 000–000. In: Smith, M. A. and Taylor, A. (eds.), Book title. Publisher, City, Country.

Carey, J. 2001. Article or chapter title, pp: 000–000. In: Smith, M. A. (ed.), Book title. Publisher, City, Country.

خلاصه مقاله کنگره ها و یا proceedings

Smith, M. A. & White, A. S. 2001. Article or abstract title, pp: 000–000. In: Proceedings name, date, place.

پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری:

Smith, M. A. 2001. Thesis or dissertation title. M.S. thesis or Ph.D. dissertation, University name, City.

نرم افزارهای رایانه ای:

SAS Institute. 2001. PROC user's manual, version 6th ed. SAS Institute, Cary, NC.

منابع اینترنتی:

Reisen, W. 2001. Title. Available in: http://www........

مثال:

 

Journal article:

Allen, J. C. 1976. A modified sine wave method for calculating degree days. Environmental Entomology, 5: 388-396.

Book:

Carey, J. R. 1993. Applied demography for biologists with special emphasis on insects. Oxford University Press, New York, USA. 253pp.

Chapter in book

Gilkeson, L. A. 1994. Greenhouse cucumber, melon aphid, pp: 321-345. In: Howard, J. A. and Garland, M. S. (eds.), Disease and Pests of Vegetable Crops in Canada. Chapman & Hall, London, UK.

Software

MINITAB. 2000. MINITAB User's Guide, version 13.1. MINITAB Ltd., UK.

 

لازم به ذکر است نویسندگان مقالات مسئول نوشته‌ها و مدافع مطالب چاپ شده از مقاله خود در مجله خواهند بود و استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است.

هزینه های انتشار

هیچ هزینه ارسال و هزینه چاپ برای این مجله وجود ندارد.


دسترسی

این یک مجله با دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام محتوا به صورت رایگان در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی،توزیع، چاپ، جستجو، یا پیوند به متون کامل مقالات بدون درخواست اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده. مقاله شما به زودی پس از پذیرش برای هر کسی که به آن نیاز دارد در دسترس خواهد بود.


حق چاپ و مجوز نویسنده
مقالات تحت مجوز عمومی بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 منتشر خواهند شد. این بدان معناست که مقاله به‌طور رایگان برای خواندن، کپی و توزیع مجدد در دسترس است، و همچنین می‌تواند برای اهداف غیرتجاری تطبیق داده شود، البته تا زمانی که انتساب مناسب داده شود.
منبع-غیر تجاری
CC BY-NC 4.0
این مجوز به دیگران اجازه می دهد مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و مجدداً توزیع کنند، دوباره میکس کنند، تغییر شکل دهند و بر اساس مطالب بسازند. تا زمانی که شما از شرایط مجوز پیروی کنید، مجوز دهنده نمی تواند این آزادی ها را لغو کند. شما نمی توانید از مواد برای مقاصد تجاری استفاده کنید.
مشاهده سند مجوز

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

مشاهده کد حقوقی

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

زمان بندی انتشار/آرشیو
این مجله هر سال 4 شماره منتشر می کند. فهرست کامل مقالات و آرشیوها در صفحه اصلی مجله نشان داده شده است.