دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1389 
2. مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد

صفحه 13-20

علیرضا زارع‌پور اشکذری؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعیده لونی


6. دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه

صفحه 49-60

علی‌اصغر لشگری؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی‎پور؛ سمیرا فراهانی


7. بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما

صفحه 61-71

لطیفیان مسعود؛ ابراهیم سلیمان‌‌نژادیان؛ مهران غزوی؛ جمشید حیاتی؛ محمد‌سعید مصدق؛ سهام احمدی‌زاده