دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1389 
6. اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 307-317

حسین فرازمنـد؛ فرحناز سادات گلستان هاشمی؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ عارف معروف


7. مطالعه فونستیک سن‌های خانواده‌ Pentatomidae در استان آذربایجان غربی

صفحه 319-328

محمد ناطق گلستان؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ علیمراد سرافرازی