دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1389 
8. بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران

صفحه 155-164

محمود علی خانی؛ علی رضوانی؛ احسان رخشانی؛ محمدجواد مدنی