دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، خرداد 1400، صفحه 1-95 
4. مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان

صفحه 35-49

شادی رساپور؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان