دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، آذر 1399، صفحه 187-253 
1. شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.)

صفحه 13-28

ستاره محمدسلیم؛ سهراب ایمانی؛ محمد عبدی گودرزی؛ نادر حسن زاده؛ وحید زرین نیا


2. ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور

صفحه 187-199

مسعود اربابی؛ داود شیردل؛ مسعود تقی زاده؛ حسن رحیمی؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت


6. واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say)

صفحه 239-251

منتظری محمد محسن؛ شیلا گلدسته؛ جلال شیرازی؛ الهام صنعتگر