دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تابستان 1399، صفحه 83-198 
6. فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس

صفحه 159-176

هادی استوان؛ فاطمه همایون؛ شهرام حسامی؛ مجید فلاح زاده