دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، اسفند 1398 
1. تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته

صفحه 61-69

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


5. اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری

صفحه 365-370

مهسا سمیعی فرد؛ ستاره مومن بیت اللهی؛ شادی مالکی؛ مریم طهرانچی