دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1398، صفحه 179-295 
1. مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

صفحه 33-60

رضا وفایی شوشتری؛ هنگامه هوشیار؛ الهام صنعتگر؛ شیلا گلدسته؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ ریجو جاسیلا