دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، خرداد 1398، صفحه 1-87 
7. معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae)

صفحه 1-9

مجید فلاح زاده؛ علی فلاحت پیشه؛ ابوفاضل دوستی؛ فرانکو استرومیا؛ نازیلا سقایی