دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، شهریور 1390، صفحه 85-171 
3. بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد

صفحه 103-117

امیر انصاری پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ جهانشیر شاکرمی


7. تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز

صفحه 153-162

راضیه ظل‌انوار؛ مصطفی حقانی؛ علیرضا منفرد؛ محمدجواد کرمی