دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار 1395، صفحه 1-101 
2. کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی

صفحه 11-27

شبنم جعفری؛ محمدحسین کاظمی؛ محمود شجاعی؛ لطفعلی زاده حسین؛ محسن مفیدی نیستانک