دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1391، صفحه 91-187 
3. بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata

صفحه 117-129

ساناز جوان؛ سیدابراهیم حسینی؛ هادی استوان؛ محمد فرزانه؛ سمیه شبانی


5. بررسی فون شته ها (Hem., Sternorrhyncha; Aphididae) در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه

صفحه 141-153

سعیده قهرمانی نژاد؛ معصومه شایان مهر؛ محمدتقی توحیدی