دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، زمستان 1391، صفحه 281-340 
4. گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران

صفحه 307-312

فریبرز فیروزی جهانتیغی؛ حسین براهویی؛ رضا وفایی شوشتری؛ احسان رخشانی


6. مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران

صفحه 325-329

محمود علی خانی؛ تورج ارکانی؛ حسین هاشم‌زاده؛ رضا وفایی شوشتری