دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1392، صفحه 303-413 
4. واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae)

صفحه 341-352

آزاده دارابی؛ مصطفی حقانی؛ ارسلان جمشیدنیا؛ عباسعلی زمانی؛ ناصر فرار