دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1392، صفحه 83-181 
2. مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker

صفحه 95-101

جهانشیر شاکرمی؛ سمیرا خورشیدوند؛ مسعود اربابی؛ عبدالحسن رضایی نژاد


7. مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان

صفحه 161-170

نوید ناصریان؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ آرمان آوندفقیه؛ نادر آزادبخت