دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1392، صفحه 1-83 
1. استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران

صفحه 1-10

ندا آقاگلی مرزیجرانی؛ فریبا مظفریان؛ رضا وفایی شوشتری


2. بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR

صفحه 11-19

مریم تکلوزاده؛ حاجی محمد تکلوزاده؛ اکبر حسینی پور؛ علیمراد سرافرازی