دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 199-312 
4. تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae

صفحه 233-247

شبنم جعفری؛ محمدحسین کاظمی؛ محمود شجاعی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ محسن مفیدی نیستانک


6. بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 261-276

سعیده لونی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مسعود لطیفیان؛ عزیز شیخی‌گرجان؛ رضا وفایی شوشتری