دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 203-297 
3. مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین

صفحه 233-241

سیمین چنگیزی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ مهدی چنگیزی؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


7. مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران)

صفحه 281-286

محمود علی خانی؛ تورج ارکانی؛ حسین هاشم‌زاده؛ رضا وفایی شوشتری


8. بررسی فون کفشدوزک های خانواده (Col., Coccinellidae) مراتع گون گزی استان لرستان

صفحه 287-297

مجید توکلی؛ امیر انصاری پور؛ احمد پیرهادی؛ فاطمه پیروزی