دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-119 
10. بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران

صفحه 113-119

تورج ارکانی؛ محمود علی‌خانی؛ محمد مهدی ربیعه؛ عارفه اصغری کرهرودی؛ راضیه مهدوی