دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 95-183 
3. بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان

صفحه 119-133

مرضیه لشکری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ فریبا مظفریان؛ خلیل قربانی؛ علی اصغر فتحی