نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالمعصومی، نهال بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • احمدی‌زاده، سهام بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]
 • اربابی، مسعود بررسی دامنه میزبانی و پراکنش لارو کنه‌های پارازیتنگونا در مناطق مختلف استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 117-126]
 • اربابی، مسعود مطالعه توزیع جغرافیایی و فراوانی جمعیت کنه‌های گیاهی روی اندام‌های هوایی و در سطح خاک باغات چای در شرق استان گیلان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 329-338]
 • اسکروچی، فرناز مقایسه‏ ویژگی‏های زیستی دو جمعیت منطقه‏ای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (Hem., Aphididae) روی کلزا در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 155-163]
 • اسماعیلی، ابوذر بررسی ترجیح میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus Allard (Col., Bruchidae) عامل کنترل بیولوژیک علف‌هرز خارشتر روی برخی از گیاهان خانواده Fabaceae [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 251-257]
 • ایمانی، سهراب بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]

ب

 • بابایی، محبوبه مطالعه فونستیک کنه‌های جنس Eriophyes (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) درختان میوه در شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 165-178]
 • باستان، سیدرضا بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]
 • براری، حسن بررسی مقدماتی پراکنش جغرافیایی مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip., Tephritidae) دراستان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 143-154]

پ

 • پاشایی‌راد، شاهرخ اولین گزارش دو‌گونه شب‌پره از خانواده (Lep., Pyralidae) از استان فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 213-224]

ت

 • تفقدی‌نیا، بهرام مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 271-277]
 • تقدسی، محمد ولی اثر عوامل محیطی غیرزنده بر جمعیت شته مومی کلم L. Brevicoryne brassicae روی زراعت کلزا در منطقه ورامین [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 39-47]

ح

 • حیاتی، جمشید بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]
 • حجگزار، اصغر مقایسه‏ ویژگی‏های زیستی دو جمعیت منطقه‏ای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (Hem., Aphididae) روی کلزا در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 155-163]
 • حسنی سعدی، مرضیه تاثیر رژیم غذایی و دما بر رشد و زادآوری بالتوری سبز دشمن‌طبیعی پسیل معمولی پسته [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-192]

خ

 • خاقانی، شهاب بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]

د

 • دردایی، علی‌اصغر مقایسه میزان حساسیت گونه‌ها و کلن‌های صنوبر به شته‌های (Hem., Pemphigidae) Chaitophorus populi (Panzer)، Pemphigus spirothecae (Hem., Aphidoidea) Passerini و پسیل (Hem., Psyllidae) Camarotoscena sp. [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 239-250]
 • دزفولی، الهام بررسی اثرات تخم‌کشی، لاروکشی و بازدارندگی تخم‌ریزی اسانس گیاه آویشن باغی(Lamiaceae) Thymus vulgaris L. روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Col., Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]

ر

 • رخشانی، احسان بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • رخشانی، احسان بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 155-164]
 • رضاپناه، محمدرضا ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-29]
 • رضوانی، علی بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 155-164]
 • رفیعی، بهاره بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]
 • رفیعی‌کرهرودی، زهرا بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-116]
 • رفیعی‌کرهرودی، زهرا مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 271-277]

ز

س

 • سرافرازی، علیمراد مطالعه فونستیک سن‌های خانواده‌ Pentatomidae در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 319-328]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم مقایسه پارازیتیسم ظاهری و حاشی ه‏ای زنبورهای پارازیتویید تخم زنجرک مو Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae) در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 97-107]
 • سلیمان‌‌نژادیان، ابراهیم بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]

ش

 • شایسته، نورالدین تاثیر پودر سه نوع ادویه غذایی روی مرگ‌ومیر و تولید نتاج حشرات‌کامل سوسک کشیش (Col., Bostrichidae) Rhyzopertha dominica (F.) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-38]
 • شیخی‌گرجان، عزیز بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-116]
 • شفیعی، هادی بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]

ص

 • صداقت، روشنک اثر پرتو ماورای بنفش روی پارامتر‌های زیستی بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) (Lep., Gelechiidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 259-269]
 • صدیقی، لادن ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-29]
 • صفرعلیزاده، محمدحسن مطالعه فونستیک سن‌های خانواده‌ Pentatomidae در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 319-328]

ط

 • طارقیان، محمدرضا بررسی ترجیح میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus Allard (Col., Bruchidae) عامل کنترل بیولوژیک علف‌هرز خارشتر روی برخی از گیاهان خانواده Fabaceae [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 251-257]
 • طالبی، علی اصغر دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]
 • طالبی، علی اصغر اثر پرتو ماورای بنفش روی پارامتر‌های زیستی بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) (Lep., Gelechiidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 259-269]
 • طالبی، علی‌اصغر بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • طالبی، علی‌اصغر مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • طالبی، علی‌اصغر مقایسه‏ ویژگی‏های زیستی دو جمعیت منطقه‏ای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (Hem., Aphididae) روی کلزا در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 155-163]

ع

 • عاشوری، شبنم تاثیر پودر سه نوع ادویه غذایی روی مرگ‌ومیر و تولید نتاج حشرات‌کامل سوسک کشیش (Col., Bostrichidae) Rhyzopertha dominica (F.) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-38]
 • عالی‌پناه، هلن اولین گزارش دو‌گونه شب‌پره از خانواده (Lep., Pyralidae) از استان فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 213-224]
 • عالیچی، محمود بررسی ترجیح میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus Allard (Col., Bruchidae) عامل کنترل بیولوژیک علف‌هرز خارشتر روی برخی از گیاهان خانواده Fabaceae [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 251-257]
 • علی خانی، محمود بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 155-164]
 • علیمرادی، محمد بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]
 • علوی، جلیل مطالعه‌ زیست‌شناسی کرم برگ‌خوار زیتون Palpita unionalis Hbn. (Lep., Pyralidae) در استان گلستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 85-95]
 • علوی، جلیل برآورد سطح زیان اقتصادی (EIL) کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera Hb. (Lep., Noctuidae) روی پنبه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 203-212]

غ

 • غزوی، مهران بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]

ف

 • فتحی‎پور، یعقوب دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]
 • فرازمند، حسین بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-116]
 • فرازمنـد، حسین اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 307-317]
 • فراهانی، سمیرا دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]

ق

 • قلی‌زاده، مجید برآورد سطح زیان اقتصادی (EIL) کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera Hb. (Lep., Noctuidae) روی پنبه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 203-212]

ک

 • کرمی، اسماعیل مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 271-277]
 • کریم‌زاده اصفهانی، جواد اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 307-317]
 • کمالی، هاشم مطالعه فونستیک کنه‌های جنس Eriophyes (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) درختان میوه در شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 165-178]
 • کمانگر، صلاح‌الدین شناسایی شته‌های گندم وکفشدوزک‌های شکارگر آن‌ها و بررسی کارایی و تغییرات جمعیت فراوان‌ترین گونه کفشدوزک در استان کردستان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 279-293]
 • کیهانیان، علی اکبر اثر عوامل محیطی غیرزنده بر جمعیت شته مومی کلم L. Brevicoryne brassicae روی زراعت کلزا در منطقه ورامین [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 39-47]
 • کهراریان، مرتضی بررسی کارایی باکتریی Var. Bacillus thuringiensis، حشره‌کش کارباریل و دیفلوبنزرون علیه کرم کپسول‌خوار نخود Heliothis viriplaca Hufn. (Lep., Noctuidae) در شرایط مزرعه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 295-305]
 • کهن‌سال، اردشیر اولین گزارش دو‌گونه شب‌پره از خانواده (Lep., Pyralidae) از استان فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 213-224]
 • کوه‌نورد، فهیمه اولین گزارش دو‌گونه شب‌پره از خانواده (Lep., Pyralidae) از استان فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 213-224]

گ

 • گلدسته، شیلا بررسی اثرات تخم‌کشی، لاروکشی و بازدارندگی تخم‌ریزی اسانس گیاه آویشن باغی(Lamiaceae) Thymus vulgaris L. روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Col., Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • گلدسته، شیلا مقایسه‏ ویژگی‏های زیستی دو جمعیت منطقه‏ای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (Hem., Aphididae) روی کلزا در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 155-163]
 • گلستان هاشمی، فرحناز سادات اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 307-317]

ل

 • لشگری، علی‌اصغر دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]
 • لطفعلی‌زاده، حسینعلی بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • لونی، سعیده مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • لونی، سعیده بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-116]
 • لونی، سعیده مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 271-277]

م

 • مافی، شعبانعلی زیست‌شناسی شپشک آردآلود مرکبات (Hem., Coccidae) Planococcus citri Risso در شرایط آزمایشگاهی و نوسانات فصلی آن در باغات مرکبات استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 225-237]
 • مافی پاشاکلایی، شعبانعلی بررسی مقدماتی پراکنش جغرافیایی مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip., Tephritidae) دراستان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 143-154]
 • محرمی پور، سعید بررسی اثرات تخم‌کشی، لاروکشی و بازدارندگی تخم‌ریزی اسانس گیاه آویشن باغی(Lamiaceae) Thymus vulgaris L. روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Col., Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • محرمی‌پور، سعید اثر پرتو ماورای بنفش روی پارامتر‌های زیستی بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) (Lep., Gelechiidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 259-269]
 • محسنی امین، امیر کارآیی کادر یک متر مربع در تخمین جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae) در مزارع گندم دیم [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 127-142]
 • محمدی، سمیه بررسی دامنه میزبانی و پراکنش لارو کنه‌های پارازیتنگونا در مناطق مختلف استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 117-126]
 • محمود شجاعی، محمود تاثیر رژیم غذایی و دما بر رشد و زادآوری بالتوری سبز دشمن‌طبیعی پسیل معمولی پسته [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-192]
 • مدنی، محمدجواد بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 155-164]
 • میراب‌زاده، عباس مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 271-277]
 • میرساردو، سامره بررسی مقدماتی پراکنش جغرافیایی مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip., Tephritidae) دراستان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 143-154]
 • میرمویدی، علینقی بررسی دامنه میزبانی و پراکنش لارو کنه‌های پارازیتنگونا در مناطق مختلف استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 117-126]
 • مسعود، لطیفیان بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]
 • مسعود، لطیفیان مقایسه پارازیتیسم ظاهری و حاشی ه‏ای زنبورهای پارازیتویید تخم زنجرک مو Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae) در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 97-107]
 • مصدق، محمد‌سعید بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]
 • معروف، عارف اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 307-317]
 • ملکشی، سیدحسن شناسایی شته‌های گندم وکفشدوزک‌های شکارگر آن‌ها و بررسی کارایی و تغییرات جمعیت فراوان‌ترین گونه کفشدوزک در استان کردستان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 279-293]
 • مهر‌نژاد، محمدرضا تاثیر رژیم غذایی و دما بر رشد و زادآوری بالتوری سبز دشمن‌طبیعی پسیل معمولی پسته [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-192]
 • مودی، سعید بررسی ترجیح میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus Allard (Col., Bruchidae) عامل کنترل بیولوژیک علف‌هرز خارشتر روی برخی از گیاهان خانواده Fabaceae [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 251-257]

ن

 • ناطق گلستان، محمد مطالعه فونستیک سن‌های خانواده‌ Pentatomidae در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 319-328]
 • نژادقنبر، نازنین مطالعه توزیع جغرافیایی و فراوانی جمعیت کنه‌های گیاهی روی اندام‌های هوایی و در سطح خاک باغات چای در شرق استان گیلان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 329-338]
 • نیکدل، مصطفی مقایسه میزان حساسیت گونه‌ها و کلن‌های صنوبر به شته‌های (Hem., Pemphigidae) Chaitophorus populi (Panzer)، Pemphigus spirothecae (Hem., Aphidoidea) Passerini و پسیل (Hem., Psyllidae) Camarotoscena sp. [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 239-250]
 • نوروزی، پیمان ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-29]

و

 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه توزیع جغرافیایی و فراوانی جمعیت کنه‌های گیاهی روی اندام‌های هوایی و در سطح خاک باغات چای در شرق استان گیلان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 329-338]
 • وفایی‌شوشتری، رضا ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-29]
 • وفایی‌شوشتری، رضا مطالعه فونستیک کنه‌های جنس Eriophyes (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) درختان میوه در شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 165-178]