نمایه نویسندگان

ا

 • استوان، هادی تنوع گونه ای کنه های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی مرتبط با جنگل های بلوط منطقه کامفیروز استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 51-65]
 • ایمانی، سهراب بررسی سمیت و اثرات زیرکشندگی اسانس پنج‌انگشت به‌‌عنوان یک ترکیب شبه هورمون جوانی روی لمبه‌ گندم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]

ت

 • تیرگری، سیاوش بررسی سمیت و اثرات زیرکشندگی اسانس پنج‌انگشت به‌‌عنوان یک ترکیب شبه هورمون جوانی روی لمبه‌ گندم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]

ج

 • جلالی زند، علیرضا بررسی جدول زندگی و امکان پرورش انبوه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در شرایط آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]

ح

 • حسامی، شهرام تنوع گونه ای کنه های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی مرتبط با جنگل های بلوط منطقه کامفیروز استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 51-65]

ر

 • رحیم‌زاده، علیرضا بررسی سمیت و اثرات زیرکشندگی اسانس پنج‌انگشت به‌‌عنوان یک ترکیب شبه هورمون جوانی روی لمبه‌ گندم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]
 • رساپور، شادی مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]

س

 • سلیمان نژادیان، ابراهیم مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]

ش

 • شیران، سپیده بررسی جدول زندگی و امکان پرورش انبوه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در شرایط آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]

ف

 • فتحی‌پور، یعقوب بررسی سمیت و اثرات زیرکشندگی اسانس پنج‌انگشت به‌‌عنوان یک ترکیب شبه هورمون جوانی روی لمبه‌ گندم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]
 • فرزانه، محمد تنوع گونه ای کنه های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی مرتبط با جنگل های بلوط منطقه کامفیروز استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 51-65]

گ

 • گلدسته، شیلا مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]

م

 • محمایی، فهیمه پیش بینی LD50 در مشتقات کربوکسیلیک اسید با مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 67-82]
 • محمدی نسب، عصمت پیش بینی LD50 در مشتقات کربوکسیلیک اسید با مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 67-82]

و

 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]