نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، فرانک بررسی اثر بیماری‌زایی قارچ بیمارگر Beaurveria bassiana (Balsomo ) Vuillemin علیه حشرات کامل Callosobruchs maculatus (Col., Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 79-85]
 • احمدپور، رویا اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب و تیاکلوپرید روی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 87-97]
 • استرومیا، فرانکو معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • استوان، هادی معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 179-195]
 • استوان، هادی قدرت کشندگی و قابلیت اختلاط باکتریBacillus thuringiensis با قارچ‌های Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در کنترل آفات انباری خرما (Oryzaephilus surinamensis و Ephestia kuehniella) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 297-313]
 • استوان، هادی تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]
 • افقهی، صمد اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب و تیاکلوپرید روی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 87-97]
 • ایمانی، سهراب تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]

ب

 • بخش طاهری، یزدان ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 371-379]
 • بهمنی، نگار قدرت کشندگی و قابلیت اختلاط باکتریBacillus thuringiensis با قارچ‌های Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در کنترل آفات انباری خرما (Oryzaephilus surinamensis و Ephestia kuehniella) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 297-313]

پ

 • پژمان، آرزو تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]

ج

 • جاسیلا، ریجو مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]
 • جعفری، مریم تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک‌ کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 197-217]
 • جلالی زند، علیرضا مقایسه کارایی جلب کننده‌‌ها و تله‌‌های فرمونی مختلف در به دام‌اندازی مگس میوه گیلاس Rhagoletis cerasi (Lineous) در اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 55-63]
 • جلالی زند، علیرضا بررسی اثر بیماری‌زایی قارچ بیمارگر Beaurveria bassiana (Balsomo ) Vuillemin علیه حشرات کامل Callosobruchs maculatus (Col., Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 79-85]
 • جوزیان، عسگر اثر غلظت‌‌های زیرکشنده آفت‌‌کش‌‌های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم‌‌های مختلف شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]

ح

 • حسامی، شهرام اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 65-77]
 • حسامی، شهرام جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 99-113]
 • حسامی، شهرام معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 179-195]
 • حسامی، شهرام قدرت کشندگی و قابلیت اختلاط باکتریBacillus thuringiensis با قارچ‌های Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در کنترل آفات انباری خرما (Oryzaephilus surinamensis و Ephestia kuehniella) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 297-313]
 • حسامی، شهرام تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]
 • حسنی، محمدرضا جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 99-113]
 • حسنی، محمد رضا تاثیر دورکنندگی اسانس، عصاره و پودر بذر گیاه ‌آنغوزه روی لارو سن چهارم و حشره کامل شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 43-53]
 • حسینی، مجتبی اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 65-77]

خ

 • خوانچه زر، سعید بررسی شاخص‌های زیستی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta Meyrick، روی بوته‌های گوجه‌فرنگی تیمار شده با عناصر غذایی کلسیم و سیلیسیم در شرایط گلخانه‌ای [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 315-329]

د

 • دبیری، حمید ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی‌خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-125]
 • دبیری، حمید ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 371-379]
 • دوستی، ابوفاضل معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

ر

 • راد، بهار بررسی اثرات مکمل‌های پروتئینی و ویتامین‌ها بر شاخص‌های رشد قارچ‌های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در مرحله تکثیر بلاستوسپور [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 43-55]
 • راشکی، مریم ارزیابی توالی نوکلئوتیدی و پروتئینی آنزیم‌های سیتو‌کرمP450 در قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 219-230]
 • رشادصدقی، علی مروری بر کاربرد بیوآکوستیک در شناسایی و کنترل غیر شیمیایی حشرات آفت [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 231-244]
 • رضایی، مرتضی پیشگویی شاخص سمیت LD50 در مشتقات آنیلین)حاوی ترکیبات علف‌‌کش( با روش‌های محاسباتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • رضایی ترشیزی، رضا اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • رضائی، هدی بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون‌های آن بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دو نقطه‌ای(Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-350]
 • رفیعی دستجردی، هوشنگ اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب و تیاکلوپرید روی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 87-97]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اثر غلظت‌‌های زیرکشنده آفت‌‌کش‌‌های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم‌‌های مختلف شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • رنجبر اقدم، حسین تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک‌ کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 197-217]

ز

 • زارع، شهرام ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی‌خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-125]
 • زارع، شهرام ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 371-379]
 • زرگری، محمد ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی‌خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-125]
 • زرگری، محمد ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 371-379]
 • زمانی، زهرا پیشگویی سمیت و ضریب توزیع اکتانول-آب آفت کش‌های آلی کلردار با استفاده ازتوصیف گرهای مولکولی و روش‌های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون خطی چند متغیره [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 245-257]
 • زمانی، عباس علی تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک‌ کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 197-217]

س

 • سقایی، نازیلا معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک‌ کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 197-217]
 • سمیعی فرد، مهسا اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 365-370]

ش

 • شیبانی تذرجی، زهرا تاثیر دورکنندگی اسانس، عصاره و پودر بذر گیاه ‌آنغوزه روی لارو سن چهارم و حشره کامل شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 43-53]
 • شعله سعدی، الهام جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 99-113]
 • شفیعی، فاطمه پیشگویی سمیت و ضریب توزیع اکتانول-آب آفت کش‌های آلی کلردار با استفاده ازتوصیف گرهای مولکولی و روش‌های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون خطی چند متغیره [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 245-257]

ص

 • صنعتگر، الهام مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]
 • صنعتگر، الهام بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون‌های آن بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دو نقطه‌ای(Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-350]

ط

 • طاهری، یزدان بخش ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی‌خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-125]
 • طهرانچی، مریم اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 365-370]

ع

 • عباسی، جاوید ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی‌خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-125]
 • عباسی، جاوید ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 371-379]
 • عباسی، طاهر اثر غلظت‌‌های زیرکشنده آفت‌‌کش‌‌های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم‌‌های مختلف شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • عموزاده، آذرنوش تنوع زیستی بال‌ریشکداران(Insecta: Thysanoptera) در مزارع غلات استان ایلام(ایران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 259-268]

غ

 • غیبی، مهدی اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 65-77]

ف

 • فرآورده، لیلا اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • فلاحت پیشه، علی معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • فلاح زاده، مجید اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 65-77]
 • فلاح زاده، مجید معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • فلاح زاده، مجید جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 99-113]
 • فلاح زاده، مجید معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 179-195]

ق

 • قاسمی کهریزه، اکبر بررسی شاخص‌های زیستی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta Meyrick، روی بوته‌های گوجه‌فرنگی تیمار شده با عناصر غذایی کلسیم و سیلیسیم در شرایط گلخانه‌ای [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 315-329]

ک

 • کیانپور، مینا مطالعه ارتباط کمی ساختار- فعالیت برای پیش‌‌بینی شاخص LD50 در آفت‌کش‌های ارگانوفسفات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]

گ

 • گلدسته، شیلا تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک‌ کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 197-217]
 • گلدسته، شیلا مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]
 • گلدسته، شیلا بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون‌های آن بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دو نقطه‌ای(Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-350]
 • گلی‌زاده، علی اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب و تیاکلوپرید روی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 87-97]
 • گلمحمدی، غلامرضا اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]

ل

 • لطیفیان، مسعود بررسی اثرات مکمل‌های پروتئینی و ویتامین‌ها بر شاخص‌های رشد قارچ‌های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در مرحله تکثیر بلاستوسپور [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 43-55]

م

 • مالکی، شادی اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 365-370]
 • محمدی خرم‌آبادی، عباس مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]
 • محمدی نسب، عصمت پیشگویی شاخص سمیت LD50 در مشتقات آنیلین)حاوی ترکیبات علف‌‌کش( با روش‌های محاسباتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • محمدی نسب، عصمت مطالعه ارتباط کمی ساختار- فعالیت برای پیش‌‌بینی شاخص LD50 در آفت‌کش‌های ارگانوفسفات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]
 • میراب بالو، مجید تنوع زیستی بال‌ریشکداران(Insecta: Thysanoptera) در مزارع غلات استان ایلام(ایران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 259-268]
 • مرتضوی، مجتبی ارزیابی توالی نوکلئوتیدی و پروتئینی آنزیم‌های سیتو‌کرمP450 در قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 219-230]
 • مزدایی، افشان تاثیر دورکنندگی اسانس، عصاره و پودر بذر گیاه ‌آنغوزه روی لارو سن چهارم و حشره کامل شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 43-53]
 • مسعود، لطیفیان قدرت کشندگی و قابلیت اختلاط باکتریBacillus thuringiensis با قارچ‌های Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در کنترل آفات انباری خرما (Oryzaephilus surinamensis و Ephestia kuehniella) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 297-313]
 • مقدس، حسین مقایسه کارایی جلب کننده‌‌ها و تله‌‌های فرمونی مختلف در به دام‌اندازی مگس میوه گیلاس Rhagoletis cerasi (Lineous) در اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 55-63]
 • ملانوروزی، فرزانه اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 65-77]
 • مومن بیت اللهی، ستاره اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 365-370]

ن

 • نظری، علیرضا اثر غلظت‌‌های زیرکشنده آفت‌‌کش‌‌های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم‌‌های مختلف شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • نظری، علیرضا تنوع زیستی بال‌ریشکداران(Insecta: Thysanoptera) در مزارع غلات استان ایلام(ایران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 259-268]
 • نیک پی، امین بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون‌های آن بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دو نقطه‌ای(Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-350]

و

 • وفایی شوشتری، رضا اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]

ه

 • همایون، فاطمه معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 179-195]
 • هوشیار، هنگامه مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]