نمایه نویسندگان

آ

 • آزدو، ضیا بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • آوندفقیه، آرمان بررسی اثر نوع طعمه گیاهی، شکل و محل نصب تله در بهبود کارایی تله‌های فرمونی سرخرطومی حنایی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Col., Dryophthoridae). [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 63-72]

ا

 • ارکانی، تورج بررسی فون خانواده Miridae و تعیین گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 85-93]
 • استوان، هادی بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 73-84]
 • اشترى، صدیقه بررسى حساسیت مراحل مختلف زیستى عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennadius Hem., Aleyrodidae)) به پایرى‏پروکسى‏فن و روغن سیتوویت [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 267-276]
 • اکبرزاده شوکت، غلامعلی شناسایی زنبورهای پارازیتویید شفیره‌های زمستان‌گذران شب‌پره خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lep., Tortricidae) تاکستان‌های ارومیه [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 95-102]
 • انصاری پور، امیر بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 103-117]

ب

 • باقری، محمدرضا بخشی از فون آفات و بندپایان مفید گیاهان دارویی و مرتعی در اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 119-132]
 • بهمنی، سلیمان بررسی تاثیر پایری‌پروکسی‌فن، هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem., Aphididae)، در مزارع کلزا [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 133-141]

پ

 • پوربهی، حمیده مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • پورمیرزا، على ‏اصغر بررسى حساسیت مراحل مختلف زیستى عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennadius Hem., Aleyrodidae)) به پایرى‏پروکسى‏فن و روغن سیتوویت [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 267-276]

ت

 • ترمه‌چی، ایرج استفاده از زمین آمار در مدیریت کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع لوبیا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 295-303]

ج

 • جعفری، رضا فون کفشدوزک های (Col., Coccinellidae) شهرستان زرند، استان کرمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • جعفری، مریم نقش مقاومت میزبان گیاهی بر رشد و نمو بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lep plutellidae)، در شرایط آزمایشگاه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 285-293]

ح

 • حبیبی، ریحانه تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]
 • حجتی، مهناز استفاده از زمین آمار در مدیریت کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع لوبیا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 295-303]
 • حسینی، رضا بررسی فون خانواده Miridae و تعیین گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 85-93]
 • حقانی، مصطفی بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 73-84]
 • حقانی، مصطفی تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 153-162]

خ

 • خادمی، مریم بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L. [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]

ر

 • رضاپناه، محمدرضا نقش مقاومت میزبان گیاهی بر رشد و نمو بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lep plutellidae)، در شرایط آزمایشگاه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 285-293]
 • رفیعی، بهاره بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]

ز

 • زارعی جلال‌آباد، ناهید فون کفشدوزک های (Col., Coccinellidae) شهرستان زرند، استان کرمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • زمانی، عباسعلی مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]

س

 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی فنولوژی زنبور پارازیتویید (Hym., Scelionidae) Telenomus busseolae Gahan نسبت به رشد مرحله تخم ساقه‌خوار نیشکر (Lep., Noctuidae) Sesamia nonagrioides Lefebvre و مطالعه درصد پارازیتیسم آن بر اساس روش‌های رایج و فراخوان [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 29-41]
 • سوبرامانی، جی. بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L. [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]

ش

 • شاکرمی، جهانشیر بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 103-117]
 • شیخ‌علی، تقی بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]

ص

 • صادقی، ابراهیم بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • صیادمنصور، عبدالرضا بررسی فنولوژی زنبور پارازیتویید (Hym., Scelionidae) Telenomus busseolae Gahan نسبت به رشد مرحله تخم ساقه‌خوار نیشکر (Lep., Noctuidae) Sesamia nonagrioides Lefebvre و مطالعه درصد پارازیتیسم آن بر اساس روش‌های رایج و فراخوان [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 29-41]
 • صفرعلیزاده، محمدحسن بررسى حساسیت مراحل مختلف زیستى عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennadius Hem., Aleyrodidae)) به پایرى‏پروکسى‏فن و روغن سیتوویت [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 267-276]

ط

 • طالبی، ابراهیم بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L. [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]
 • طالبی، علی اصغر مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]

ظ

 • ظل‌انوار، راضیه تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 153-162]

ع

 • عسکریان‌زاده، علیرضا بررسی فنولوژی زنبور پارازیتویید (Hym., Scelionidae) Telenomus busseolae Gahan نسبت به رشد مرحله تخم ساقه‌خوار نیشکر (Lep., Noctuidae) Sesamia nonagrioides Lefebvre و مطالعه درصد پارازیتیسم آن بر اساس روش‌های رایج و فراخوان [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 29-41]

ف

 • فرار، ناصر مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • فرازمند، حسین نقش مقاومت میزبان گیاهی بر رشد و نمو بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lep plutellidae)، در شرایط آزمایشگاه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 285-293]
 • فرازمند، حسین تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]
 • فرازمند، حسین بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • فرازمند، حسین بررسی تاثیر پایری‌پروکسی‌فن، هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem., Aphididae)، در مزارع کلزا [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 133-141]
 • فرازمنـد، حسین بررسی اثر نوع طعمه گیاهی، شکل و محل نصب تله در بهبود کارایی تله‌های فرمونی سرخرطومی حنایی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Col., Dryophthoridae). [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 63-72]
 • فرازمنـد، حسین مطالعه مقدماتی تاثیر کائولین در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه گرمسار [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 163-171]

ک

 • کرمی، محمدجواد تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 153-162]
 • کریم‌زاده اصفهانی، جواد نقش مقاومت میزبان گیاهی بر رشد و نمو بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lep plutellidae)، در شرایط آزمایشگاه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 285-293]
 • کریم‌زاده اصفهانی، جواد تعیین تعداد نمونه مورد نیاز در مطالعات حشره‌شناسی با زبان محاسبه آماری R قسمت اول- مقایسه میانگین‌ها و نسبت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 51-61]
 • کیهانیان، علی‌اکبر بررسی تاثیر پایری‌پروکسی‌فن، هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem., Aphididae)، در مزارع کلزا [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 133-141]

گ

 • گلدسته، شیلا بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • گلدسته، شیلا مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • گودرزی، غلامرضا بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]

ل

 • لونی، سعیده تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]

م

 • ماهش، اچ. بی. بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L. [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]
 • محیسنی، عبدالامیر استفاده از زمین آمار در مدیریت کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع لوبیا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 295-303]
 • محمدپور، کاظم بررسی اثر نوع طعمه گیاهی، شکل و محل نصب تله در بهبود کارایی تله‌های فرمونی سرخرطومی حنایی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Col., Dryophthoridae). [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 63-72]
 • مرادیان، حسین بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 73-84]
 • مسعود، لطیفیان بررسی فنولوژی زنبور پارازیتویید (Hym., Scelionidae) Telenomus busseolae Gahan نسبت به رشد مرحله تخم ساقه‌خوار نیشکر (Lep., Noctuidae) Sesamia nonagrioides Lefebvre و مطالعه درصد پارازیتیسم آن بر اساس روش‌های رایج و فراخوان [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 29-41]
 • مشیری، افشین مطالعه مقدماتی تاثیر کائولین در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه گرمسار [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 163-171]
 • معروف، عارف تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]
 • منفرد، علیرضا تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 153-162]

ن

 • نصراصفهانی، مهدی بخشی از فون آفات و بندپایان مفید گیاهان دارویی و مرتعی در اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 119-132]

و

 • وفایی شوشتری، رضا فون کفشدوزک های (Col., Coccinellidae) شهرستان زرند، استان کرمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • وفایی شوشتری، رضا استفاده از زمین آمار در مدیریت کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع لوبیا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 295-303]
 • وفایی شوشتری، رضا تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی فون خانواده Miridae و تعیین گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 85-93]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 103-117]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه مقدماتی تاثیر کائولین در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه گرمسار [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 163-171]