نمایه نویسندگان

آ

 • آل ابراهیم، محمد تقی بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه .Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.: Gelechiidae) برای فون ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]

ا

 • استوان، هادی کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248]
 • اسدی، قربانعلی بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه .Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.: Gelechiidae) برای فون ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]
 • ایمانی، سهراب بررسی تاثیر جیره های غذایی طبیعی و مصنوعی روی مرحله شفیرگی ساقه خواران Sesamia cretica Lederer وSesamia nonagrioides Lefèbvre در مقایسه با جمعیت مزرعه ای [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]
 • ایمانی، سهراب کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154]
 • امیری بشلی، بهنام اثر چند حشره کش گیاهی و شیمیایی بر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood ,1856) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • امیری بشلی، بهنام اثرسمیت چند حشره کش گیاهی و شیمیایی روی سن Macrolophus caliginosus شکارگر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • امینی، سودابه اولین گزارش گونه Cis chinensis (Coleoptera: Ciidae) از ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 165-169]

ب

 • باقری، محمد رضا اثر چند حشره کش گیاهی و شیمیایی بر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood ,1856) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • باقری، محمد رضا اثرسمیت چند حشره کش گیاهی و شیمیایی روی سن Macrolophus caliginosus شکارگر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • بیدرنامنی، فاطمه بررسی اثرکشندگی و بازدارندگی تخم ریزی سه اسانس گیاهی روی کرم میوه خوار گوجه فرنگی (Lep., Noctidae) Helicoverpa armigera (Hünber) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • براری، حسن مقایسه فراوانی حشرات برگ‌خوار در مزارع کلزای واقع در اراضی شالی‌زاری و خشکه‌زاری استان مازندران [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 207-223]
 • بنی عامری، ولی الله کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248]
 • بورکهاردت، دانیل گزارش جدید ده گونه پسیل (Hemiptera: Psylloidea) برای فون استان کرمان، ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 223-235]

پ

 • پیل وری، مجتبی مطالعه فون پشه های گزنده (Diptera: Ceratopogonidae) در استان مرکزی، ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-23]

ت

 • تیرگری، سیاوش کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154]

ج

 • جعفری، شبنم کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27]
 • جلالی زند، علیرضا بررسی سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی سوسک نخود فرنگی Bruchus pisorum (Coleoptera, Bruchidae) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 29-36]
 • جوهرچی، امید کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248]

ح

 • حسامی، شهرام نخستین گزارش زنبور پارازیتویید Monoctonia pistaciaecola (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-267]
 • حسین، لطفعلی زاده کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27]
 • حسینی، رضا اولین گزارش گونه Cis chinensis (Coleoptera: Ciidae) از ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 165-169]
 • حسن‌پور، مهدی اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254]

خ

 • خاکی، فاطمه بررسی تنوع گونه ای مگس های خانواده Syrphidae در منطقه اراک ومقایسه شاخص های تنوع زیستی آن ها در مناطق نمونه برداری [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 37-46]
 • خلیل طهماسبی، بهروز بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه .Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.: Gelechiidae) برای فون ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]

د

 • درانیان، داود کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154]
 • درودی، زهره کاربرد PLSو PARAFACدر اندازه‌گیری هم زمان اسپکتروفتومتری اکسی تتراسایکلین، تتراسایکلین و داکسی سایکلین در نمونه‌های عسل [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 309-319]

ر

 • رخشانی، احسان نخستین گزارش زنبور پارازیتویید Monoctonia pistaciaecola (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-267]
 • رزمجو، جبرائیل اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254]
 • رفیعی‌دستجردی، هوشنگ اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 211-222]
 • رمضانی، لیلا اثر کشاورزی بر تنوع و تراکم پادمان (Hexapoda: Collembola)در استان خوزستان، جنوب غرب ایران [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 301-307]
 • رنجبر اقدم، حسین بررسی تاثیر جیره های غذایی طبیعی و مصنوعی روی مرحله شفیرگی ساقه خواران Sesamia cretica Lederer وSesamia nonagrioides Lefèbvre در مقایسه با جمعیت مزرعه ای [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]
 • روزبهانی، مهدیه بررسی فون خانواده Miridae در ملایر (استان همدان، ایران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 268-280]
 • ریوندی، امیر ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143]

ز

 • زرگران، محمد‌رضا بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-237]
 • زمانی، غلامرضا بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه .Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.: Gelechiidae) برای فون ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]

س

 • سری، سایه بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-181]

ش

 • شایسته، نورالدین ارزیابی کاربرد امواج مایکروویو روی مراحل زیستی لمبه گندم Trogoderma granarium Everts (Col.:Dermestidae) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 203-209]
 • شاکرمی، جهانشیر مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor Say روی شب پره مدیترانه ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 125-134]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی سمیت تنفسی پنج ترکیب ترپنوییدی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 155-163]
 • شاکرمی، جهانشیر اثـــر کود نیتروژن بر تغییرات جمعیت و پارامترهـــــای رشدی کنه تارتن قرمز Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari: Tetranychidae) روی ارقام مختلف گل رز [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300]
 • شجاعی، محمود کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27]
 • شجاعی، محمود بررسی تاثیر جیره های غذایی طبیعی و مصنوعی روی مرحله شفیرگی ساقه خواران Sesamia cretica Lederer وSesamia nonagrioides Lefèbvre در مقایسه با جمعیت مزرعه ای [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]
 • شجاعی، محمود کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154]
 • شخصی زارع، فرشید اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201]
 • شیخ نژاد، هادی اولین گزارش گونه Cis chinensis (Coleoptera: Ciidae) از ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 165-169]
 • شعبانی پور، مهدی بررسی اثرکشندگی و بازدارندگی تخم ریزی سه اسانس گیاهی روی کرم میوه خوار گوجه فرنگی (Lep., Noctidae) Helicoverpa armigera (Hünber) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • شفیقی، یاسمن بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-237]
 • شمس اسفند آباد، بهمن بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-237]
 • شهسواری، محمد رضا اثر چند حشره کش گیاهی و شیمیایی بر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood ,1856) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • شهسواری، محمد رضا اثرسمیت چند حشره کش گیاهی و شیمیایی روی سن Macrolophus caliginosus شکارگر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]

ص

 • صحراییان، حمیده ارزیابی کاربرد امواج مایکروویو روی مراحل زیستی لمبه گندم Trogoderma granarium Everts (Col.:Dermestidae) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 203-209]
 • صدیقی، لادن بررسی تاثیر جیره های غذایی طبیعی و مصنوعی روی مرحله شفیرگی ساقه خواران Sesamia cretica Lederer وSesamia nonagrioides Lefèbvre در مقایسه با جمعیت مزرعه ای [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]
 • صنعتگر، الهام تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124]

ط

 • طاهری، یزدانبخش تاثیر حشره‌کش‌های فلوپیرادیفورون، اسپیروتترامات و تیاکلوپرید روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hem.: Psyllidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 255-270]

ع

 • عباسی پور، حبیب ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143]
 • عسکریان زاده، علیرضا ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143]

غ

 • غیبی، مهدی تاثیر حشره‌کش‌های فلوپیرادیفورون، اسپیروتترامات و تیاکلوپرید روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hem.: Psyllidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 255-270]
 • غزوی، مهران اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201]
 • غفوری‌مقدم، مصطفی اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254]

ف

 • فتح پور، نفیسه بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-181]
 • فرازمند، حسین تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124]
 • فرازمند، حسین اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201]
 • فلاح نژاد مجرد، ندا اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 211-222]

ق

 • قرالی، بابک بررسی تنوع گونه ای مگس های خانواده Syrphidae در منطقه اراک ومقایسه شاخص های تنوع زیستی آن ها در مناطق نمونه برداری [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 37-46]
 • قهرمانووا، گلنار سوسک های کارابیده (سخت بالپوشان، کارابیده) جمع آوری شده از مزارع گندم زمستانه در غرب کشور آذربایجان [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-13]

ک

 • کارگریان، فاطمه نخستین گزارش زنبور پارازیتویید Monoctonia pistaciaecola (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-267]
 • کاظمی، محمدحسین کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27]
 • کافی فراشاه، فاطمه تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124]
 • کریم‌زاده، فرناز مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor Say روی شب پره مدیترانه ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 125-134]

گ

 • گلدسته، شیلا بررسی تنوع گونه ای مگس های خانواده Syrphidae در منطقه اراک ومقایسه شاخص های تنوع زیستی آن ها در مناطق نمونه برداری [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 37-46]
 • گلدسته، شیلا مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor Say روی شب پره مدیترانه ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 125-134]
 • گلدسته، شیلا مطالعه فون پشه های گزنده (Diptera: Ceratopogonidae) در استان مرکزی، ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-23]
 • گلدسته، شیلا اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 211-222]
 • گلدسته، شیلا اثـــر کود نیتروژن بر تغییرات جمعیت و پارامترهـــــای رشدی کنه تارتن قرمز Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari: Tetranychidae) روی ارقام مختلف گل رز [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300]
 • گلی‌زاده، علی اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254]
 • گل محمدی، غلامرضا تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124]

ل

 • لشکری، محمد‌رضا گزارش جدید ده گونه پسیل (Hemiptera: Psylloidea) برای فون استان کرمان، ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 223-235]
 • لطف آبادی، مجتبی ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143]
 • لطیفیان، مسعود مروری بر مدیریت تلفیقی آفات نخل خرما (چالش‌ها و راه‌کارها) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 271-287]

م

 • مالکی، شادی کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248]
 • محمدی، شهرزاد کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154]
 • محمدی نسب، عصمت پیش بینی Log P (ضریب توزیع آب‌ اکتانل) آفت‌ کش ها به کمک روش‌ رگرسیون خطی چندگانه [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 249-261]
 • مدرس نجف آبادی، سید سعید مطالعه فون پشه های گزنده (Diptera: Ceratopogonidae) در استان مرکزی، ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-23]
 • مصدق، محمد سعید اثر کشاورزی بر تنوع و تراکم پادمان (Hexapoda: Collembola)در استان خوزستان، جنوب غرب ایران [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 301-307]
 • معروف، عارف اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201]
 • معینی نقده، ناصر بررسی سمیت تنفسی پنج ترکیب ترپنوییدی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 155-163]
 • مفیدی نیستانک، محسن کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27]
 • منصوری، آرزو بررسی سمیت تنفسی پنج ترکیب ترپنوییدی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 155-163]
 • منظری، شهاب گزارش جدید ده گونه پسیل (Hemiptera: Psylloidea) برای فون استان کرمان، ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 223-235]
 • مودی، سعید بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه .Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.: Gelechiidae) برای فون ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]
 • موذنی، امیر اثر چند حشره کش گیاهی و شیمیایی بر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood ,1856) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • موذنی، امیر اثرسمیت چند حشره کش گیاهی و شیمیایی روی سن Macrolophus caliginosus شکارگر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]

ن

 • نیازی، علی کاربرد PLSو PARAFACدر اندازه‌گیری هم زمان اسپکتروفتومتری اکسی تتراسایکلین، تتراسایکلین و داکسی سایکلین در نمونه‌های عسل [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 309-319]
 • نامداری، رضا اثـــر کود نیتروژن بر تغییرات جمعیت و پارامترهـــــای رشدی کنه تارتن قرمز Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari: Tetranychidae) روی ارقام مختلف گل رز [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300]

و

 • وفایی شوشتری، رضا تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-181]
 • وفایی شوشتری، رضا اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201]
 • وفایی شوشتری، رضا اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 211-222]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی فون خانواده Miridae در ملایر (استان همدان، ایران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 268-280]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-237]
 • وفایی شوشتری، رضا اثـــر کود نیتروژن بر تغییرات جمعیت و پارامترهـــــای رشدی کنه تارتن قرمز Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari: Tetranychidae) روی ارقام مختلف گل رز [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300]

ی

 • یزدانیان، محسن بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-181]