نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبخت، نادر مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170]
 • آقاگلی مرزیجرانی، ندا استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • آوندفقیه، آرمان مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170]

ا

 • ابراهیم‌قلعه سیدی، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249]
 • احمدی، زینب بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 183-193]
 • اربابی، مسعود مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101]
 • ایزدی، حمزه زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پروانه برگ خوار سفید پسته، Ocneria terebinthina (Lep: Lymantriidae) در باغ‌ های پسته شهرستان انار کرمان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 195-207]
 • ایزک مهری، خدیجه بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313]
 • استوان، هادی تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • افشاری، علی تاثیر آفت‌کش‌های کلرپایریفوس و آبامکتین بر زنده‏مانی و باروری حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147]
 • امید، رسول ارزیابی تاثیر دو فرآورده Bacillus thuringiensis در کنترل لاروهای پروانه ابریشم باف ناجور در جنگل‌های ارسباران [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 171-181]

ب

 • بقایی، نادیا بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373]
 • بیگی، سیامک بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • بنی عامری، ولی اله بررسی حساسیت تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae) به گروه های مختلف حشره کش [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260]

پ

 • پریچهره، شبنم بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 315-330]
 • پژمان، حسین ارزیابی سه نوع فرمولاسیون پروتئین هیدرولیزات تجاری و سطوح مختلف طعمه پاشی با آن ها جهت کنترل مگس جالیز Dacus ciliatus (Dip:Tephritidae) درمنطقه جهرم فارس [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 261-270]
 • پسیک، ولادیمیر گزارش سه گونه کنه آبزی (Acari: Hydrachnidia) از ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 283-289]
 • پناهی، امید بررسی اثر سه اسانس گیاه دارویی بر رشد میسلیومی، جوانه زنی و تولید کنیدیوم سه گونه قارچ بیمار گر حشرات در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340]
 • پورسالاری، راضیه زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پروانه برگ خوار سفید پسته، Ocneria terebinthina (Lep: Lymantriidae) در باغ‌ های پسته شهرستان انار کرمان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 195-207]

ت

 • تکلوزاده، حاجی محمد بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]
 • تکلوزاده، مریم بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]

ث

 • ثابت قدم، آزیتا بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373]

ج

 • جلیلیان، فرزاد بررسی نوسانات جمعیت و زیست شناسی صحرایی شب پره برگ خوار گزنده بلوط Porthesia melania Stgr. (Lep., Lymantriidae) در منطقه میاندار استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 375-384]
 • جمشیدنیا، ارسلان واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352]
 • جهانبخش، وحید مطالعه گروه بندی باکتریWolbachia ، همزیست گونه های غالب زنبورTrichogramma در ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 219-236]
 • جوادی، صائب زیست شناسی، تغییرات فصلی و پراکندگی جمعیت شپشک استرالیایی Icerya purchasi Maskell (Hom: Margarodidea) درشرق مازندران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 209-217]

ح

 • حیدرزاده، آرزو بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی از ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34]
 • حیدرزاده، آرزو رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50]
 • حسینی پور، اکبر بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]
 • حسن‌پور اقدم، محمد باقر بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313]
 • حسین زاده، جعفر بررسی اثر سه اسانس گیاه دارویی بر رشد میسلیومی، جوانه زنی و تولید کنیدیوم سه گونه قارچ بیمار گر حشرات در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340]
 • حقانی، مصطفی تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • حقانی، مصطفی جداسازی نماتد Steinernema feltiae و بررسی بیمارگری آن روی سرخرطومی برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 83-94]
 • حقانی، مصطفی واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352]

خ

 • خباز صابر، حدیث تاثیر تغذیه از غلظت‌های مختلف قندهای گلوکز، فروکتوز و ساکارز در نبود لاروهای میزبان بر طول عمر حشرات کامل زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Hym.; Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 67-82]
 • خورشیدوند، سمیرا مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101]

د

 • دارابی، آزاده واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352]
 • دردایی، علی اصغر ارزیابی تاثیر دو فرآورده Bacillus thuringiensis در کنترل لاروهای پروانه ابریشم باف ناجور در جنگل‌های ارسباران [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 171-181]
 • درسوئی، ریحانه مطالعه گروه بندی باکتریWolbachia ، همزیست گونه های غالب زنبورTrichogramma در ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 219-236]
 • دینی پور، عبداله گزارش سه گونه کنه آبزی (Acari: Hydrachnidia) از ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 283-289]
 • دینی‌ پور، عبداله تاثیرات حشره کش‌ های پیرتروییدی مصنوعی و نیونیکوتینوییدی و سینرژیست ها روی جمعیت (Lepidoptera: Noctuidae) ‌Spodoptera littoralis [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]

ر

 • رجبی، روح الله بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249]
 • رضایی، هدی بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • رضایی نژاد، عبدالحسن مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101]
 • رنجی، حسین بررسی تاثیر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-159]
 • رودکی، مهرناز جداسازی نماتد Steinernema feltiae و بررسی بیمارگری آن روی سرخرطومی برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 83-94]

ز

 • زارعی، مجتبی بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249]
 • زمانی، عباسعلی واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352]
 • زمانی، عباسعلی بررسی نوسانات جمعیت و زیست شناسی صحرایی شب پره برگ خوار گزنده بلوط Porthesia melania Stgr. (Lep., Lymantriidae) در منطقه میاندار استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 375-384]

س

 • سرافرازی، علیمراد بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]
 • سرایلو، محمدحسن تاثیر آفت‌کش‌های کلرپایریفوس و آبامکتین بر زنده‏مانی و باروری حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147]
 • سرباز، سعیده بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی از ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34]
 • سرباز، سعیده رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50]
 • سیرجانی، محمد رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50]
 • سعیدی، زریر ارزیابی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام نسبت به کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 353-363]
 • سقایی، نازیلا ویژگی های زیستی زنبور پارازیتویید Anagyrus mirzai (Hym., Encyrtidae) روی شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem., Pseudococcidae) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 103-114]
 • سمیع، محمد امین زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پروانه برگ خوار سفید پسته، Ocneria terebinthina (Lep: Lymantriidae) در باغ‌ های پسته شهرستان انار کرمان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 195-207]

ش

 • شایان مهر، معصومه اثرات دراز مدت چوبکشی زمینی بر ساختار جوامع ماکروفون خاک در جنگل‌های راش منطقه هیرکانی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 115-131]
 • شایان مهر، معصومه گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانوادهIsotomidae (Apterygota: Collembola) برای فون ایران [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 385-401]
 • شاکرمی، جهانشیر مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی فونستیک و پراکنش کنه های آبزی (Acari: Hydrachnida) در شهرستـان خرم‌ آباد [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 403-413]
 • شخصی زارع، فرشید بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373]
 • شیخی گرجان، عزیز بررسی حساسیت تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae) به گروه های مختلف حشره کش [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260]
 • شوهانی، حسین بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249]

ص

 • صابر، موسی اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 271-282]
 • صابر، موسی بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313]
 • صادقی قطب آبادی، محمد رضا ارزیابی سه نوع فرمولاسیون پروتئین هیدرولیزات تجاری و سطوح مختلف طعمه پاشی با آن ها جهت کنترل مگس جالیز Dacus ciliatus (Dip:Tephritidae) درمنطقه جهرم فارس [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 261-270]
 • صبوری، علیرضا گزارش سه گونه کنه آبزی (Acari: Hydrachnidia) از ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 283-289]
 • صفوی، سید علی بررسی اثر سه اسانس گیاه دارویی بر رشد میسلیومی، جوانه زنی و تولید کنیدیوم سه گونه قارچ بیمار گر حشرات در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340]
 • صنعتگر، الهام بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • صنعتگر، الهام بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249]

ط

 • طاوسی اجود، فائزه اثرات شکارگری مرکب مگس شکارگر(Dip., Syrphidae) Episyrphus balteatus و کفشدوزک (Col., Coccinellidae) Happodamia variegata روی جمعیت (Hem., Aphididae) Aphis gossypii [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 51-59]

ع

 • عابدی، زهرا اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 271-282]
 • عبدالهی، محمد جداسازی نماتد Steinernema feltiae و بررسی بیمارگری آن روی سرخرطومی برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 83-94]
 • عیوضی، علیرضا بررسی تاثیر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-159]

ف

 • فرار، ناصر واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352]
 • فرازمند، حسین مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170]
 • فرازمند، حسین بررسی اثر سه اسانس گیاه دارویی بر رشد میسلیومی، جوانه زنی و تولید کنیدیوم سه گونه قارچ بیمار گر حشرات در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340]
 • فرشینه عدل، محمد باقر بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 315-330]
 • فلاح زاده، مجید ویژگی های زیستی زنبور پارازیتویید Anagyrus mirzai (Hym., Encyrtidae) روی شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem., Pseudococcidae) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 103-114]
 • فلاح زاده، مجید ارزیابی سه نوع فرمولاسیون پروتئین هیدرولیزات تجاری و سطوح مختلف طعمه پاشی با آن ها جهت کنترل مگس جالیز Dacus ciliatus (Dip:Tephritidae) درمنطقه جهرم فارس [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 261-270]
 • فلاح زاده، مجید بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 315-330]

ق

 • قاسم زاده، مرضیه بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373]
 • قرالی، بابک اثرات شکارگری مرکب مگس شکارگر(Dip., Syrphidae) Episyrphus balteatus و کفشدوزک (Col., Coccinellidae) Happodamia variegata روی جمعیت (Hem., Aphididae) Aphis gossypii [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 51-59]
 • قره خانی، غلامحسین بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 183-193]
 • قره خانی، غلامحسین اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 271-282]

ک

 • کرتولی نژاد، داود اثرات دراز مدت چوبکشی زمینی بر ساختار جوامع ماکروفون خاک در جنگل‌های راش منطقه هیرکانی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 115-131]
 • کریمی، جواد مطالعه گروه بندی باکتریWolbachia ، همزیست گونه های غالب زنبورTrichogramma در ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 219-236]
 • کزازی، مجید اثرات شکارگری مرکب مگس شکارگر(Dip., Syrphidae) Episyrphus balteatus و کفشدوزک (Col., Coccinellidae) Happodamia variegata روی جمعیت (Hem., Aphididae) Aphis gossypii [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 51-59]

گ

 • گرجی، محمد زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پروانه برگ خوار سفید پسته، Ocneria terebinthina (Lep: Lymantriidae) در باغ‌ های پسته شهرستان انار کرمان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 195-207]
 • گلدسته، شیلا بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • گلدسته، شیلا بررسی نوسانات جمعیت و زیست شناسی صحرایی شب پره برگ خوار گزنده بلوط Porthesia melania Stgr. (Lep., Lymantriidae) در منطقه میاندار استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 375-384]
 • گورکان، اُکتای تاثیرات حشره کش‌ های پیرتروییدی مصنوعی و نیونیکوتینوییدی و سینرژیست ها روی جمعیت (Lepidoptera: Noctuidae) ‌Spodoptera littoralis [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]

ل

 • لطفی، فاطمه تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 183-193]

م

 • محمدی، الهه بررسی نوسانات جمعیت و زیست شناسی صحرایی شب پره برگ خوار گزنده بلوط Porthesia melania Stgr. (Lep., Lymantriidae) در منطقه میاندار استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 375-384]
 • مددی، حسین اثرات شکارگری مرکب مگس شکارگر(Dip., Syrphidae) Episyrphus balteatus و کفشدوزک (Col., Coccinellidae) Happodamia variegata روی جمعیت (Hem., Aphididae) Aphis gossypii [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 51-59]
 • مروج، غلامحسین بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی از ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34]
 • مروج، غلامحسین رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50]
 • مصطفی لو، وحیده تاثیر آفت‌کش‌های کلرپایریفوس و آبامکتین بر زنده‏مانی و باروری حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147]
 • مظفریان، فریبا استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • مهدویان، سید اسماعیل زیست شناسی، تغییرات فصلی و پراکندگی جمعیت شپشک استرالیایی Icerya purchasi Maskell (Hom: Margarodidea) درشرق مازندران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 209-217]
 • مهرور، علی بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 183-193]
 • مهرور، علی اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 271-282]
 • مهرور، علی بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313]
 • موسوی انزابی، سید حیدر بررسی تاثیر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-159]

ن

 • ناصریان، نوید مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170]
 • نامداری، رضا بررسی فونستیک و پراکنش کنه های آبزی (Acari: Hydrachnida) در شهرستـان خرم‌ آباد [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 403-413]
 • نجفی، اکبر اثرات دراز مدت چوبکشی زمینی بر ساختار جوامع ماکروفون خاک در جنگل‌های راش منطقه هیرکانی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 115-131]
 • نیک پور، رویا بررسی حساسیت تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae) به گروه های مختلف حشره کش [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260]
 • نیکدل، مصطفی ارزیابی تاثیر دو فرآورده Bacillus thuringiensis در کنترل لاروهای پروانه ابریشم باف ناجور در جنگل‌های ارسباران [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 171-181]

و

 • وفایی شوشتری، رضا استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170]
 • وفایی شوشتری، رضا گزارش سه گونه کنه آبزی (Acari: Hydrachnidia) از ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 283-289]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی فونستیک و پراکنش کنه های آبزی (Acari: Hydrachnida) در شهرستـان خرم‌ آباد [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 403-413]

ه

 • هاتفی، سعید بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی از ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34]

ی

 • یحیی پور، علیه گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانوادهIsotomidae (Apterygota: Collembola) برای فون ایران [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 385-401]
 • یزدانیان، محسن تاثیر تغذیه از غلظت‌های مختلف قندهای گلوکز، فروکتوز و ساکارز در نبود لاروهای میزبان بر طول عمر حشرات کامل زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Hym.; Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 67-82]
 • یزدانیان، محسن تاثیر آفت‌کش‌های کلرپایریفوس و آبامکتین بر زنده‏مانی و باروری حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147]