نمایه نویسندگان

آ

 • آوندفقیه، آرمان مطالعه نوسانات جمعیت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella L.، در باغ های به اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171]

ا

 • ابوالحسنی، علی اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309]
 • اربابی، مسعود مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319]
 • ارکانی، تورج بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119]
 • ارکانی، تورج مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286]
 • استوان، هادی واکنش تابعی سنک Hemiptera: Anthocoridae) Orius albidipennis) به تراکم های مختلف تریپس پیازThrips tabaci Thysanoptera: Thripidae و شته سبز سیب (Aphis pomi (Homoptera: Aphididae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 343-351]
 • اصغری کرهرودی، عارفه بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119]
 • الوندی، سعید بررسی اثر لارو کشی عصاره های استنی، هگزانی، الکلی و آبی بید Salix alba و کاج جنگلی Pinus sylvestris روی شب پره آرد (Ephestia kuehniella (Zel.) (Lep., Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-128]
 • امامی، محمدسعید مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190]
 • امیری بشلی، بهنام سمیت تنفسی اسانس پوست پرتقال (.Citrus sinensis (L روی حشرات کامل شپشه برنج Sitophilus oryzae و شپشه آردTribolium castaneum [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 43-52]
 • انصاری پور، امیر بررسی فون کفشدوزک های خانواده (Col., Coccinellidae) مراتع گون گزی استان لرستان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 287-297]
 • ایوبی، آیدا بررسی حساسیت حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 321-332]

ب

 • بابایی، محمد بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149]
 • بریمانی ورندی، حسن مطالعه فون زنبورهای خانواده (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مرکزی استان مازندران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 191-202]
 • بغدادی، احمد بررسی اثر کاربرد توام حشره کش پیری پروکسی فن و قارچ بیمارگر (Metarhizium anisopliae (Metschnikoff روی موریانه خاک زی Amitermes vilis در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25]

پ

 • پیرمحمدی، محدثه اثرات زیر‌کشندگی چند عصاره گیاهی و حشره‌کش ایمیداکلوپرا‏ِید بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrysopidae [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232]
 • پیرهادی، احمد بررسی فون کفشدوزک های خانواده (Col., Coccinellidae) مراتع گون گزی استان لرستان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 287-297]
 • پیروزی، فاطمه بررسی فون کفشدوزک های خانواده (Col., Coccinellidae) مراتع گون گزی استان لرستان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 287-297]
 • پناهی، امید قابلیت سازگاری و بررسی آزمایشگاهی اثر برخی حشره کش ها و اسانس های گیاهی با قارچ بیمارگر حشراتLecanicillium" longisporum" [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 203-213]

ت

 • تقّدسی، محمّدولی اثر تاریخ کاشت وارقام مختلف کلزا برعملکرد و جمعیت شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.(Hom. Aphididae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 173-182]
 • تکلوزاده، حاجی محمد بررسی تغییرات فصلی جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و تعیین میزان پارازیتیسم آن توسط زنبور rapae McIntosh Diaeretiella [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 333-341]
 • توکلی، مجید بررسی فون کفشدوزک های خانواده (Col., Coccinellidae) مراتع گون گزی استان لرستان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 287-297]

ج

 • جعفری، رضا بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 379-386]
 • جعفری ندوشن، علی کاربرد راهبرد راندن و ربودن push-pull در مبارزه با کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell و بهینه سازی آن در شرایط باغ های انار یزد [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 243-257]
 • جوینده، علی بررسی حساسیت حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 321-332]

چ

 • چنگیزی، سیمین تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137]
 • چنگیزی، سیمین مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241]
 • چنگیزی، مهدی مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241]

ح

 • حبیب‌پور، بهزاد بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • حسامی، شهرام مطالعه اثر گونه شته و میزبان گیاهی آن روی تغذیه و طول عمر بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Neur :chrysopidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 27-34]
 • حسن شاهی، غلامحسین اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309]
 • حقانی، مصطفی واکنش تابعی سنک Hemiptera: Anthocoridae) Orius albidipennis) به تراکم های مختلف تریپس پیازThrips tabaci Thysanoptera: Thripidae و شته سبز سیب (Aphis pomi (Homoptera: Aphididae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 343-351]

خ

 • خردمند، کتایون مطالعه تاثیر تغذیه گیاه خیار با سطوح مختلف پتاسیم بر پارامترهای زیستی و جدول زندگی کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Acari, Tetranychidae) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95]
 • خلیلی پور رکن آبادی، مرضیه کاربرد راهبرد راندن و ربودن push-pull در مبارزه با کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell و بهینه سازی آن در شرایط باغ های انار یزد [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 243-257]

د

 • دماوندیان، محمدرضا مطالعه تغییرات فصلی جمعیت (Pulvinaria aurantii (Hemi. : Coccidae و وضعیت پراکنش آن در باغ های مرکبات شرق مازندران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]

ذ

 • ذوالفقاریه، حمیدرضا بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149]

ر

 • راد، بهار بررسی اثرات ضد تغذیه ای غلظت های زیرکشنده قارچ های Beauveria bassiana Balsamo ،Beauveria brongniartii Saccardo و Metarhizium anisopliae Metsch روی لارو سوسک شاخ دار خرما Oryctes elegans Prell [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 53-65]
 • راد، بهار بررسی کارایی روش اسپکتروفتومتری در نمونه برداری از جمعیت مراحل مختلف رشد شپشه دندانه دار .Oryzaephilus surinamensis L در میوه خرمای رقم سایر [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 353-365]
 • ربیعه، محمد مهدی بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119]
 • رشید، مرضیه بررسی اثر کاربرد توام حشره کش پیری پروکسی فن و قارچ بیمارگر (Metarhizium anisopliae (Metschnikoff روی موریانه خاک زی Amitermes vilis در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی اثر لارو کشی عصاره های استنی، هگزانی، الکلی و آبی بید Salix alba و کاج جنگلی Pinus sylvestris روی شب پره آرد (Ephestia kuehniella (Zel.) (Lep., Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-128]
 • روحی، مریم بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149]
 • روزبخش زاده، محمد امین مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319]
 • روستایی، علی محمد مطالعه تاثیر تغذیه گیاه خیار با سطوح مختلف پتاسیم بر پارامترهای زیستی و جدول زندگی کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Acari, Tetranychidae) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95]
 • روشن، وحید اثر سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 67-79]

ز

 • زمانی، عباسعلی تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137]

س

 • سراج، علی اصغر بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • سراغی، امیر مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319]
 • سیرجانی، محمد تعیین زمان مناسب پوشش تاج میوه جهت کنترل کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 35-42]
 • سعیدی، کریم بررسی برخی از ویژگی های زیستی پروانه ساقه خوار کنگر (Euxoa agricola Boisduval, 1829 (Lep.: Noctuidae در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 259-267]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • سمیع، محمد امین اثرات زیر‌کشندگی چند عصاره گیاهی و حشره‌کش ایمیداکلوپرا‏ِید بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrysopidae [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232]
 • سمیع، محمد امین کاربرد راهبرد راندن و ربودن push-pull در مبارزه با کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell و بهینه سازی آن در شرایط باغ های انار یزد [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 243-257]

ش

 • شاکرمی، جهانشیر سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 367-378]
 • شیخی گرجان، عزیز بررسی اثر کاربرد توام حشره کش پیری پروکسی فن و قارچ بیمارگر (Metarhizium anisopliae (Metschnikoff روی موریانه خاک زی Amitermes vilis در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25]
 • شیخی گرجان، عزیز اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309]
 • شهیدی نوقابی، شهناز اثرات زیر‌کشندگی چند عصاره گیاهی و حشره‌کش ایمیداکلوپرا‏ِید بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrysopidae [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232]

ص

 • صادقی، رضا بررسی اثر دور کنندگی پالیزین روی حشرات (Tribolium castaneum (Herbst و Lasioderma serricorne با سه روش آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 269-279]
 • صنعتی، سمیه بررسی تغییرات فصلی جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و تعیین میزان پارازیتیسم آن توسط زنبور rapae McIntosh Diaeretiella [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 333-341]

ط

 • طالبی، علی اصغر مطالعه تاثیر تغذیه گیاه خیار با سطوح مختلف پتاسیم بر پارامترهای زیستی و جدول زندگی کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Acari, Tetranychidae) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95]

ع

 • عسکریانزاده، علیرضا بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149]
 • عسکریان زاده، علیرضا اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309]
 • علی خانی، محمود مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286]
 • علی‌خانی، محمود بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119]

غ

 • غیبی، مهدی مطالعه اثر گونه شته و میزبان گیاهی آن روی تغذیه و طول عمر بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Neur :chrysopidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 27-34]
 • غزوی، مهران بررسی اثر کاربرد توام حشره کش پیری پروکسی فن و قارچ بیمارگر (Metarhizium anisopliae (Metschnikoff روی موریانه خاک زی Amitermes vilis در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25]

ف

 • فرازمند، حسین تعیین زمان مناسب پوشش تاج میوه جهت کنترل کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 35-42]
 • فرازمند، حسین مطالعه نوسانات جمعیت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella L.، در باغ های به اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171]
 • فرازمند، حسین مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190]
 • فرحی، سارا مطالعه اثر گونه شته و میزبان گیاهی آن روی تغذیه و طول عمر بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Neur :chrysopidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 27-34]
 • فلاح زاده، مجید اثر سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 67-79]

ق

 • قاسمی، محمد رضا مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319]
 • قانع جهرمی، مجتبی قابلیت سازگاری و بررسی آزمایشگاهی اثر برخی حشره کش ها و اسانس های گیاهی با قارچ بیمارگر حشراتLecanicillium" longisporum" [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 203-213]
 • قائدی، حوری‌زاد بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • قلعه سیدی، مهدی ابراهیم‌ بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 379-386]

ک

 • کبیری رئیس آباد، مهدی سمیت تنفسی اسانس پوست پرتقال (.Citrus sinensis (L روی حشرات کامل شپشه برنج Sitophilus oryzae و شپشه آردTribolium castaneum [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 43-52]
 • کریمی، جابر اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309]
 • کریمی، جواد بررسی حساسیت حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 321-332]
 • کرمانی، پریسا مطالعه نوسانات جمعیت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella L.، در باغ های به اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171]
 • کریم زاده، جواد مطالعه نوسانات جمعیت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella L.، در باغ های به اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171]
 • کیهانیان، علی اکبر اثر تاریخ کاشت وارقام مختلف کلزا برعملکرد و جمعیت شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.(Hom. Aphididae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 173-182]

گ

 • گلدسته، شیلا تاثیر دما بر رشد و زادآوری کفشدوزک دو نقطه ای (Adalia bipunctata L. (Col., Coccinellidae، دشمن طبیعی آفت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hom., Aphalaridae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112]
 • گلدسته، شیلا مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241]

ل

 • لطفی، فاطمه واکنش تابعی سنک Hemiptera: Anthocoridae) Orius albidipennis) به تراکم های مختلف تریپس پیازThrips tabaci Thysanoptera: Thripidae و شته سبز سیب (Aphis pomi (Homoptera: Aphididae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 343-351]
 • لطیفیان، مسعود بررسی اثرات ضد تغذیه ای غلظت های زیرکشنده قارچ های Beauveria bassiana Balsamo ،Beauveria brongniartii Saccardo و Metarhizium anisopliae Metsch روی لارو سوسک شاخ دار خرما Oryctes elegans Prell [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 53-65]
 • لطیفیان، مسعود بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • لطیفیان، مسعود بررسی کارایی روش اسپکتروفتومتری در نمونه برداری از جمعیت مراحل مختلف رشد شپشه دندانه دار .Oryzaephilus surinamensis L در میوه خرمای رقم سایر [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 353-365]
 • لونی، آزاده قابلیت سازگاری و بررسی آزمایشگاهی اثر برخی حشره کش ها و اسانس های گیاهی با قارچ بیمارگر حشراتLecanicillium" longisporum" [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 203-213]

م

 • محمدی پور، علی تعیین زمان مناسب پوشش تاج میوه جهت کنترل کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 35-42]
 • محمودوند، سمانه سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 367-378]
 • مدرس نجف آبادی، سید سعید تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137]
 • مدرس نجف آبادی، سید سعید مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241]
 • مذهب، ساره مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190]
 • مروج، غلامحسین بررسی حساسیت حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 321-332]
 • مطهری، مهستا مطالعه تاثیر تغذیه گیاه خیار با سطوح مختلف پتاسیم بر پارامترهای زیستی و جدول زندگی کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Acari, Tetranychidae) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95]
 • معتمدی، یاسمین اثر سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 67-79]
 • مهدیان، کامران اثرات زیر‌کشندگی چند عصاره گیاهی و حشره‌کش ایمیداکلوپرا‏ِید بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrysopidae [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232]
 • مهدوی، راضیه بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119]
 • مهرنژاد، محمدرضا تاثیر دما بر رشد و زادآوری کفشدوزک دو نقطه ای (Adalia bipunctata L. (Col., Coccinellidae، دشمن طبیعی آفت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hom., Aphalaridae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112]

ن

 • نبئی، سیدمهدی بررسی اثر لارو کشی عصاره های استنی، هگزانی، الکلی و آبی بید Salix alba و کاج جنگلی Pinus sylvestris روی شب پره آرد (Ephestia kuehniella (Zel.) (Lep., Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-128]

و

 • وفایی شوشتری، رضا تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه فون زنبورهای خانواده (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مرکزی استان مازندران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 191-202]
 • وفایی شوشتری، رضا مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286]
 • وفایی شوشتری، رضا سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 367-378]
 • وفایی‌شوشتری، رضا بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 379-386]
 • وهابزاده، نازنین تاثیر دما بر رشد و زادآوری کفشدوزک دو نقطه ای (Adalia bipunctata L. (Col., Coccinellidae، دشمن طبیعی آفت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hom., Aphalaridae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112]

ه

 • هاشم‌زاده، حسین مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286]
 • هوشیار، هنگامه مطالعه فون زنبورهای خانواده (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مرکزی استان مازندران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 191-202]