نمایه نویسندگان

ا

 • اربابی، مسعود فراوانی جمعیت کنه Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932) (Acari: Tydeidae) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 177-183]
 • اربابی، مسعود ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • اردکانی، ، محمدرضا کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • اصغری طبری، بنفشه حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34]
 • امامی، محمد سعید مطالعه ترجیح تغذیه ای و تخم ریزی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae روی ارقام مختلف خیار گلخانه ای [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-66]

ب

 • بابایی، محمد کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • بابائی، محمد ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • برادران، پراوانه فراوانی جمعیت کنه Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932) (Acari: Tydeidae) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 177-183]
 • بیکر، ریچارد کنه های پارازیت زنبور عسل- گذشته، حال و آینده [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 337-343]
 • بهداد، ابراهیم مطالعه ترجیح تغذیه ای و تخم ریزی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae روی ارقام مختلف خیار گلخانه ای [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-66]

پ

 • پوربهی، حمیده مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 279-288]
 • پورحسینی، لیلا بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 221-228]

ت

 • تواناپور، شیرین مطالعه ترجیح تغذیه ای و تخم ریزی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae روی ارقام مختلف خیار گلخانه ای [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-66]
 • توحیدی، محمد‌تقی بررسی زیست شناسی و فعالیت های رفتاری کرم پیله‌خوار نخود (Heliothis viriplaca Hufn. (Lep., Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313]

ج

 • جعفری، رضا تاثیر دماهای مختلف روی طول دوره های نشوونمایی کفشدوزک (Hippodamia variegata Goeze (Col., Coccinellidae با تغذیه از شته باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hem., Aphididae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 289-296]

ح

 • حبیبی، ریحانه تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304]
 • حسن پور، ماهرخ شناسایی دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama (Hem., Psyllidae در استان هرمزگان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 185-195]

خ

 • خباز جلفائی، حسین بررسی نقش سوسک پوست خوار اسکولیت مدیترانه‌ای در انتقال عامل بیماری سیتوسپوریوز درختان سیب و گیلاس [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 135-146]
 • خدایاری، سمیرا مقایسه تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه های ,Tydeus longisetosus, Tetranychus turkestani و شکارگر آن ها کنه Zetzellia mali روی دو رقم سیب در مراغه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 197-208]
 • خواجه‏ علی، جهانگیر مقایسه چند روش نمونه برداری در تخمین تراکم جمعیت زنجرک مو (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-108]

د

 • دامغانی، محمد رضا ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • درویش زاده، ایرج بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) انگور در موستان‌های صفی‌آباد خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 79-93]
 • دوستی مظفری، ابوفاضل مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]

ذ

 • ذوالفقاریه، حمیدرضا کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]

ر

 • رجبی، روح الله تاثیر غنی سازی برگ توت با اسید آمینه آسپاراژین بر فراسنجه های بیولوژیکی و اقتصادی کرم ابریشم .Bombyx mori L در نطنز اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 147-157]
 • رجبی، محمدظاهر حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34]
 • رخشانی، احسان شناسایی دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama (Hem., Psyllidae در استان هرمزگان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 185-195]
 • رخشانی، احسان بررسی فونستیک و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Encyrtidae در بخش هایی از استان های لرستان و مرکزی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]
 • رستم کلایی مطلق، سید احسان بررسی کارایی روش رایج کنترل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (Col., Anobiidae با استفاده از فسفید آلومینیم در انبارهای توتون ایران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 249-259]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 209-219]

ز

 • زارع پور اشکذری، علیرضا اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]
 • زمانی، عباسعلی مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 279-288]
 • زمانی، عباسعلی اثر سه رقم سویا روی پارامترهای زیستی- باروری سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه ای(Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335]

س

 • سیدالاسلامی، حسین مقایسه چند روش نمونه برداری در تخمین تراکم جمعیت زنجرک مو (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-108]
 • سیدالاسلامی، حسین بررسی زیست شناسی و فعالیت های رفتاری کرم پیله‌خوار نخود (Heliothis viriplaca Hufn. (Lep., Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم مطالعه پراکنش کرم میوه‌خوار خرما (Batrachedra amydraula Meryrick (Lep.: Batrachedridae در استان خوزستان با استفاده از مدل ژئواستاتیستیک [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی تاثیر الگوی پراکنش و تراکم جمعیت زنبور پارازیتویید Anagrus atomus و تاثیرآن برکارایی جستجوگری زنبور روی تخم زنجرک مو (Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 239-248]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]

ش

 • شایسته، نورالدین بررسی کارایی روش رایج کنترل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (Col., Anobiidae با استفاده از فسفید آلومینیم در انبارهای توتون ایران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 249-259]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 221-228]
 • شجاعی، محمود حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34]
 • شیخ علی، تقی تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae، در منطقه ساوه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 159-167]
 • شیخی گرجان، عزیز حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34]
 • شیخی گرجان، عزیز بررسی اثر آبامکتین در مقایسه با حشره‌کش‌های غیرانتخابی روی لارو سن اول مگس مینوز خیارLiriomyza sativae Blanchard Dip.,Agromyzidae) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 169-175]

ص

 • صابرفر، فاطمه بررسی اثر آبامکتین در مقایسه با حشره‌کش‌های غیرانتخابی روی لارو سن اول مگس مینوز خیارLiriomyza sativae Blanchard Dip.,Agromyzidae) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 169-175]
 • صیادمنصور، عبدالرضا بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • صنعتگر، الهام اثر سه رقم سویا روی پارامترهای زیستی- باروری سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه ای(Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335]

ط

 • طالبی، علی اصغر اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]
 • طالبی، علی اصغر شناسایی دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama (Hem., Psyllidae در استان هرمزگان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 185-195]
 • طالبی، علی اصغر مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 279-288]
 • طالبی، علی اصغر بررسی فونستیک و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Encyrtidae در بخش هایی از استان های لرستان و مرکزی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]

ع

 • عامری سیاهویی، علی شناسایی دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama (Hem., Psyllidae در استان هرمزگان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 185-195]
 • عبادی، رحیم تاثیر غنی سازی برگ توت با اسید آمینه آسپاراژین بر فراسنجه های بیولوژیکی و اقتصادی کرم ابریشم .Bombyx mori L در نطنز اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 147-157]
 • عبادی، رحیم بررسی زیست شناسی و فعالیت های رفتاری کرم پیله‌خوار نخود (Heliothis viriplaca Hufn. (Lep., Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313]
 • عسکری، حسن مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • عسکریانزاده، علیرضا بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • عسگری، مجید ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • عطاران، محمدرضا بررسی فعالیت پرواز زنبور (Trichogramma brassicae Bezd. (Hym., Trichogrammatidae در نسل ها و دماهای مختلف پرورشی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 229-237]

ف

 • فتحی، علی اصغر بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133]
 • فتحی پور، یعقوب مقایسه تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه های ,Tydeus longisetosus, Tetranychus turkestani و شکارگر آن ها کنه Zetzellia mali روی دو رقم سیب در مراغه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 197-208]
 • فرار، ناصر مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • فرار، ناصر مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 279-288]
 • فرازمند، حسین کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • فرازمند، حسین تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae، در منطقه ساوه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 159-167]
 • فرازمند، حسین بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 209-219]
 • فرازمند، حسین مطالعه کارایی روش های کنترل زنجره مو، (Psalmocharias alhageos Kol (Hem., Cicadidae، در استان قم [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 261-268]
 • فرازمند، حسین تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304]
 • فرازمنـد، حسین بررسی تاثیر ترکیبات تنظیم کننده رشد حشرات روی دستگاه گوارش لارو سوسک برگ خوار سیب زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col., Chrysomelidae [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-118]
 • فصیحی، محمد تقی ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]

ق

 • قربانی، خلیل بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133]

ک

 • کچیلی، فرحان بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • کریم زاده اصفهانی، جواد بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 209-219]
 • کلیائی، رئوف بررسی نقش سوسک پوست خوار اسکولیت مدیترانه‌ای در انتقال عامل بیماری سیتوسپوریوز درختان سیب و گیلاس [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 135-146]
 • کمالی، کریم بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) انگور در موستان‌های صفی‌آباد خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 79-93]
 • کمالی، کریم مقایسه تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه های ,Tydeus longisetosus, Tetranychus turkestani و شکارگر آن ها کنه Zetzellia mali روی دو رقم سیب در مراغه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 197-208]
 • کهراریان، مرتضی بررسی زیست شناسی و فعالیت های رفتاری کرم پیله‌خوار نخود (Heliothis viriplaca Hufn. (Lep., Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313]

گ

 • گلپایگانی، سیده شراره بررسی فونستیک و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Encyrtidae در بخش هایی از استان های لرستان و مرکزی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]
 • گلدسته، شیلا مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • گلدسته، شیلا بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 221-228]
 • گلدسته، شیلا مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 279-288]
 • گلدسته، شیلا اثر سه رقم سویا روی پارامترهای زیستی- باروری سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه ای(Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335]
 • گلستانه، سید رضا مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • گل محمدزاده خیابان، نادر ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]

ل

 • لشکری، مرضیه بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133]
 • لطیفیان، مسعود مطالعه پراکنش کرم میوه‌خوار خرما (Batrachedra amydraula Meryrick (Lep.: Batrachedridae در استان خوزستان با استفاده از مدل ژئواستاتیستیک [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55]
 • لطیفیان، مسعود مقایسه چند روش نمونه برداری در تخمین تراکم جمعیت زنجرک مو (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-108]
 • لطیفیان، مسعود بررسی تاثیر الگوی پراکنش و تراکم جمعیت زنبور پارازیتویید Anagrus atomus و تاثیرآن برکارایی جستجوگری زنبور روی تخم زنجرک مو (Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 239-248]
 • لطیفیان، مسعود ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی بررسی فونستیک و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Encyrtidae در بخش هایی از استان های لرستان و مرکزی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]
 • لونی، سعیده تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304]

م

 • محرمی پور، سعید بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 209-219]
 • میرحسینی، سید ضیاالدین تاثیر غنی سازی برگ توت با اسید آمینه آسپاراژین بر فراسنجه های بیولوژیکی و اقتصادی کرم ابریشم .Bombyx mori L در نطنز اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 147-157]
 • مصطفوی، حسین کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • مظفریان، فریبا بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133]
 • معروف، عارف بررسی کارایی روش رایج کنترل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (Col., Anobiidae با استفاده از فسفید آلومینیم در انبارهای توتون ایران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 249-259]
 • معروف، عارف تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304]

ن

 • نوری قنبلانی، قدیر بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133]

و

 • وفایی، شبنم اثر سه رقم سویا روی پارامترهای زیستی- باروری سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه ای(Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335]
 • وفایی شوشتری، رضا کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • وفایی شوشتری، رضا اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]
 • وفایی شوشتری، رضا تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae، در منطقه ساوه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 159-167]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 221-228]
 • وفایی شوشتری، رضا تاثیر دماهای مختلف روی طول دوره های نشوونمایی کفشدوزک (Hippodamia variegata Goeze (Col., Coccinellidae با تغذیه از شته باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hem., Aphididae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 289-296]
 • وفایی شوشتری، رضا تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304]
 • ولی زاده، حیدر مطالعه کارایی روش های کنترل زنجره مو، (Psalmocharias alhageos Kol (Hem., Cicadidae، در استان قم [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 261-268]

ی

 • یوسفی پرشکوه، آرزو حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34]