نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبخت، نادر مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170]
 • آزدو، ضیا بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • آقابگلو، سمیرا بررسی اثر کشندگی حشره کش های دیازینون و ایمیداکلوپرید روی مرحله لارو سن 4 و بالغ کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • آقاگلی مرزیجرانی، ندا استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • آل ابراهیم، محمد تقی بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه .Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.: Gelechiidae) برای فون ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]
 • آوندفقیه، آرمان مطالعه نوسانات جمعیت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella L.، در باغ های به اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171]
 • آوندفقیه، آرمان مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170]
 • آوندفقیه، آرمان بررسی گونه های Spodoptera spp. (Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعیت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله های فرومونی در مزارع چغندرقند اصفهان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 227-237]
 • آوندفقیه، آرمان بررسی اثر نوع طعمه گیاهی، شکل و محل نصب تله در بهبود کارایی تله‌های فرمونی سرخرطومی حنایی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Col., Dryophthoridae). [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 63-72]
 • آوند فقیه، آرمان کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، توسط محصول تجاری ZEUTEC در باغ‌های گردوی کشور [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • آئینه چی، پژمان تاثیر حشره‌کش‌های تیاکلوپرید و افوریا بر پارامترهای جدول زندگی و فعالیت آنزیم‌های سم‌زدای شته سبز گندم Schizaphis graminum (Rondani) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 83-101]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم معرفی و شناسایی گونه های خانواده Sphecidae در شهرستان خمین [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82]
 • ابراهیمی، ابراهیم یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 205-214]
 • ابراهیمی، فرانک بررسی اثر بیماری‌زایی قارچ بیمارگر Beaurveria bassiana (Balsomo ) Vuillemin علیه حشرات کامل Callosobruchs maculatus (Col., Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 79-85]
 • ابراهیم‌قلعه سیدی، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249]
 • ابوالحسنی، علی اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309]
 • ابوالمعصومی، نهال بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • احدیت، علی اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298]
 • احدیت، علی بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • احمدی، زینب بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 183-193]
 • احمدی، زینب مطالعه فون بالاخانواده پسیل‌ها (Hemiptera: Psylloidea) در استان کردستان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 89-107]
 • احمدی، مریم ارزیابی مقاومت کرم برگ‌خوار چغندر (Lep., Noctuidae) ((Hübner Spodoptera exigua به حشره‌کش‌های تیودیکارب، کلروپیریفوس و دیازینون [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 121-130]
 • احمدیان، مجید شناسایی و اولویت‌بندی موانع تولید حشرات خوراکی به‌عنوان جیره غذایی ازدیدگاه تولید‌کنندگان دام و طیور با استفاده از روش (AHP) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • احمدپور، رویا اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب و تیاکلوپرید روی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 87-97]
 • احمد زاده، زینت بررسی جنبه هایی جدید از بیولو‍‍‍ژی ﺁفت کلیدی گرده خوار خرما (Arenipses sabella (Lep.:Pyralidae) در نخیلات تنگستان استان بوشهر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 199-207]
 • احمدی‌زاده، سهام بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]
 • ایرانی نژاد، محمدکاظم بررسی اثر چند آفت کش و عصاره گیاهی بر میزان بقا و تولیدمثل بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu., Chrysopidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 197-213]
 • اربابی، مسعود فراوانی جمعیت کنه Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932) (Acari: Tydeidae) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 177-183]
 • اربابی، مسعود ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • اربابی، مسعود مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319]
 • اربابی، مسعود مقایسه کارایی کنه کش های آلی و ارگانیک درکنترل جمعیت کنه تارتن دو نقطه ای رز گلخانه ای [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 181-190]
 • اربابی، مسعود مروری بر توزیع گسترده گونه خسارت زای کنه پهن Polyphagotarsonemus latus و آفت گیاهان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 199-205]
 • اربابی، مسعود مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101]
 • اربابی، مسعود مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 239-248]
 • اربابی، مسعود ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 17-25]
 • اربابی، مسعود ارزیابی کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer در کنترل کنه‌ کورم گلایول (Rhizoglyphus echinopus) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 215-224]
 • اربابی، مسعود بررسی دامنه میزبانی و پراکنش لارو کنه‌های پارازیتنگونا در مناطق مختلف استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 117-126]
 • اربابی، مسعود مطالعه توزیع جغرافیایی و فراوانی جمعیت کنه‌های گیاهی روی اندام‌های هوایی و در سطح خاک باغات چای در شرق استان گیلان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 329-338]
 • اربابی، مسعود ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-199]
 • اردکانی، ، محمدرضا کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • ارکانی، تورج بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119]
 • ارکانی، تورج مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286]
 • ارکانی، تورج مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329]
 • ارکانی، تورج نوسانات فصلی جمعیت سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج، Orthotomicus erosus (Wollaston) (Col.: Curculionidae)، در بوستان جنگلی چیتگر تهران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 309-319]
 • ارکانی، تورج بررسی فون خانواده Miridae و تعیین گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 85-93]
 • ایزدی، حمزه زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پروانه برگ خوار سفید پسته، Ocneria terebinthina (Lep: Lymantriidae) در باغ‌ های پسته شهرستان انار کرمان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 195-207]
 • ایزدی، حمزه بررسی حشره‌کشی گیاه سرو کوهی Juniperus polycarpus روی آفات انباری Tribolium castaneum، Callosobruchus maculatus، Ephestia kuehniella [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 141-152]
 • ایزک مهری، خدیجه بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313]
 • استادی، یحیی شناسایی و اولویت‌بندی موانع تولید حشرات خوراکی به‌عنوان جیره غذایی ازدیدگاه تولید‌کنندگان دام و طیور با استفاده از روش (AHP) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • استرومیا، فرانکو معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • استرومیا، فرانکو مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 29-37]
 • استوان، هادی واکنش تابعی سنک Hemiptera: Anthocoridae) Orius albidipennis) به تراکم های مختلف تریپس پیازThrips tabaci Thysanoptera: Thripidae و شته سبز سیب (Aphis pomi (Homoptera: Aphididae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 343-351]
 • استوان، هادی تعیین شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه انجیره (فارس) در فصل پاییز با استفاده از فون حشرات آبزی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 327-335]
 • استوان، هادی تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • استوان، هادی بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 117-129]
 • استوان، هادی برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب دریاچه سد درودزن با استفاده از فون حشرات آبزی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • استوان، هادی بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • استوان، هادی کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248]
 • استوان، هادی اثرات مقادیر زیر کشنده (LC25) اسانس رازیانه و پونه روی پارامترهای زیستی زنجرک خرما Ommatissus lybicus (Homoptera: Tropiduchidae) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 35-49]
 • استوان، هادی اثر گونه‌های گیاهی روی تنوع کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در باغ گیاه‌شناسی ارم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 155-172]
 • استوان، هادی نوسانات فصلی جمعیت سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج، Orthotomicus erosus (Wollaston) (Col.: Curculionidae)، در بوستان جنگلی چیتگر تهران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 309-319]
 • استوان، هادی مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • استوان، هادی بررسی فون سوسک‌های لاک‌پشتی (Col.: Chrysomelidae) Cassida spp. و میزبان‌های گیاهی آن ها در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 127-137]
 • استوان، هادی ارزیابی باقیمانده سموم (دیازینون، ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و استامی پراید) در خیار سبز گلخانه ای در منطقه فارس – ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • استوان، هادی اندازه گیری باقی‌مانده حشره‌کش‌های رایج در زرشک خوراکی به‌وسیله کروماتوگرافی گازی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 217-229]
 • استوان، هادی بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 73-84]
 • استوان، هادی معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 179-195]
 • استوان، هادی قدرت کشندگی و قابلیت اختلاط باکتریBacillus thuringiensis با قارچ‌های Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در کنترل آفات انباری خرما (Oryzaephilus surinamensis و Ephestia kuehniella) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 297-313]
 • استوان، هادی تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]
 • استوان، هادی فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 159-176]
 • استوان، هادی تنوع گونه‌ای کنه‌های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی شهر شیراز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 253-270]
 • استوان، هادی تنوع گونه ای کنه های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی مرتبط با جنگل های بلوط منطقه کامفیروز استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 51-65]
 • اسدی، قربانعلی بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه .Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.: Gelechiidae) برای فون ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]
 • اسفندیاری، مهدی مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92]
 • اسفندیاری، مهدی تداخل همزیستی در زنبور Telenomus busseolae Gahan، پارازیتویید تخم ساقه خواران نیشکر .Sesamia spp [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 189-195]
 • اسکروچی، فرناز مقایسه‏ ویژگی‏های زیستی دو جمعیت منطقه‏ای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (Hem., Aphididae) روی کلزا در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 155-163]
 • اسلامی زاده، رحیم بررسی نوسانات جمعیت مگس جالیز Dacus ciliatus Loew (Dip.,Tephritidae) روی خیار [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 131-142]
 • اسماعیلی، ابوذر بررسی ترجیح میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus Allard (Col., Bruchidae) عامل کنترل بیولوژیک علف‌هرز خارشتر روی برخی از گیاهان خانواده Fabaceae [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 251-257]
 • اشترى، صدیقه بررسى حساسیت مراحل مختلف زیستى عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennadius Hem., Aleyrodidae)) به پایرى‏پروکسى‏فن و روغن سیتوویت [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 267-276]
 • اصغری طبری، بنفشه حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34]
 • اصغری کرهرودی، عارفه بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119]
 • افشار، شادی بررسی تأثیر استفاده از آفت‌کش‌های جدید و مرسوم بر کنترل و پاسخ فیزیولوژیک ملخ مراکشی در منطقه شمال استان گلستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 177-186]
 • افشاری، علی تاثیر آفت‌کش‌های کلرپایریفوس و آبامکتین بر زنده‏مانی و باروری حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147]
 • افقهی، صمد اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب و تیاکلوپرید روی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 87-97]
 • اکانر، بری مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • اکبرزاده شوکت، غلامعلی فراوانی جمعیت شب‌پره خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Denis et Schiffermuller)(Lep., Tortricidae) و میزان خسارت آن در تاکستان‌های ارومیه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 91-102]
 • اکبرزاده شوکت، غلامعلی شناسایی زنبورهای پارازیتویید شفیره‌های زمستان‌گذران شب‌پره خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lep., Tortricidae) تاکستان‌های ارومیه [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 95-102]
 • اکبرزاده شوکت، غلامعلی ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-199]
 • الهیاری، حسین تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 77-84]
 • الوندی، سعید بررسی اثر لارو کشی عصاره های استنی، هگزانی، الکلی و آبی بید Salix alba و کاج جنگلی Pinus sylvestris روی شب پره آرد (Ephestia kuehniella (Zel.) (Lep., Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-128]
 • امامی، محمدسعید مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190]
 • امامی، محمد سعید مطالعه ترجیح تغذیه ای و تخم ریزی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae روی ارقام مختلف خیار گلخانه ای [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-66]
 • امام جمعه کاشان، ناصر ررسی رفتارهای بهداشتی ‎ونظافت‌گری زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) ‏‎در کلنی‌های انتخاب شده نسل سوم و چهارم طرح اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ (Varroa destructor) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 65-76]
 • ایمانی، سهراب بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316]
 • ایمانی، سهراب بررسی باقی مانده آفت کش های کلرپیریفوس و دلتامترین در گوجه فرنگی های گلخانه ای شهرستان کرج [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 181-187]
 • ایمانی، سهراب بررسی تاثیر جیره های غذایی طبیعی و مصنوعی روی مرحله شفیرگی ساقه خواران Sesamia cretica Lederer وSesamia nonagrioides Lefèbvre در مقایسه با جمعیت مزرعه ای [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]
 • ایمانی، سهراب کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154]
 • ایمانی، سهراب شناسایی و اولویت‌بندی موانع تولید حشرات خوراکی به‌عنوان جیره غذایی ازدیدگاه تولید‌کنندگان دام و طیور با استفاده از روش (AHP) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • ایمانی، سهراب اثرات مقادیر زیر کشنده (LC25) اسانس رازیانه و پونه روی پارامترهای زیستی زنجرک خرما Ommatissus lybicus (Homoptera: Tropiduchidae) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 35-49]
 • ایمانی، سهراب تنوع باکتریایی جمعیت‌های زنبور‌عسل کوچک Apis florea F., (Hym., Apidae) در ایران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 143-154]
 • ایمانی، سهراب تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 77-84]
 • ایمانی، سهراب اثر عصاره‌های اتانولی روناس، باریجه سن شکارگر(Hem: Miridae) Nesidiocoris tenuis روی سفید‌‌بالک پنبه Bemisia tabaci در مقایسه با حشره‌کش اسپیروتترامات [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 111-125]
 • ایمانی، سهراب بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]
 • ایمانی، سهراب تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]
 • ایمانی، سهراب بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]
 • ایمانی، سهراب بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 119-141]
 • ایمانی، سهراب سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • ایمانی، سهراب شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]
 • ایمانی، سهراب بررسی کارایی پودر سیلیس و خاک دیاتومه در کاهش جمعیت حشرات کامل و تخم پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem., Psyllidae) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 271-281]
 • ایمانی، سهراب بررسی سمیت و اثرات زیرکشندگی اسانس پنج‌انگشت به‌‌عنوان یک ترکیب شبه هورمون جوانی روی لمبه‌ گندم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]
 • امید، رسول ارزیابی تاثیر دو فرآورده Bacillus thuringiensis در کنترل لاروهای پروانه ابریشم باف ناجور در جنگل‌های ارسباران [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 171-181]
 • امیری بشلی، بهنام سمیت تنفسی اسانس پوست پرتقال (.Citrus sinensis (L روی حشرات کامل شپشه برنج Sitophilus oryzae و شپشه آردTribolium castaneum [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 43-52]
 • امیری بشلی، بهنام اثر چند حشره کش گیاهی و شیمیایی بر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood ,1856) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • امیری بشلی، بهنام اثرسمیت چند حشره کش گیاهی و شیمیایی روی سن Macrolophus caliginosus شکارگر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • امیری بشلی، بهنام ارزیابی مقاومت کرم برگ‌خوار چغندر (Lep., Noctuidae) ((Hübner Spodoptera exigua به حشره‌کش‌های تیودیکارب، کلروپیریفوس و دیازینون [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 121-130]
 • امینی، سودابه اولین گزارش گونه Cis chinensis (Coleoptera: Ciidae) از ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 165-169]
 • امین افشار، مهدی ررسی رفتارهای بهداشتی ‎ونظافت‌گری زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) ‏‎در کلنی‌های انتخاب شده نسل سوم و چهارم طرح اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ (Varroa destructor) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 65-76]
 • انصاری پور، امیر بررسی فون کفشدوزک های خانواده (Col., Coccinellidae) مراتع گون گزی استان لرستان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 287-297]
 • انصاری پور، امیر بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 103-117]
 • ایوبی، آیدا بررسی حساسیت حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 321-332]

ب

 • بابایی، محبوبه مطالعه فونستیک کنه‌های جنس Eriophyes (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) درختان میوه در شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 165-178]
 • بابایی، محمد کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • بابایی، محمد بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149]
 • باباییان، اسماعیل تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179]
 • بابائی، محمد ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • باستان، سیدرضا بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]
 • باستان، سید رضا بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316]
 • باقری، سعید بررسی مقاومت در ارقام پیاز نسبت به تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera:Thripidae) در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 249-256]
 • باقری، محمدرضا بخشی از فون آفات و بندپایان مفید گیاهان دارویی و مرتعی در اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 119-132]
 • باقری، محمد رضا اثر چند حشره کش گیاهی و شیمیایی بر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood ,1856) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • باقری، محمد رضا اثرسمیت چند حشره کش گیاهی و شیمیایی روی سن Macrolophus caliginosus شکارگر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • باقری زنوز، ابراهیم ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 17-25]
 • بحیرایی، فرشته تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • بختیاری، میثم بررسی اثر دورکنندگی تماسی وتنفسی عصاره و پودر چهار گونه گیاه دارویی روی لارو سن آخر و حشره کامل شب پره هندی (Plodia interpunctella (Hubner [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • بخشی، اکرم اثر پرتو ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی، Plodia interpunctella (Hübner) (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-116]
 • بخش طاهری، یزدان ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 371-379]
 • بیدرنامنی، فاطمه بررسی اثرکشندگی و بازدارندگی تخم ریزی سه اسانس گیاهی روی کرم میوه خوار گوجه فرنگی (Lep., Noctidae) Helicoverpa armigera (Hünber) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • برادران، پراوانه فراوانی جمعیت کنه Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932) (Acari: Tydeidae) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 177-183]
 • برادران انارکی، پروانه ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 17-25]
 • براری، حسن مقایسه فراوانی حشرات برگ‌خوار در مزارع کلزای واقع در اراضی شالی‌زاری و خشکه‌زاری استان مازندران [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 207-223]
 • براری، حسن بررسی مقدماتی پراکنش جغرافیایی مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip., Tephritidae) دراستان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 143-154]
 • براهویی، حسین گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 307-312]
 • برزکار، مریم بررسی نوسانات جمعیت مگس جالیز Dacus ciliatus Loew (Dip.,Tephritidae) روی خیار [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 131-142]
 • بریمانی ورندی، حسن مطالعه فون زنبورهای خانواده (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مرکزی استان مازندران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 191-202]
 • بزاز، علی جلب شدن حشرات نر یا ماده پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) به حشرات نر یا ماده در شرایط باغ [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 55-63]
 • بشارت نژاد، محمدحسن مقایسه اثرات دز های زیرکشندگی آفت‌کش‌های استامی‌پراید و پریمیکارب روی پارامترهای جدول زندگی شته Myzus persicae (Hem.: Aphididae) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-87]
 • بصیرت، مهدی نیازهای دمایی و پارامترهای بیولوژیکی کفشدوزک Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) شکارگر پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psylloidea) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 115-129]
 • بغدادی، احمد بررسی اثر کاربرد توام حشره کش پیری پروکسی فن و قارچ بیمارگر (Metarhizium anisopliae (Metschnikoff روی موریانه خاک زی Amitermes vilis در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25]
 • بقایی، نادیا بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373]
 • بقایی، نادیا اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-50]
 • بیکر، ریچارد کنه های پارازیت زنبور عسل- گذشته، حال و آینده [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 337-343]
 • بیکر، ریچارد الن مروری بر توزیع گسترده گونه خسارت زای کنه پهن Polyphagotarsonemus latus و آفت گیاهان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 199-205]
 • بیگی، سیامک بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • بنی عامری، ولی الله کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248]
 • بنی عامری، ولی اله بررسی حساسیت تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae) به گروه های مختلف حشره کش [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260]
 • بهداد، ابراهیم مطالعه ترجیح تغذیه ای و تخم ریزی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae روی ارقام مختلف خیار گلخانه ای [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-66]
 • بهمنی، سلیمان بررسی تاثیر پایری‌پروکسی‌فن، هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem., Aphididae)، در مزارع کلزا [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 133-141]
 • بهمنی، نگار قدرت کشندگی و قابلیت اختلاط باکتریBacillus thuringiensis با قارچ‌های Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در کنترل آفات انباری خرما (Oryzaephilus surinamensis و Ephestia kuehniella) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 297-313]
 • بورکهاردت، دانیل گزارش جدید ده گونه پسیل (Hemiptera: Psylloidea) برای فون استان کرمان، ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 223-235]

پ

 • پاشایی راد، شاهرخ بررسی فونستیک مگس های خانواده سیرفیده (Dip.,Syrphidae) در نیمه شرقی استان زنجان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 313-323]
 • پاشایی‌راد، شاهرخ اولین گزارش دو‌گونه شب‌پره از خانواده (Lep., Pyralidae) از استان فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 213-224]
 • پالوانه، ندا مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92]
 • پالوانه، ندا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل (Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae با استفاده از نشانگر های ریزماهواره در مناطق کردستان، خوزستان و اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 209-218]
 • پاینده، آرزو اثرات مقادیر زیر کشنده (LC25) اسانس رازیانه و پونه روی پارامترهای زیستی زنجرک خرما Ommatissus lybicus (Homoptera: Tropiduchidae) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 35-49]
 • پاینده، رویا بررسی حشره‌کشی گیاه سرو کوهی Juniperus polycarpus روی آفات انباری Tribolium castaneum، Callosobruchus maculatus، Ephestia kuehniella [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 141-152]
 • پریچهره، شبنم بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 315-330]
 • پری‌چهره، شبنم تنوع باکتریایی جمعیت‌های زنبور‌عسل کوچک Apis florea F., (Hym., Apidae) در ایران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 143-154]
 • پریش، حسن نیازهای دمایی و پارامترهای بیولوژیکی کفشدوزک Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) شکارگر پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psylloidea) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 115-129]
 • پیرمحمدی، محدثه اثرات زیر‌کشندگی چند عصاره گیاهی و حشره‌کش ایمیداکلوپرا‏ِید بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrysopidae [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232]
 • پیرمرادی، محمدرضا بررسی حشره‌کشی گیاه سرو کوهی Juniperus polycarpus روی آفات انباری Tribolium castaneum، Callosobruchus maculatus، Ephestia kuehniella [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 141-152]
 • پیرهادی، احمد بررسی فون کفشدوزک های خانواده (Col., Coccinellidae) مراتع گون گزی استان لرستان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 287-297]
 • پرور، عباس مقایسه برخی پارامترهای بیولوژیکی پروانه جوانه خوار زیتون Palpita unionalis Hubner روی زیتون و برگ نو در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • پیروزی، فاطمه بررسی فون کفشدوزک های خانواده (Col., Coccinellidae) مراتع گون گزی استان لرستان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 287-297]
 • پژمان، آرزو تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]
 • پژمان، حسین مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]
 • پژمان، حسین ارزیابی سه نوع فرمولاسیون پروتئین هیدرولیزات تجاری و سطوح مختلف طعمه پاشی با آن ها جهت کنترل مگس جالیز Dacus ciliatus (Dip:Tephritidae) درمنطقه جهرم فارس [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 261-270]
 • پژمان، حسین کاربرد کائولین در کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip:Tephritidae) روی انار [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 27-34]
 • پژمان، حسین تخصص گونه‌ای و ترجیح جنسی به ماده جلب‌کننده بیولور برای سه گونه مگس گلرنگ (Diptera:Tephritidae) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 401-408]
 • پژمان، حسین ارزیابی تله‌های نوری، فرمونی و نوری- فرمونی (ترکیبی) به‌منظور شکار انبوه کرم گلوگاه انار و تعیین مناسب‌ترین تراکم تله‌های فرمونی برای کاهش خسارت آفت در یک باغ انار [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]
 • پسیک، ولادیمیر گزارش سه گونه کنه آبزی (Acari: Hydrachnidia) از ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 283-289]
 • پیل وری، مجتبی مطالعه فون پشه های گزنده (Diptera: Ceratopogonidae) در استان مرکزی، ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-23]
 • پناهی، امید قابلیت سازگاری و بررسی آزمایشگاهی اثر برخی حشره کش ها و اسانس های گیاهی با قارچ بیمارگر حشراتLecanicillium" longisporum" [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 203-213]
 • پناهی، امید بررسی اثر سه اسانس گیاه دارویی بر رشد میسلیومی، جوانه زنی و تولید کنیدیوم سه گونه قارچ بیمار گر حشرات در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340]
 • پناهی، بهمن اثر عصاره‌های اتانولی روناس، باریجه سن شکارگر(Hem: Miridae) Nesidiocoris tenuis روی سفید‌‌بالک پنبه Bemisia tabaci در مقایسه با حشره‌کش اسپیروتترامات [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 111-125]
 • پوربهی، حمیده مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 279-288]
 • پوربهی، حمیده مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • پورحسینی، لیلا بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 221-228]
 • پورسالاری، راضیه زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پروانه برگ خوار سفید پسته، Ocneria terebinthina (Lep: Lymantriidae) در باغ‌ های پسته شهرستان انار کرمان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 195-207]
 • پورشب، محمد حسین اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298]
 • پورمیرزا، على ‏اصغر بررسى حساسیت مراحل مختلف زیستى عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennadius Hem., Aleyrodidae)) به پایرى‏پروکسى‏فن و روغن سیتوویت [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 267-276]

ت

 • تاج آبادی، ناصر تنوع باکتریایی جمعیت‌های زنبور‌عسل کوچک Apis florea F., (Hym., Apidae) در ایران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 143-154]
 • تاج الدین، سمانه مقایسه اثرات دز های زیرکشندگی آفت‌کش‌های استامی‌پراید و پریمیکارب روی پارامترهای جدول زندگی شته Myzus persicae (Hem.: Aphididae) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-87]
 • تاجیک، زهرا بررسی کارایی گاز ازن در کنترل سوسک چهار نقطه ‌ای حبوبات [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 219-231]
 • ترابی‌پور، شیرین بررسی کارایی پودر سیلیس و خاک دیاتومه در کاهش جمعیت حشرات کامل و تخم پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem., Psyllidae) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 271-281]
 • ترک، مهدی راهنمای مقدماتی شناسایی ملخ هایOedipodinae Walker, 1870 در ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 249-259]
 • ترکمانی پیرمیشانی، عباس بررسی مقاومت 48 ژنوتیپ کلزا .Brassica napus L به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 269-279]
 • تیرگری، سیاوش کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154]
 • تیرگری، سیاوش سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • تیرگری، سیاوش بررسی سمیت و اثرات زیرکشندگی اسانس پنج‌انگشت به‌‌عنوان یک ترکیب شبه هورمون جوانی روی لمبه‌ گندم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]
 • ترمه‌چی، ایرج استفاده از زمین آمار در مدیریت کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع لوبیا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 295-303]
 • تفقدی‌نیا، بهرام مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 271-277]
 • تقدسی، محمد ولی بررسی فونستیک مگس های خانواده سیرفیده (Dip.,Syrphidae) در نیمه شرقی استان زنجان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 313-323]
 • تقدسی، محمد ولی اثر عوامل محیطی غیرزنده بر جمعیت شته مومی کلم L. Brevicoryne brassicae روی زراعت کلزا در منطقه ورامین [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 39-47]
 • تقّدسی، محمّدولی اثر تاریخ کاشت وارقام مختلف کلزا برعملکرد و جمعیت شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.(Hom. Aphididae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 173-182]
 • تقی زاده، مسعود ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-199]
 • تکلوزاده، حاجی محمد بررسی تغییرات فصلی جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و تعیین میزان پارازیتیسم آن توسط زنبور rapae McIntosh Diaeretiella [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 333-341]
 • تکلوزاده، حاجی محمد بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]
 • تکلوزاده، حاجی محمد اولین گزارش Dactylochelifer spasskyi Redikorzev (Pseudoscorpiones :Cheliferidae) از ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 335-340]
 • تکلوزاده، مریم بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]
 • تواناپور، شیرین مطالعه ترجیح تغذیه ای و تخم ریزی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae روی ارقام مختلف خیار گلخانه ای [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-66]
 • توانگرزمین، فاطمه جداسازی سویه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک برخی از مهمترین مناطق استان فارس و ارزیابی اثر کشندگی آنها بر روی لارو حشره شب‌پره هندی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 201-217]
 • توحیدی، محمدتقی بررسی فون شته ها (Hem., Sternorrhyncha; Aphididae) در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 141-153]
 • توحیدی، محمد‌تقی بررسی زیست شناسی و فعالیت های رفتاری کرم پیله‌خوار نخود (Heliothis viriplaca Hufn. (Lep., Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313]
 • توکلی، مجید بررسی فون کفشدوزک های خانواده (Col., Coccinellidae) مراتع گون گزی استان لرستان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 287-297]

ث

 • ثابت قدم، آزیتا بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373]
 • ثابت قدم، آزیتا اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-50]
 • ثمره فکری، معصومه تاثیر دورکنندگی و بازدارندگی تخمریزی عصاره و پودر گیاهان تلخه(Acroptilon repence: Asteraceae (و تلخه بیان Sophora aculeopoides: Fabaceae)) روی شپشه دندانه دار(Oryzaephilus surinamensis: Silvanidae ) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 103-117]

ج

 • جاسیلا، ریجو مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]
 • جاسیلا، ریجو مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]
 • جعفری، رضا تاثیر دماهای مختلف روی طول دوره های نشوونمایی کفشدوزک (Hippodamia variegata Goeze (Col., Coccinellidae با تغذیه از شته باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hem., Aphididae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 289-296]
 • جعفری، رضا بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 379-386]
 • جعفری، رضا چک لیست اولیه کفشدوزک های (Coleoptera: Coccinellidae) ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 289-312]
 • جعفری، رضا بررسی فون راسته بال ریشک داران ((Thysanoptera شهرستان خرم آباد (استان لرستان) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-139]
 • جعفری، رضا فون کفشدوزک های (Col., Coccinellidae) شهرستان زرند، استان کرمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • جعفری، رضا کاربرد نشانگر ملکولی RAPDدر بررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک (Col.:Coccinellidae) Hippodamia variegata در استان لرستان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 393-400]
 • جعفری، شبنم تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247]
 • جعفری، شبنم کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27]
 • جعفری، شهریار تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • جعفری، شهریار شناسایی فون بخشی از کنه های گیاهی بالاخانواده Eriophyoidea در شهرستان خرم آباد استان لرستان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 143-159]
 • جعفری، شهریار اثرات تخم‌کشی و لاروکشی نه پودر گیاهی روی سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 359-371]
 • جعفری، مریم نقش مقاومت میزبان گیاهی بر رشد و نمو بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lep plutellidae)، در شرایط آزمایشگاه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 285-293]
 • جعفری، مریم تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک‌ کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 197-217]
 • جعفرلو، محمد کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، توسط محصول تجاری ZEUTEC در باغ‌های گردوی کشور [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • جعفری ندوشن، علی کاربرد راهبرد راندن و ربودن push-pull در مبارزه با کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell و بهینه سازی آن در شرایط باغ های انار یزد [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 243-257]
 • جلالی، محمدامین شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • جلالی زند، علیرضا کارایی چند حشره کش بیولوژیک، هورمونی و شیمیایی روی بید کلم در مزرعه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 51-59]
 • جلالی زند، علیرضا بررسی سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی سوسک نخود فرنگی Bruchus pisorum (Coleoptera, Bruchidae) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 29-36]
 • جلالی زند، علیرضا مقایسه کارایی جلب کننده‌‌ها و تله‌‌های فرمونی مختلف در به دام‌اندازی مگس میوه گیلاس Rhagoletis cerasi (Lineous) در اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 55-63]
 • جلالی زند، علیرضا بررسی اثر بیماری‌زایی قارچ بیمارگر Beaurveria bassiana (Balsomo ) Vuillemin علیه حشرات کامل Callosobruchs maculatus (Col., Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 79-85]
 • جلالی زند، علیرضا تاثیر جیره غذایی بر پارامترهای جدول زندگی کرم زرد آرد [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 29-40]
 • جلالی زند، علیرضا بررسی اثر نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale ) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی بر حشره بالغ و لارو شپشه آرد (Tribolium confuse; Coleoptera;Tenebrionidae) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 41-50]
 • جلالی زند، علیرضا بررسی جدول زندگی و امکان پرورش انبوه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در شرایط آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • جلالوندی، زهره بررسی مقاومت 3 رقم گل رز نسبت به کنه دولکه ای Tetranychus urticae [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 299-306]
 • جلیلیان، فرزاد بررسی نوسانات جمعیت و زیست شناسی صحرایی شب پره برگ خوار گزنده بلوط Porthesia melania Stgr. (Lep., Lymantriidae) در منطقه میاندار استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 375-384]
 • جمشیدی، آرزو آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 283-293]
 • جمشیدنیا، ارسلان واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352]
 • جهانبخش، وحید مطالعه گروه بندی باکتریWolbachia ، همزیست گونه های غالب زنبورTrichogramma در ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 219-236]
 • جوادی، صائب زیست شناسی، تغییرات فصلی و پراکندگی جمعیت شپشک استرالیایی Icerya purchasi Maskell (Hom: Margarodidea) درشرق مازندران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 209-217]
 • جوان، ساناز بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 117-129]
 • جوان، ساناز اثر گونه‌های گیاهی روی تنوع کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در باغ گیاه‌شناسی ارم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 155-172]
 • جوزیان، عسگر اثر غلظت‌‌های زیرکشنده آفت‌‌کش‌‌های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم‌‌های مختلف شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • جوینده، علی بررسی حساسیت حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 321-332]
 • جوهرچی، امید کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248]

چ

 • چاوشی، سعید اثرات دوزهای زیرکشندگی حشره‏ کش ‏های اتیون و ایمیداکلوپراید روی پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • چنگیزی، سیمین تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137]
 • چنگیزی، سیمین مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241]
 • چنگیزی، مهدی مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241]
 • چهرئی، شیما بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان ها و زمان های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates (Col,. Bruchidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198]
 • چهرئی، شیما اثر کشندگی سه کنه کش بر کنه دولکه ای (Koch. Tetranychus urticae) روی سه رقم رز [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344]

ح

 • حیاتی، جمشید بررسی قدرت انتقال افقی و بین نسلی قارچ (Deut., Moniliaceae) Beauveria bassiana در جمعیت سوسک شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Col, Silvanidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 257-267]
 • حیاتی، جمشید بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]
 • حاجی اسمعیلیان، ابوالفضل یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 205-214]
 • حبیبی، ریحانه تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304]
 • حبیبی، ریحانه تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]
 • حبیب‌پور، بهزاد بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • حبیبی قوزلو، فاطمه مقایسه سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس کاج تهران Pinus eldarica و سرو نقره ای Cupressus arizonica روی حشرات بـالغ شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-225]
 • حجاریان، سپیده مطالعه ذخیره‌سازی در سرما بر پار‌امترهای مختلف زیستی زنبورHabrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 219-226]
 • حجت، سید حسین راهنمای مقدماتی شناسایی ملخ هایOedipodinae Walker, 1870 در ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 249-259]
 • حجت، سید حسین گونه هایIranellinae گزارش شده از ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 281-287]
 • حجت، سید حسین فاز و بررسی‌های جدید دلایل انتشار ملخ صحرایی Schistocerca gregaria (Forskal, 1775) (Orthoptera; Cyrtacanthacridinae) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • حجتی، مهناز استفاده از زمین آمار در مدیریت کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع لوبیا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 295-303]
 • حجگزار، اصغر مقایسه‏ ویژگی‏های زیستی دو جمعیت منطقه‏ای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (Hem., Aphididae) روی کلزا در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 155-163]
 • حیدرزاده، آرزو بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی از ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34]
 • حیدرزاده، آرزو رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50]
 • حیدری علیزاده، بابک سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • حری، آناهیتا بررسی فون راسته بال ریشک داران ((Thysanoptera شهرستان خرم آباد (استان لرستان) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-139]
 • حسامی، شهرام مطالعه اثر گونه شته و میزبان گیاهی آن روی تغذیه و طول عمر بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Neur :chrysopidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 27-34]
 • حسامی، شهرام نخستین گزارش زنبور پارازیتویید Monoctonia pistaciaecola (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-267]
 • حسامی، شهرام اثر گونه‌های گیاهی روی تنوع کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در باغ گیاه‌شناسی ارم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 155-172]
 • حسامی، شهرام تاثیر دز کشنده حشره کش های آبامکتین®، پروتئوس® و سیرینول® روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 321-336]
 • حسامی، شهرام اثرات جانبی تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل‌قرمز روی زنبور پارازیتویید Hym., Braconidae)) Habrobracon hebetor در دو روش کاربرد تماسی و گوارشی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • حسامی، شهرام ارزیابی باقیمانده سموم (دیازینون، ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و استامی پراید) در خیار سبز گلخانه ای در منطقه فارس – ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • حسامی، شهرام اندازه گیری باقی‌مانده حشره‌کش‌های رایج در زرشک خوراکی به‌وسیله کروماتوگرافی گازی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 217-229]
 • حسامی، شهرام اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 65-77]
 • حسامی، شهرام جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 99-113]
 • حسامی، شهرام معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 179-195]
 • حسامی، شهرام قدرت کشندگی و قابلیت اختلاط باکتریBacillus thuringiensis با قارچ‌های Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در کنترل آفات انباری خرما (Oryzaephilus surinamensis و Ephestia kuehniella) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 297-313]
 • حسامی، شهرام تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]
 • حسامی، شهرام فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 159-176]
 • حسامی، شهرام جداسازی سویه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک برخی از مهمترین مناطق استان فارس و ارزیابی اثر کشندگی آنها بر روی لارو حشره شب‌پره هندی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 201-217]
 • حسامی، شهرام تنوع گونه‌ای کنه‌های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی شهر شیراز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 253-270]
 • حسامی، شهرام تنوع گونه ای کنه های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی مرتبط با جنگل های بلوط منطقه کامفیروز استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 51-65]
 • حسنی، محمدرضا تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 77-84]
 • حسنی، محمدرضا جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 99-113]
 • حسنی، محمد رضا جلب شدن حشرات نر یا ماده پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) به حشرات نر یا ماده در شرایط باغ [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 55-63]
 • حسنی، محمد رضا تاثیر دورکنندگی اسانس، عصاره و پودر بذر گیاه ‌آنغوزه روی لارو سن چهارم و حشره کامل شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 43-53]
 • حسین، لطفعلی زاده کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27]
 • حسینی، رضا اولین گزارش گونه Cis chinensis (Coleoptera: Ciidae) از ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 165-169]
 • حسینی، رضا بررسی فون خانواده Miridae و تعیین گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 85-93]
 • حسینی، سیدابراهیم بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 117-129]
 • حسینی، مجتبی اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 65-77]
 • حسن پور، ماهرخ شناسایی دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama (Hem., Psyllidae در استان هرمزگان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 185-195]
 • حسن‌پور، مهدی اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254]
 • حسینی پور، اکبر بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]
 • حسن‌پور اقدم، محمد باقر بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313]
 • حسین زاد، محمد رضا بررسی اثر عصاره‌های هگزانی و الکلی پنجه شیطان (Proboscidea fragrans ) و خرزهره (Nerium oleander)، تاتوره (Datura innoxia) و بذرالبنج (Hyoscyamus niger) روی ( Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 177-189]
 • حسن زاده، نادر شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]
 • حسین زاده، جعفر بررسی اثر سه اسانس گیاه دارویی بر رشد میسلیومی، جوانه زنی و تولید کنیدیوم سه گونه قارچ بیمار گر حشرات در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340]
 • حسین‌زاده، جعفر تعیین زمان مناسب سم پاشی با استفاده از تله فرمونی و درجه حرارت موثر روزانه برای کرم سیب (Cydia pomonella L. (Lep., Tortricidae در شهرستان ارومیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 173-184]
 • حسنی سعدی، مرضیه تاثیر رژیم غذایی و دما بر رشد و زادآوری بالتوری سبز دشمن‌طبیعی پسیل معمولی پسته [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-192]
 • حسن شاهی، غلامحسین اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309]
 • حسن شاهی، غلامحسین بررسی اثر تنش خشکی بر خسارت مگس Acanthophilus helianthi Rossi (Dip., Tephritidae) روی سه رقم گلرنگ، .Carthamus tinctorius L در منطقه تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-32]
 • حسینی نیا، اصغر ارزیابی کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer در کنترل کنه‌ کورم گلایول (Rhizoglyphus echinopus) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 215-224]
 • حقانی، مصطفی واکنش تابعی سنک Hemiptera: Anthocoridae) Orius albidipennis) به تراکم های مختلف تریپس پیازThrips tabaci Thysanoptera: Thripidae و شته سبز سیب (Aphis pomi (Homoptera: Aphididae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 343-351]
 • حقانی، مصطفی تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • حقانی، مصطفی جداسازی نماتد Steinernema feltiae و بررسی بیمارگری آن روی سرخرطومی برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 83-94]
 • حقانی، مصطفی واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352]
 • حقانی، مصطفی بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 73-84]
 • حقانی، مصطفی تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 153-162]
 • حلاجی ثانی، محمد فاضل بیولوژی و نوسانات فصلی شپشک کاملیا Pulvinaria (Chloropulvinaria) floccifera (Hemiptera: Coccidae) در باغ های مرکبات شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 289-296]

خ

 • خادمی، مریم بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L. [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]
 • خاقانی، شهاب بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]
 • خاکی، فاطمه بررسی تنوع گونه ای مگس های خانواده Syrphidae در منطقه اراک ومقایسه شاخص های تنوع زیستی آن ها در مناطق نمونه برداری [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 37-46]
 • خاکی، فاطمه اولین گزارش دو زنبور پارازیتوئید شته‌ها Aphidius platensis وTrioxys pallidus Braconidae) Hym.,) و یک زنبور هیپرپارازیتوئید Pachyneuron aphidis (Hym., Pteromalidae) از استان مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 227-238]
 • خانی، عباس بررسی اثر ارقام مختلف گندم نان بر نوسانات رشد جمعیت سوسک کشیش Rhyzopertha dominica (Col: Bostrychidae) در شرایط انبار [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 161-169]
 • خباز جلفائی، حسین بررسی نقش سوسک پوست خوار اسکولیت مدیترانه‌ای در انتقال عامل بیماری سیتوسپوریوز درختان سیب و گیلاس [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 135-146]
 • خباز صابر، حدیث تاثیر تغذیه از غلظت‌های مختلف قندهای گلوکز، فروکتوز و ساکارز در نبود لاروهای میزبان بر طول عمر حشرات کامل زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Hym.; Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 67-82]
 • خدایاری، سمیرا مقایسه تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه های ,Tydeus longisetosus, Tetranychus turkestani و شکارگر آن ها کنه Zetzellia mali روی دو رقم سیب در مراغه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 197-208]
 • خردمند، کتایون مطالعه تاثیر تغذیه گیاه خیار با سطوح مختلف پتاسیم بر پارامترهای زیستی و جدول زندگی کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Acari, Tetranychidae) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95]
 • خرمالی، سلیمان بررسی اثر ارقام مختلف گندم نان بر نوسانات رشد جمعیت سوسک کشیش Rhyzopertha dominica (Col: Bostrychidae) در شرایط انبار [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 161-169]
 • خضری، افسانه مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]
 • خضری، افسانه کاربرد کائولین در کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip:Tephritidae) روی انار [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 27-34]
 • خلیلی پور رکن آبادی، مرضیه کاربرد راهبرد راندن و ربودن push-pull در مبارزه با کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell و بهینه سازی آن در شرایط باغ های انار یزد [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 243-257]
 • خلیل طهماسبی، بهروز بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه .Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.: Gelechiidae) برای فون ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]
 • خواجه‏ علی، جهانگیر مقایسه چند روش نمونه برداری در تخمین تراکم جمعیت زنجرک مو (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-108]
 • خوانچه زر، سعید بررسی شاخص‌های زیستی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta Meyrick، روی بوته‌های گوجه‌فرنگی تیمار شده با عناصر غذایی کلسیم و سیلیسیم در شرایط گلخانه‌ای [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 315-329]
 • خورشیدوند، سمیرا مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101]

د

 • دارابی، آزاده واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352]
 • دامغانی، محمد رضا ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • دانیال زاده، احسان بررسی گونه های Spodoptera spp. (Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعیت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله های فرومونی در مزارع چغندرقند اصفهان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 227-237]
 • دبیری، حمید ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی‌خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-125]
 • دبیری، حمید ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 371-379]
 • درانیان، داود کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154]
 • درخش احمدی، وحید سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • دردایی، علی اصغر ارزیابی تاثیر دو فرآورده Bacillus thuringiensis در کنترل لاروهای پروانه ابریشم باف ناجور در جنگل‌های ارسباران [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 171-181]
 • دردایی، علی‌اصغر مقایسه میزان حساسیت گونه‌ها و کلن‌های صنوبر به شته‌های (Hem., Pemphigidae) Chaitophorus populi (Panzer)، Pemphigus spirothecae (Hem., Aphidoidea) Passerini و پسیل (Hem., Psyllidae) Camarotoscena sp. [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 239-250]
 • درسوئی، ریحانه مطالعه گروه بندی باکتریWolbachia ، همزیست گونه های غالب زنبورTrichogramma در ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 219-236]
 • درودی، زهره کاربرد PLSو PARAFACدر اندازه‌گیری هم زمان اسپکتروفتومتری اکسی تتراسایکلین، تتراسایکلین و داکسی سایکلین در نمونه‌های عسل [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 309-319]
 • درویش زاده، ایرج بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) انگور در موستان‌های صفی‌آباد خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 79-93]
 • دزفولی، الهام بررسی اثرات تخم‌کشی، لاروکشی و بازدارندگی تخم‌ریزی اسانس گیاه آویشن باغی(Lamiaceae) Thymus vulgaris L. روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Col., Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • دزفولی، الهام بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]
 • دلفان، عباس شناسایی فون بخشی از کنه های گیاهی بالاخانواده Eriophyoidea در شهرستان خرم آباد استان لرستان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 143-159]
 • دماوندیان، محمدرضا مطالعه تغییرات فصلی جمعیت (Pulvinaria aurantii (Hemi. : Coccidae و وضعیت پراکنش آن در باغ های مرکبات شرق مازندران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • دینی پور، عبداله گزارش سه گونه کنه آبزی (Acari: Hydrachnidia) از ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 283-289]
 • دینی‌ پور، عبداله تاثیرات حشره کش‌ های پیرتروییدی مصنوعی و نیونیکوتینوییدی و سینرژیست ها روی جمعیت (Lepidoptera: Noctuidae) ‌Spodoptera littoralis [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • دهدار، حمید بررسی جنبه هایی جدید از بیولو‍‍‍ژی ﺁفت کلیدی گرده خوار خرما (Arenipses sabella (Lep.:Pyralidae) در نخیلات تنگستان استان بوشهر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 199-207]
 • دهقان، آزیتا اثرات مقادیر زیر کشنده (LC25) اسانس رازیانه و پونه روی پارامترهای زیستی زنجرک خرما Ommatissus lybicus (Homoptera: Tropiduchidae) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 35-49]
 • دهقان دهنوی، لیدا کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113]
 • دهقان دهنوی، لیدا تنوع گونه‌ای زنبورهای گرده‌افشان خانواده Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) در استان یزد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]
 • دوستی، ابوفاضل معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • دوستی، ابوفاضل مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 29-37]
 • دوستی مظفری، ابوفاضل مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]

ذ

 • ذوالفقاریه، حمیدرضا کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149]

ر

 • راد، بهار بررسی اثرات ضد تغذیه ای غلظت های زیرکشنده قارچ های Beauveria bassiana Balsamo ،Beauveria brongniartii Saccardo و Metarhizium anisopliae Metsch روی لارو سوسک شاخ دار خرما Oryctes elegans Prell [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 53-65]
 • راد، بهار بررسی کارایی روش اسپکتروفتومتری در نمونه برداری از جمعیت مراحل مختلف رشد شپشه دندانه دار .Oryzaephilus surinamensis L در میوه خرمای رقم سایر [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 353-365]
 • راد، بهار بررسی اثرات مکمل‌های پروتئینی و ویتامین‌ها بر شاخص‌های رشد قارچ‌های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در مرحله تکثیر بلاستوسپور [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 43-55]
 • راسخ، آرش بیولوژی و نوسانات فصلی شپشک کاملیا Pulvinaria (Chloropulvinaria) floccifera (Hemiptera: Coccidae) در باغ های مرکبات شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 289-296]
 • راشکی، مریم ارزیابی توالی نوکلئوتیدی و پروتئینی آنزیم‌های سیتو‌کرمP450 در قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 219-230]
 • ربیعه، محمد مهدی بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119]
 • رجبی، اکبر زیست‌شناسی شپشک نوقی Salicicola davatchi (Hem : Diaspididae) در پسته‌کاری‌های رفسنجان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 109-120]
 • رجبی، روح الله تاثیر غنی سازی برگ توت با اسید آمینه آسپاراژین بر فراسنجه های بیولوژیکی و اقتصادی کرم ابریشم .Bombyx mori L در نطنز اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 147-157]
 • رجبی، روح الله مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92]
 • رجبی، روح الله بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل (Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae با استفاده از نشانگر های ریزماهواره در مناطق کردستان، خوزستان و اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 209-218]
 • رجبی، روح الله بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249]
 • رجبی، محمدظاهر حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34]
 • رجب پور، علی زیست‌شناسی بید سیب‌زمینی Phthorimea operculella Zeller (Lep,: Gelechidae) روی دو رقم سیب‌زمینی در مزارع شمال استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]
 • رحیمی، حسن ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-199]
 • رحیم زاده، علیرضا سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • رحیم‌زاده، علیرضا بررسی سمیت و اثرات زیرکشندگی اسانس پنج‌انگشت به‌‌عنوان یک ترکیب شبه هورمون جوانی روی لمبه‌ گندم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]
 • رخشانی، احسان شناسایی دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama (Hem., Psyllidae در استان هرمزگان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 185-195]
 • رخشانی، احسان بررسی فونستیک و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Encyrtidae در بخش هایی از استان های لرستان و مرکزی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]
 • رخشانی، احسان گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 307-312]
 • رخشانی، احسان نخستین گزارش زنبور پارازیتویید Monoctonia pistaciaecola (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-267]
 • رخشانی، احسان بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • رخشانی، احسان بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 155-164]
 • رزمجو، جبرائیل اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254]
 • رزمجو، مسیح مقایسه اثرات دز های زیرکشندگی آفت‌کش‌های استامی‌پراید و پریمیکارب روی پارامترهای جدول زندگی شته Myzus persicae (Hem.: Aphididae) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-87]
 • رساپور، شادی مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]
 • رستم کلایی مطلق، سید احسان بررسی کارایی روش رایج کنترل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (Col., Anobiidae با استفاده از فسفید آلومینیم در انبارهای توتون ایران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 249-259]
 • رشادصدقی، علی مروری بر کاربرد بیوآکوستیک در شناسایی و کنترل غیر شیمیایی حشرات آفت [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 231-244]
 • رشید، مرضیه بررسی اثر کاربرد توام حشره کش پیری پروکسی فن و قارچ بیمارگر (Metarhizium anisopliae (Metschnikoff روی موریانه خاک زی Amitermes vilis در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25]
 • رضا، وفایی شوشتری واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • رضایی، مرتضی پیشگویی شاخص سمیت LD50 در مشتقات آنیلین)حاوی ترکیبات علف‌‌کش( با روش‌های محاسباتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • رضایی، مرجان اثرات جانبی تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل‌قرمز روی زنبور پارازیتویید Hym., Braconidae)) Habrobracon hebetor در دو روش کاربرد تماسی و گوارشی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • رضایی، مژگان تاثیر دز کشنده حشره کش های آبامکتین®، پروتئوس® و سیرینول® روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 321-336]
 • رضایی، هدی بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • رضاپناه، محمدرضا ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-29]
 • رضاپناه، محمدرضا نقش مقاومت میزبان گیاهی بر رشد و نمو بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lep plutellidae)، در شرایط آزمایشگاه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 285-293]
 • رضایی ترشیزی، رضا اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • رضایی نژاد، عبدالحسن مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101]
 • رضائی، هدی بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون‌های آن بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دو نقطه‌ای(Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-350]
 • رضوانی، علی بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 155-164]
 • رفیعی، بهاره بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316]
 • رفیعی، بهاره بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]
 • رفیعی، بهاره بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • رفیعی دستجردی، هوشنگ اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب و تیاکلوپرید روی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 87-97]
 • رفیعی‌دستجردی، هوشنگ اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 209-219]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی اثر لارو کشی عصاره های استنی، هگزانی، الکلی و آبی بید Salix alba و کاج جنگلی Pinus sylvestris روی شب پره آرد (Ephestia kuehniella (Zel.) (Lep., Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-128]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی اثر دورکنندگی تماسی وتنفسی عصاره و پودر چهار گونه گیاه دارویی روی لارو سن آخر و حشره کامل شب پره هندی (Plodia interpunctella (Hubner [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان ها و زمان های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates (Col,. Bruchidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اثر کشندگی سه کنه کش بر کنه دولکه ای (Koch. Tetranychus urticae) روی سه رقم رز [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا مقایسه سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس کاج تهران Pinus eldarica و سرو نقره ای Cupressus arizonica روی حشرات بـالغ شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-225]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی اثر کشندگی حشره کش های دیازینون و ایمیداکلوپرید روی مرحله لارو سن 4 و بالغ کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اثرات دوزهای زیرکشندگی حشره‏ کش ‏های اتیون و ایمیداکلوپراید روی پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 211-222]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا ارزیابی مقاومت کرم برگ‌خوار چغندر (Lep., Noctuidae) ((Hübner Spodoptera exigua به حشره‌کش‌های تیودیکارب، کلروپیریفوس و دیازینون [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 121-130]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی تغییرات فصلی جمعیت خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Tortricidae: Lepidoptera) در منطقه خنداب با استفاده از تله‌های فرمونی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی اثر عصاره‌های هگزانی و الکلی پنجه شیطان (Proboscidea fragrans ) و خرزهره (Nerium oleander)، تاتوره (Datura innoxia) و بذرالبنج (Hyoscyamus niger) روی ( Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 177-189]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اثر غلظت‌‌های زیرکشنده آفت‌‌کش‌‌های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم‌‌های مختلف شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی سمیت و شاخص‌های تغذیه‌ای اسانس‌های گیاهی دارچین، نعناع فلفلی و اکالیپتوس بر روی مراحل مختلف زیستی سوسک برگ‌خوار نارون Xanthogaleruca luteola (Coleoptera: Chrysomelidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 71-82]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اولین گزارش دو زنبور پارازیتوئید شته‌ها Aphidius platensis وTrioxys pallidus Braconidae) Hym.,) و یک زنبور هیپرپارازیتوئید Pachyneuron aphidis (Hym., Pteromalidae) از استان مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 227-238]
 • رفیعی‌کرهرودی، زهرا بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-116]
 • رفیعی‌کرهرودی، زهرا مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 271-277]
 • رمضانی، لیلا اثر کشاورزی بر تنوع و تراکم پادمان (Hexapoda: Collembola)در استان خوزستان، جنوب غرب ایران [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 301-307]
 • رنجی، حسین بررسی تاثیر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-159]
 • رنجبر اقدم، حسین بررسی تاثیر جیره های غذایی طبیعی و مصنوعی روی مرحله شفیرگی ساقه خواران Sesamia cretica Lederer وSesamia nonagrioides Lefèbvre در مقایسه با جمعیت مزرعه ای [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]
 • رنجبر اقدم، حسین تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک‌ کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 197-217]
 • روحی، مریم بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149]
 • روحانی، محمد اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 297-305]
 • رودکی، مهرناز جداسازی نماتد Steinernema feltiae و بررسی بیمارگری آن روی سرخرطومی برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 83-94]
 • روزبخش زاده، محمد امین مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319]
 • روزبهانی، مهدیه بررسی فون خانواده Miridae در ملایر (استان همدان، ایران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 268-280]
 • روستایی، علی محمد مطالعه تاثیر تغذیه گیاه خیار با سطوح مختلف پتاسیم بر پارامترهای زیستی و جدول زندگی کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Acari, Tetranychidae) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95]
 • روشن، وحید اثر سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 67-79]
 • رون، سلطان بررسی اثر ارقام مختلف گندم نان بر نوسانات رشد جمعیت سوسک کشیش Rhyzopertha dominica (Col: Bostrychidae) در شرایط انبار [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 161-169]
 • ریوندی، امیر ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143]

ز

 • زارع، شهرام ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی‌خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-125]
 • زارع، شهرام ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 371-379]
 • زارع، مهدی چک لیست اولیه کفشدوزک های (Coleoptera: Coccinellidae) ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 289-312]
 • زارعی، مجتبی بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249]
 • زارع پور اشکذری، علیرضا اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]
 • زارع‌پور اشکذری، علیرضا مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • زارعی جلال‌آباد، ناهید فون کفشدوزک های (Col., Coccinellidae) شهرستان زرند، استان کرمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • زرگری، محمد ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی‌خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-125]
 • زرگری، محمد ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 371-379]
 • زرگران، محمد‌رضا بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-237]
 • زرین نیا، وحید شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]
 • زمانی، زهرا پیشگویی سمیت و ضریب توزیع اکتانول-آب آفت کش‌های آلی کلردار با استفاده ازتوصیف گرهای مولکولی و روش‌های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون خطی چند متغیره [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 245-257]
 • زمانی، عباسعلی مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 279-288]
 • زمانی، عباسعلی اثر سه رقم سویا روی پارامترهای زیستی- باروری سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه ای(Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335]
 • زمانی، عباسعلی تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137]
 • زمانی، عباسعلی واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352]
 • زمانی، عباسعلی بررسی نوسانات جمعیت و زیست شناسی صحرایی شب پره برگ خوار گزنده بلوط Porthesia melania Stgr. (Lep., Lymantriidae) در منطقه میاندار استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 375-384]
 • زمانی، عباسعلی اثرات کشندگی و جانبی کنه‌کش اسپیرودیکلوفن و اسپیرومسیفن روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch و شکارگر آن Neoseiulus californicus McGregor (Acari: Phytoseiidae) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]
 • زمانی، عباسعلی مطالعه نوسانات جمعیت بالشک مرکبات،Pulvinaria aurantii Cockerell (Hem.,Coccidae) ، روی درختان نارنج در فضای شهری بابل [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 191-203]
 • زمانی، عباسعلی مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • زمانی، عباسعلی آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 283-293]
 • زمانی، عباس علی تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک‌ کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 197-217]
 • زمانی، غلامرضا بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه .Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.: Gelechiidae) برای فون ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]
 • زمانی، فائزه تاثیر جیره غذایی بر پارامترهای جدول زندگی کرم زرد آرد [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 29-40]
 • زمانی، مهرنوش گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 38-46]
 • زمانی وردی، مهران بررسی ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره‌کشی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر شته جالیز (Aphis gossypii Glover) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]
 • زهدی، هادی تاثیر دز کشنده حشره کش های آبامکتین®، پروتئوس® و سیرینول® روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 321-336]
 • زهدی، هادی اثرات جانبی تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل‌قرمز روی زنبور پارازیتویید Hym., Braconidae)) Habrobracon hebetor در دو روش کاربرد تماسی و گوارشی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • زهرایی رمضانی، علیرضا چک لیست و توزیع جغرافیایی پشه خاکی های فلبوتومینه (Diptera: Psychodidae) ناقلین لیشمانیوزها در استان اصفهان، ایران [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 345-358]

س

 • سیدالاسلامی، حسین مقایسه چند روش نمونه برداری در تخمین تراکم جمعیت زنجرک مو (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-108]
 • سیدالاسلامی، حسین بررسی زیست شناسی و فعالیت های رفتاری کرم پیله‌خوار نخود (Heliothis viriplaca Hufn. (Lep., Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313]
 • سری، سایه بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-181]
 • سراج، علی اصغر بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • سراج، علی اصغر تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179]
 • سراغی، امیر مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319]
 • سرافرازی، علیمراد بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]
 • سرافرازی، علیمراد تنوع باکتریایی جمعیت‌های زنبور‌عسل کوچک Apis florea F., (Hym., Apidae) در ایران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 143-154]
 • سرافرازی، علیمراد مطالعه فونستیک سن‌های خانواده‌ Pentatomidae در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 319-328]
 • سرایلو، محمدحسن تاثیر آفت‌کش‌های کلرپایریفوس و آبامکتین بر زنده‏مانی و باروری حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147]
 • سرایلو، محمدحسن بررسی تأثیر استفاده از آفت‌کش‌های جدید و مرسوم بر کنترل و پاسخ فیزیولوژیک ملخ مراکشی در منطقه شمال استان گلستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 177-186]
 • سرایلو، محمد حسن اثر اسانس و پودر گیاهان آویشن شیرازی، مورد، گلپر، بر میزان تخم ریزی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Lep: Gelechiidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-180]
 • سرباز، سعیده بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی از ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34]
 • سرباز، سعیده رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50]
 • سرباز، سعیده اثرات کشندگی و جانبی کنه‌کش اسپیرودیکلوفن و اسپیرومسیفن روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch و شکارگر آن Neoseiulus californicus McGregor (Acari: Phytoseiidae) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]
 • سیرجانی، محمد تعیین زمان مناسب پوشش تاج میوه جهت کنترل کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 35-42]
 • سیرجانی، محمد رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50]
 • سعیدی، زریر ارزیابی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام نسبت به کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 353-363]
 • سعیدی، زریر تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179]
 • سعیدی، کریم بررسی برخی از ویژگی های زیستی پروانه ساقه خوار کنگر (Euxoa agricola Boisduval, 1829 (Lep.: Noctuidae در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 259-267]
 • سعیدی، کریم تخصص گونه‌ای و ترجیح جنسی به ماده جلب‌کننده بیولور برای سه گونه مگس گلرنگ (Diptera:Tephritidae) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 401-408]
 • سعیدی، کریم ارزیابی تله‌های نوری، فرمونی و نوری- فرمونی (ترکیبی) به‌منظور شکار انبوه کرم گلوگاه انار و تعیین مناسب‌ترین تراکم تله‌های فرمونی برای کاهش خسارت آفت در یک باغ انار [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]
 • سقایی، نازیلا ویژگی های زیستی زنبور پارازیتویید Anagyrus mirzai (Hym., Encyrtidae) روی شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem., Pseudococcidae) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 103-114]
 • سقایی، نازیلا معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • سقایی، نازیلا مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 29-37]
 • سلمانی نژاد، حمیده زیست‌شناسی شپشک نوقی Salicicola davatchi (Hem : Diaspididae) در پسته‌کاری‌های رفسنجان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 109-120]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم مطالعه پراکنش کرم میوه‌خوار خرما (Batrachedra amydraula Meryrick (Lep.: Batrachedridae در استان خوزستان با استفاده از مدل ژئواستاتیستیک [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی تاثیر الگوی پراکنش و تراکم جمعیت زنبور پارازیتویید Anagrus atomus و تاثیرآن برکارایی جستجوگری زنبور روی تخم زنجرک مو (Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 239-248]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل (Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae با استفاده از نشانگر های ریزماهواره در مناطق کردستان، خوزستان و اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 209-218]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی مقاومت 3 رقم گل رز نسبت به کنه دولکه ای Tetranychus urticae [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 299-306]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم تداخل همزیستی در زنبور Telenomus busseolae Gahan، پارازیتویید تخم ساقه خواران نیشکر .Sesamia spp [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 189-195]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی قدرت انتقال افقی و بین نسلی قارچ (Deut., Moniliaceae) Beauveria bassiana در جمعیت سوسک شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Col, Silvanidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 257-267]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم کاربرد کائولین در کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip:Tephritidae) روی انار [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 27-34]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم اثرات کشندگی و جانبی کنه‌کش اسپیرودیکلوفن و اسپیرومسیفن روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch و شکارگر آن Neoseiulus californicus McGregor (Acari: Phytoseiidae) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی فنولوژی زنبور پارازیتویید (Hym., Scelionidae) Telenomus busseolae Gahan نسبت به رشد مرحله تخم ساقه‌خوار نیشکر (Lep., Noctuidae) Sesamia nonagrioides Lefebvre و مطالعه درصد پارازیتیسم آن بر اساس روش‌های رایج و فراخوان [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 29-41]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک‌ کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 197-217]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم فاز و بررسی‌های جدید دلایل انتشار ملخ صحرایی Schistocerca gregaria (Forskal, 1775) (Orthoptera; Cyrtacanthacridinae) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم تاثیر جیره غذایی بر پارامترهای جدول زندگی کرم زرد آرد [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 29-40]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم مقایسه پارازیتیسم ظاهری و حاشی ه‏ای زنبورهای پارازیتویید تخم زنجرک مو Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae) در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 97-107]
 • سلیمان‌‌نژادیان، ابراهیم بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]
 • سمیع، محمدامین بررسی اثر چند آفت کش و عصاره گیاهی بر میزان بقا و تولیدمثل بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu., Chrysopidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 197-213]
 • سمیع، محمد امین اثرات زیر‌کشندگی چند عصاره گیاهی و حشره‌کش ایمیداکلوپرا‏ِید بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrysopidae [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232]
 • سمیع، محمد امین کاربرد راهبرد راندن و ربودن push-pull در مبارزه با کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell و بهینه سازی آن در شرایط باغ های انار یزد [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 243-257]
 • سمیع، محمد امین زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پروانه برگ خوار سفید پسته، Ocneria terebinthina (Lep: Lymantriidae) در باغ‌ های پسته شهرستان انار کرمان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 195-207]
 • سمیع، محمد امین اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 297-305]
 • سمیع، محمد امین اثر کشندگی عصاره گیاه شا‌تره Fumaria parviflora (Lam.) (Fumariaceae) استخراج شده با روش‌‌های مختلف روی سفید‌بالک پنبه (Hem., Aleyrodidae) Bemisia tabaci (Genn.) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 197-211]
 • سمیع، محمد امین اثر عصاره‌های اتانولی روناس، باریجه سن شکارگر(Hem: Miridae) Nesidiocoris tenuis روی سفید‌‌بالک پنبه Bemisia tabaci در مقایسه با حشره‌کش اسپیروتترامات [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 111-125]
 • سمیعی فرد، مهسا اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 365-370]
 • سوبرامانی، جی. بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L. [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]

ش

 • شایان مهر، معصومه اثرات دراز مدت چوبکشی زمینی بر ساختار جوامع ماکروفون خاک در جنگل‌های راش منطقه هیرکانی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 115-131]
 • شایان مهر، معصومه گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانوادهIsotomidae (Apterygota: Collembola) برای فون ایران [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 385-401]
 • شایان مهر، معصومه بررسی فون شته ها (Hem., Sternorrhyncha; Aphididae) در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 141-153]
 • شایان‌مهر، معصومه گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372]
 • شایان‌مهر، معصومه معرفی فون و گزارش جدید از پادمان (Collembola, Hexapoda) بخشی از جنگل‌‌های مازندران (ایران) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 103-113]
 • شایسته، نورالدین بررسی کارایی روش رایج کنترل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (Col., Anobiidae با استفاده از فسفید آلومینیم در انبارهای توتون ایران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 249-259]
 • شایسته، نورالدین ارزیابی کاربرد امواج مایکروویو روی مراحل زیستی لمبه گندم Trogoderma granarium Everts (Col.:Dermestidae) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 203-209]
 • شایسته، نورالدین تاثیر پودر سه نوع ادویه غذایی روی مرگ‌ومیر و تولید نتاج حشرات‌کامل سوسک کشیش (Col., Bostrichidae) Rhyzopertha dominica (F.) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-38]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 221-228]
 • شاکرمی، جهانشیر سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 367-378]
 • شاکرمی، جهانشیر شناسایی فون بخشی از کنه های گیاهی بالاخانواده Eriophyoidea در شهرستان خرم آباد استان لرستان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 143-159]
 • شاکرمی، جهانشیر مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی فونستیک و پراکنش کنه های آبزی (Acari: Hydrachnida) در شهرستـان خرم‌ آباد [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 403-413]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی فون راسته بال ریشک داران ((Thysanoptera شهرستان خرم آباد (استان لرستان) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-139]
 • شاکرمی، جهانشیر مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor Say روی شب پره مدیترانه ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 125-134]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی سمیت تنفسی پنج ترکیب ترپنوییدی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 155-163]
 • شاکرمی، جهانشیر اثـــر کود نیتروژن بر تغییرات جمعیت و پارامترهـــــای رشدی کنه تارتن قرمز Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari: Tetranychidae) روی ارقام مختلف گل رز [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300]
 • شاکرمی، جهانشیر اثرات تخم‌کشی و لاروکشی نه پودر گیاهی روی سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 359-371]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 103-117]
 • شاکرمی، جهانشیر مطالعه ذخیره‌سازی در سرما بر پار‌امترهای مختلف زیستی زنبورHabrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 219-226]
 • شاهنظری، مریم بررسی اثر نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale ) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی بر حشره بالغ و لارو شپشه آرد (Tribolium confuse; Coleoptera;Tenebrionidae) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 41-50]
 • شبانی، سمیه بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 117-129]
 • شیبانی تذرجی، زهرا جلب شدن حشرات نر یا ماده پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) به حشرات نر یا ماده در شرایط باغ [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 55-63]
 • شیبانی تذرجی، زهرا تاثیر دورکنندگی اسانس، عصاره و پودر بذر گیاه ‌آنغوزه روی لارو سن چهارم و حشره کامل شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 43-53]
 • شجاعی، محمود حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34]
 • شجاعی، محمود تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247]
 • شجاعی، محمود کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27]
 • شجاعی، محمود بررسی تاثیر جیره های غذایی طبیعی و مصنوعی روی مرحله شفیرگی ساقه خواران Sesamia cretica Lederer وSesamia nonagrioides Lefèbvre در مقایسه با جمعیت مزرعه ای [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]
 • شجاعی، محمود کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154]
 • شجاعی، محمود اثرات مقادیر زیر کشنده (LC25) اسانس رازیانه و پونه روی پارامترهای زیستی زنجرک خرما Ommatissus lybicus (Homoptera: Tropiduchidae) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 35-49]
 • شجاعی، محمود تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 77-84]
 • شخصی زارع، فرشید بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • شخصی زارع، فرشید اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325]
 • شخصی زارع، فرشید بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373]
 • شخصی زارع، فرشید مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 239-248]
 • شخصی زارع، فرشید اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-50]
 • شخصی زارع، فرشید اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201]
 • شیخ علی، تقی تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae، در منطقه ساوه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 159-167]
 • شیخ‌علی، تقی بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • شیخی گرجان، عزیز حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34]
 • شیخی گرجان، عزیز بررسی اثر آبامکتین در مقایسه با حشره‌کش‌های غیرانتخابی روی لارو سن اول مگس مینوز خیارLiriomyza sativae Blanchard Dip.,Agromyzidae) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 169-175]
 • شیخی گرجان، عزیز بررسی اثر کاربرد توام حشره کش پیری پروکسی فن و قارچ بیمارگر (Metarhizium anisopliae (Metschnikoff روی موریانه خاک زی Amitermes vilis در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25]
 • شیخی گرجان، عزیز اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309]
 • شیخی گرجان، عزیز بررسی حساسیت تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae) به گروه های مختلف حشره کش [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260]
 • شیخی‌گرجان، عزیز بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • شیخی‌گرجان، عزیز بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-116]
 • شیخ نژاد، هادی اولین گزارش گونه Cis chinensis (Coleoptera: Ciidae) از ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 165-169]
 • شیرازی، جلال واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • شیران، سپیده بررسی جدول زندگی و امکان پرورش انبوه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در شرایط آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • شیردل، داود ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-199]
 • شریفی، محبوبه مقایسه کارایی حشره‌کش جدید روی‌آگرو با حشره‌کش‌های مالاتیون و هگزافلومرون جهت کنترل سوسک برگ‌خوارغلات Lema melanopa (Col.: Chrysomelidae) در شرایط مزرعه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • شعبانی پور، مهدی بررسی اثرکشندگی و بازدارندگی تخم ریزی سه اسانس گیاهی روی کرم میوه خوار گوجه فرنگی (Lep., Noctidae) Helicoverpa armigera (Hünber) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • شعله سعدی، الهام تعیین شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه انجیره (فارس) در فصل پاییز با استفاده از فون حشرات آبزی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 327-335]
 • شعله سعدی، الهام جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 99-113]
 • شفیعی، فاطمه پیشگویی سمیت و ضریب توزیع اکتانول-آب آفت کش‌های آلی کلردار با استفاده ازتوصیف گرهای مولکولی و روش‌های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون خطی چند متغیره [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 245-257]
 • شفیعی، هادی بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]
 • شفقی، فاطمه کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، توسط محصول تجاری ZEUTEC در باغ‌های گردوی کشور [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • شفیقی، یاسمن بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-237]
 • شمس اسفندآباد، بهمن گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372]
 • شمس اسفند آباد، بهمن بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-237]
 • شهابی، مسعود زیست‌شناسی بید سیب‌زمینی Phthorimea operculella Zeller (Lep,: Gelechidae) روی دو رقم سیب‌زمینی در مزارع شمال استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]
 • شهیدی نوقابی، شهناز اثرات زیر‌کشندگی چند عصاره گیاهی و حشره‌کش ایمیداکلوپرا‏ِید بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrysopidae [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232]
 • شهسواری، رضا کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، توسط محصول تجاری ZEUTEC در باغ‌های گردوی کشور [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • شهسواری، محمد رضا اثر چند حشره کش گیاهی و شیمیایی بر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood ,1856) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • شهسواری، محمد رضا اثرسمیت چند حشره کش گیاهی و شیمیایی روی سن Macrolophus caliginosus شکارگر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • شوکت فدایی، محسن شناسایی و اولویت‌بندی موانع تولید حشرات خوراکی به‌عنوان جیره غذایی ازدیدگاه تولید‌کنندگان دام و طیور با استفاده از روش (AHP) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • شوهانی، حسین بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249]

ص

 • صابر، موسی اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 271-282]
 • صابر، موسی بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313]
 • صابرفر، فاطمه بررسی اثر آبامکتین در مقایسه با حشره‌کش‌های غیرانتخابی روی لارو سن اول مگس مینوز خیارLiriomyza sativae Blanchard Dip.,Agromyzidae) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 169-175]
 • صادقی، ابراهیم بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • صادقی، الهه بررسی اثر عنصر بورون روی پارامتر‌های رشد جمعیت کنه‌ تارتن دولکه‌‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم اختر [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 337-346]
 • صادقی، رضا بررسی اثر دور کنندگی پالیزین روی حشرات (Tribolium castaneum (Herbst و Lasioderma serricorne با سه روش آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 269-279]
 • صادقی، رضا بررسی اثر کشندگی خاک دیاتومه و کائولین روی حشرات کامل چهار گونه از آفات انباری [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 39-49]
 • صادقی، سید ابراهیم فون زنبورهای جنس Bruchophagus (Hym.: Eurytomidae) در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 373-392]
 • صادقی، مر یم تعیین شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه انجیره (فارس) در فصل پاییز با استفاده از فون حشرات آبزی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 327-335]
 • صادقی قطب آبادی، محمد رضا ارزیابی سه نوع فرمولاسیون پروتئین هیدرولیزات تجاری و سطوح مختلف طعمه پاشی با آن ها جهت کنترل مگس جالیز Dacus ciliatus (Dip:Tephritidae) درمنطقه جهرم فارس [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 261-270]
 • صیادمنصور، عبدالرضا بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • صیادمنصور، عبدالرضا بررسی فنولوژی زنبور پارازیتویید (Hym., Scelionidae) Telenomus busseolae Gahan نسبت به رشد مرحله تخم ساقه‌خوار نیشکر (Lep., Noctuidae) Sesamia nonagrioides Lefebvre و مطالعه درصد پارازیتیسم آن بر اساس روش‌های رایج و فراخوان [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 29-41]
 • صالحی، لطیف اثر اسانس و پودر گیاهان آویشن شیرازی، مورد، گلپر، بر میزان تخم ریزی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Lep: Gelechiidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-180]
 • صالحی جوزانی، غلامرضا جداسازی سویه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک برخی از مهمترین مناطق استان فارس و ارزیابی اثر کشندگی آنها بر روی لارو حشره شب‌پره هندی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 201-217]
 • صبوری، ایمان بررسی مناسب‌ترین واحد نمونه‌برداری از جمعیت شته‌های مزارع یونجه در شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • صبوری، ایمان الگوی توزیع فضایی شته‌های مهم یونجه در مزارع یونجه شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-161]
 • صبوری، علیرضا گزارش سه گونه کنه آبزی (Acari: Hydrachnidia) از ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 283-289]
 • صحراییان، حمیده ارزیابی کاربرد امواج مایکروویو روی مراحل زیستی لمبه گندم Trogoderma granarium Everts (Col.:Dermestidae) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 203-209]
 • صداقت، روشنک اثر پرتو ماورای بنفش روی پارامتر‌های زیستی بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) (Lep., Gelechiidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 259-269]
 • صداقت، محمد مهدی چک لیست و توزیع جغرافیایی پشه خاکی های فلبوتومینه (Diptera: Psychodidae) ناقلین لیشمانیوزها در استان اصفهان، ایران [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 345-358]
 • صدیقی، آیدا بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 119-141]
 • صدیقی، لادن بررسی تاثیر جیره های غذایی طبیعی و مصنوعی روی مرحله شفیرگی ساقه خواران Sesamia cretica Lederer وSesamia nonagrioides Lefèbvre در مقایسه با جمعیت مزرعه ای [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]
 • صدیقی، لادن ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-29]
 • صفرعلیزاده، محمدحسن بررسى حساسیت مراحل مختلف زیستى عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennadius Hem., Aleyrodidae)) به پایرى‏پروکسى‏فن و روغن سیتوویت [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 267-276]
 • صفرعلیزاده، محمدحسن مطالعه فونستیک سن‌های خانواده‌ Pentatomidae در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 319-328]
 • صفوی، سید علی بررسی اثر سه اسانس گیاه دارویی بر رشد میسلیومی، جوانه زنی و تولید کنیدیوم سه گونه قارچ بیمار گر حشرات در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340]
 • صنعی، آزاده اندازه گیری باقی‌مانده حشره‌کش‌های رایج در زرشک خوراکی به‌وسیله کروماتوگرافی گازی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 217-229]
 • صنعتی، سمیه بررسی تغییرات فصلی جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و تعیین میزان پارازیتیسم آن توسط زنبور rapae McIntosh Diaeretiella [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 333-341]
 • صنعتگر، الهام اثر سه رقم سویا روی پارامترهای زیستی- باروری سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه ای(Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335]
 • صنعتگر، الهام بررسی اثر دورکنندگی تماسی وتنفسی عصاره و پودر چهار گونه گیاه دارویی روی لارو سن آخر و حشره کامل شب پره هندی (Plodia interpunctella (Hubner [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • صنعتگر، الهام بررسی کارایی گاز ازن در کنترل سوسک چهار نقطه ‌ای حبوبات [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 219-231]
 • صنعتگر، الهام بررسی مقاومت 3 رقم گل رز نسبت به کنه دولکه ای Tetranychus urticae [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 299-306]
 • صنعتگر، الهام بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • صنعتگر، الهام بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249]
 • صنعتگر، الهام تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124]
 • صنعتگر، الهام ارزیابی مقاومت کرم برگ‌خوار چغندر (Lep., Noctuidae) ((Hübner Spodoptera exigua به حشره‌کش‌های تیودیکارب، کلروپیریفوس و دیازینون [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 121-130]
 • صنعتگر، الهام سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • صنعتگر، الهام ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 163-175]
 • صنعتگر، الهام مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]
 • صنعتگر، الهام مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]
 • صنعتگر، الهام بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون‌های آن بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دو نقطه‌ای(Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-350]
 • صنعتگر، الهام واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • صنعتگر، الهام بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 295-305]

ض

 • ضیاءالدینی، مهدی شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]

ط

 • طارقیان، محمدرضا بررسی ترجیح میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus Allard (Col., Bruchidae) عامل کنترل بیولوژیک علف‌هرز خارشتر روی برخی از گیاهان خانواده Fabaceae [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 251-257]
 • طالبی، ابراهیم بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L. [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]
 • طالبی، علی اصغر اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]
 • طالبی، علی اصغر شناسایی دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama (Hem., Psyllidae در استان هرمزگان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 185-195]
 • طالبی، علی اصغر مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 279-288]
 • طالبی، علی اصغر بررسی فونستیک و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Encyrtidae در بخش هایی از استان های لرستان و مرکزی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]
 • طالبی، علی اصغر مطالعه تاثیر تغذیه گیاه خیار با سطوح مختلف پتاسیم بر پارامترهای زیستی و جدول زندگی کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Acari, Tetranychidae) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95]
 • طالبی، علی اصغر کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113]
 • طالبی، علی اصغر اثر پرتو ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی، Plodia interpunctella (Hübner) (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-116]
 • طالبی، علی اصغر تنوع گونه‌ای زنبورهای گرده‌افشان خانواده Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) در استان یزد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]
 • طالبی، علی اصغر دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]
 • طالبی، علی اصغر اثر پرتو ماورای بنفش روی پارامتر‌های زیستی بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) (Lep., Gelechiidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 259-269]
 • طالبی، علی اصغر مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • طالبی، علی‌اصغر بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • طالبی، علی‌اصغر مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • طالبی، علی‌اصغر مقایسه‏ ویژگی‏های زیستی دو جمعیت منطقه‏ای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (Hem., Aphididae) روی کلزا در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 155-163]
 • طاهری، یزدانبخش تاثیر حشره‌کش‌های فلوپیرادیفورون، اسپیروتترامات و تیاکلوپرید روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hem.: Psyllidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 255-270]
 • طاهری، یزدان بخش ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی‌خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-125]
 • طاوسی اجود، فائزه اثرات شکارگری مرکب مگس شکارگر(Dip., Syrphidae) Episyrphus balteatus و کفشدوزک (Col., Coccinellidae) Happodamia variegata روی جمعیت (Hem., Aphididae) Aphis gossypii [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 51-59]
 • طبسیان، حمیده ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 163-175]
 • طهرانچی، مریم اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 365-370]
 • طهماسبی، غلامحسین تنوع باکتریایی جمعیت‌های زنبور‌عسل کوچک Apis florea F., (Hym., Apidae) در ایران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 143-154]
 • طهماسبی، غلامحسین ررسی رفتارهای بهداشتی ‎ونظافت‌گری زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) ‏‎در کلنی‌های انتخاب شده نسل سوم و چهارم طرح اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ (Varroa destructor) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 65-76]

ظ

 • ظل‌انوار، راضیه تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 153-162]

ع

 • عابدی، زهرا اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 271-282]
 • عاشوری، شبنم تاثیر پودر سه نوع ادویه غذایی روی مرگ‌ومیر و تولید نتاج حشرات‌کامل سوسک کشیش (Col., Bostrichidae) Rhyzopertha dominica (F.) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-38]
 • عالی‌پناه، هلن اولین گزارش دو‌گونه شب‌پره از خانواده (Lep., Pyralidae) از استان فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 213-224]
 • عالیچی، محمود بررسی ترجیح میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus Allard (Col., Bruchidae) عامل کنترل بیولوژیک علف‌هرز خارشتر روی برخی از گیاهان خانواده Fabaceae [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 251-257]
 • عامری سیاهویی، علی شناسایی دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama (Hem., Psyllidae در استان هرمزگان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 185-195]
 • عبادی، رحیم تاثیر غنی سازی برگ توت با اسید آمینه آسپاراژین بر فراسنجه های بیولوژیکی و اقتصادی کرم ابریشم .Bombyx mori L در نطنز اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 147-157]
 • عبادی، رحیم بررسی زیست شناسی و فعالیت های رفتاری کرم پیله‌خوار نخود (Heliothis viriplaca Hufn. (Lep., Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313]
 • عباسی، جاوید بررسی مقاومت در ارقام پیاز نسبت به تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera:Thripidae) در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 249-256]
 • عباسی، جاوید ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی‌خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-125]
 • عباسی، جاوید ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 371-379]
 • عباسی، طاهر اثر غلظت‌‌های زیرکشنده آفت‌‌کش‌‌های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم‌‌های مختلف شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • عباسی پور، حبیب اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298]
 • عباسی پور، حبیب ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143]
 • عباسی پور، حبیب بررسی ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره‌کشی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر شته جالیز (Aphis gossypii Glover) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]
 • عباسی چوبتراش، معصومه تعیین زمان مناسب سم پاشی با استفاده از تله فرمونی و درجه حرارت موثر روزانه برای کرم سیب (Cydia pomonella L. (Lep., Tortricidae در شهرستان ارومیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 173-184]
 • عبدالهی، محمد جداسازی نماتد Steinernema feltiae و بررسی بیمارگری آن روی سرخرطومی برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 83-94]
 • عبدی گودرزی، محمد شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]
 • عیدوزهی، کبیر بررسی اثر ارقام مختلف گندم نان بر نوسانات رشد جمعیت سوسک کشیش Rhyzopertha dominica (Col: Bostrychidae) در شرایط انبار [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 161-169]
 • عزتی، منوچهر مطالعه فون بالاخانواده پسیل‌ها (Hemiptera: Psylloidea) در استان کردستان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 89-107]
 • عزیزپور، لاله اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325]
 • عسکری، حسن مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • عسکریانزاده، علیرضا بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • عسکریانزاده، علیرضا بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149]
 • عسکریان زاده، علیرضا اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309]
 • عسکریان زاده، علیرضا بررسی اثر تنش خشکی بر خسارت مگس Acanthophilus helianthi Rossi (Dip., Tephritidae) روی سه رقم گلرنگ، .Carthamus tinctorius L در منطقه تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-32]
 • عسکریان زاده، علیرضا ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143]
 • عسکریان‌زاده، علیرضا بررسی فنولوژی زنبور پارازیتویید (Hym., Scelionidae) Telenomus busseolae Gahan نسبت به رشد مرحله تخم ساقه‌خوار نیشکر (Lep., Noctuidae) Sesamia nonagrioides Lefebvre و مطالعه درصد پارازیتیسم آن بر اساس روش‌های رایج و فراخوان [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 29-41]
 • عسگری، مجید ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • عطاران، محمدرضا بررسی فعالیت پرواز زنبور (Trichogramma brassicae Bezd. (Hym., Trichogrammatidae در نسل ها و دماهای مختلف پرورشی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 229-237]
 • عظیمی زاده، نجمه مقایسه برخی پارامترهای بیولوژیکی پروانه جوانه خوار زیتون Palpita unionalis Hubner روی زیتون و برگ نو در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • علی‌پناهی، نسیم بررسی مناسب‌ترین واحد نمونه‌برداری از جمعیت شته‌های مزارع یونجه در شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • علی‌پناهی، نسیم الگوی توزیع فضایی شته‌های مهم یونجه در مزارع یونجه شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-161]
 • علی خانی، محمود مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286]
 • علی خانی، محمود مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329]
 • علی خانی، محمود بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 155-164]
 • علی‌خانی، محمود بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119]
 • علیمرادی، محمد بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]
 • علوی، جلیل مطالعه‌ زیست‌شناسی کرم برگ‌خوار زیتون Palpita unionalis Hbn. (Lep., Pyralidae) در استان گلستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 85-95]
 • علوی، جلیل برآورد سطح زیان اقتصادی (EIL) کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera Hb. (Lep., Noctuidae) روی پنبه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 203-212]
 • عموزاده، آذرنوش تنوع زیستی بال‌ریشکداران(Insecta: Thysanoptera) در مزارع غلات استان ایلام(ایران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 259-268]
 • عیوضی، علیرضا بررسی تاثیر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-159]

غ

 • غیبی، مهدی مطالعه اثر گونه شته و میزبان گیاهی آن روی تغذیه و طول عمر بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Neur :chrysopidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 27-34]
 • غیبی، مهدی تاثیر حشره‌کش‌های فلوپیرادیفورون، اسپیروتترامات و تیاکلوپرید روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hem.: Psyllidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 255-270]
 • غیبی، مهدی نوسانات فصلی جمعیت سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج، Orthotomicus erosus (Wollaston) (Col.: Curculionidae)، در بوستان جنگلی چیتگر تهران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 309-319]
 • غیبی، مهدی تاثیر دز کشنده حشره کش های آبامکتین®، پروتئوس® و سیرینول® روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 321-336]
 • غیبی، مهدی مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • غیبی، مهدی اثرات جانبی تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل‌قرمز روی زنبور پارازیتویید Hym., Braconidae)) Habrobracon hebetor در دو روش کاربرد تماسی و گوارشی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • غیبی، مهدی ارزیابی باقیمانده سموم (دیازینون، ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و استامی پراید) در خیار سبز گلخانه ای در منطقه فارس – ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • غیبی، مهدی اندازه گیری باقی‌مانده حشره‌کش‌های رایج در زرشک خوراکی به‌وسیله کروماتوگرافی گازی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 217-229]
 • غیبی، مهدی اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 65-77]
 • غزوی، مهران بررسی اثر کاربرد توام حشره کش پیری پروکسی فن و قارچ بیمارگر (Metarhizium anisopliae (Metschnikoff روی موریانه خاک زی Amitermes vilis در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25]
 • غزوی، مهران بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • غزوی، مهران بررسی قدرت انتقال افقی و بین نسلی قارچ (Deut., Moniliaceae) Beauveria bassiana در جمعیت سوسک شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Col, Silvanidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 257-267]
 • غزوی، مهران اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201]
 • غزوی، مهران بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]
 • غفوری‌مقدم، مصطفی اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254]
 • غلامی، طاهره اثر کشندگی عصاره گیاه شا‌تره Fumaria parviflora (Lam.) (Fumariaceae) استخراج شده با روش‌‌های مختلف روی سفید‌بالک پنبه (Hem., Aleyrodidae) Bemisia tabaci (Genn.) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 197-211]
 • غلامی، مژگان بررسی اثر عصاره‌های هگزانی و الکلی پنجه شیطان (Proboscidea fragrans ) و خرزهره (Nerium oleander)، تاتوره (Datura innoxia) و بذرالبنج (Hyoscyamus niger) روی ( Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 177-189]

ف

 • فتحی، علی اصغر بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133]
 • فتحی‎پور، یعقوب دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]
 • فتح پور، نفیسه بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-181]
 • فتحی پور، یعقوب مقایسه تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه های ,Tydeus longisetosus, Tetranychus turkestani و شکارگر آن ها کنه Zetzellia mali روی دو رقم سیب در مراغه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 197-208]
 • فتحی پور، یعقوب اثر پرتو ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی، Plodia interpunctella (Hübner) (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-116]
 • فتحی پور، یعقوب بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 119-141]
 • فتحی پور، یعقوب سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • فتحی‌پور، یعقوب بررسی سمیت و اثرات زیرکشندگی اسانس پنج‌انگشت به‌‌عنوان یک ترکیب شبه هورمون جوانی روی لمبه‌ گندم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-34]
 • فرار، ناصر مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • فرار، ناصر مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 279-288]
 • فرار، ناصر واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352]
 • فرار، ناصر مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • فرازمند، حسین کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • فرازمند، حسین تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae، در منطقه ساوه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 159-167]
 • فرازمند، حسین بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 209-219]
 • فرازمند، حسین مطالعه کارایی روش های کنترل زنجره مو، (Psalmocharias alhageos Kol (Hem., Cicadidae، در استان قم [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 261-268]
 • فرازمند، حسین تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304]
 • فرازمند، حسین تعیین زمان مناسب پوشش تاج میوه جهت کنترل کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 35-42]
 • فرازمند، حسین مطالعه نوسانات جمعیت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella L.، در باغ های به اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171]
 • فرازمند، حسین مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190]
 • فرازمند، حسین بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • فرازمند، حسین مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]
 • فرازمند، حسین مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170]
 • فرازمند، حسین بررسی اثر سه اسانس گیاه دارویی بر رشد میسلیومی، جوانه زنی و تولید کنیدیوم سه گونه قارچ بیمار گر حشرات در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340]
 • فرازمند، حسین بررسی گونه های Spodoptera spp. (Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعیت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله های فرومونی در مزارع چغندرقند اصفهان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 227-237]
 • فرازمند، حسین تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124]
 • فرازمند، حسین اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201]
 • فرازمند، حسین نقش مقاومت میزبان گیاهی بر رشد و نمو بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lep plutellidae)، در شرایط آزمایشگاه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 285-293]
 • فرازمند، حسین کاربرد کائولین در کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip:Tephritidae) روی انار [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 27-34]
 • فرازمند، حسین تعیین زمان مناسب سم پاشی با استفاده از تله فرمونی و درجه حرارت موثر روزانه برای کرم سیب (Cydia pomonella L. (Lep., Tortricidae در شهرستان ارومیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 173-184]
 • فرازمند، حسین نوسانات فصلی جمعیت سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج، Orthotomicus erosus (Wollaston) (Col.: Curculionidae)، در بوستان جنگلی چیتگر تهران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 309-319]
 • فرازمند، حسین بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-116]
 • فرازمند، حسین تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]
 • فرازمند، حسین بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • فرازمند، حسین بررسی تاثیر پایری‌پروکسی‌فن، هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem., Aphididae)، در مزارع کلزا [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 133-141]
 • فرازمنـد، حسین بررسی تاثیر ترکیبات تنظیم کننده رشد حشرات روی دستگاه گوارش لارو سوسک برگ خوار سیب زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col., Chrysomelidae [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-118]
 • فرازمنـد، حسین اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 307-317]
 • فرازمنـد، حسین بررسی اثر نوع طعمه گیاهی، شکل و محل نصب تله در بهبود کارایی تله‌های فرمونی سرخرطومی حنایی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Col., Dryophthoridae). [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 63-72]
 • فرازمنـد، حسین مطالعه مقدماتی تاثیر کائولین در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه گرمسار [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 163-171]
 • فراهانی، سمیرا دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]
 • فراهانی، سمیرا بررسی فراوانی و تنوع گونه‌‌ای زنبورهای خانواده Braconidae در جنگل‎‌های استان مازندران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • فرآورده، لیلا اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • فرجی، زهرا اثر اسانس و پودر گیاهان آویشن شیرازی، مورد، گلپر، بر میزان تخم ریزی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Lep: Gelechiidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-180]
 • فرحی، سارا مطالعه اثر گونه شته و میزبان گیاهی آن روی تغذیه و طول عمر بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Neur :chrysopidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 27-34]
 • فرزام فر، ساجده بررسی تغییرات فصلی جمعیت خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Tortricidae: Lepidoptera) در منطقه خنداب با استفاده از تله‌های فرمونی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]
 • فرزانه، محمد بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 117-129]
 • فرزانه، محمد تنوع گونه‌ای کنه‌های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی شهر شیراز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 253-270]
 • فرزانه، محمد تنوع گونه ای کنه های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی مرتبط با جنگل های بلوط منطقه کامفیروز استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 51-65]
 • فرشینه عدل، محمد باقر بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 315-330]
 • فرهادی بانسوله، بهمن آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 283-293]
 • فرهنگی، سید وحید کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، توسط محصول تجاری ZEUTEC در باغ‌های گردوی کشور [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • فیروزی جهانتیغی، فریبرز گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 307-312]
 • فصیحی، محمد تقی ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • فیضیان، مریم اثر کشندگی سه کنه کش بر کنه دولکه ای (Koch. Tetranychus urticae) روی سه رقم رز [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344]
 • فقیه‌زاده گرجی، شهره مطالعه نوسانات جمعیت بالشک مرکبات،Pulvinaria aurantii Cockerell (Hem.,Coccidae) ، روی درختان نارنج در فضای شهری بابل [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 191-203]
 • فلاحت پیشه، علی معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • فلاحت پیشه، علی مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 29-37]
 • فلاح زاده، مجید اثر سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 67-79]
 • فلاح زاده، مجید نیازهای دمایی و پارامترهای بیولوژیکی کفشدوزک Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) شکارگر پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psylloidea) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 115-129]
 • فلاح زاده، مجید ویژگی های زیستی زنبور پارازیتویید Anagyrus mirzai (Hym., Encyrtidae) روی شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem., Pseudococcidae) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 103-114]
 • فلاح زاده، مجید ارزیابی سه نوع فرمولاسیون پروتئین هیدرولیزات تجاری و سطوح مختلف طعمه پاشی با آن ها جهت کنترل مگس جالیز Dacus ciliatus (Dip:Tephritidae) درمنطقه جهرم فارس [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 261-270]
 • فلاح زاده، مجید بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 315-330]
 • فلاح زاده، مجید اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 65-77]
 • فلاح زاده، مجید معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • فلاح زاده، مجید جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 99-113]
 • فلاح زاده، مجید معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 179-195]
 • فلاح زاده، مجید فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 159-176]
 • فلاح زاده، مجید مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 29-37]
 • فلاح‌زاده، مجید بررسی مقاومت در ارقام پیاز نسبت به تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera:Thripidae) در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 249-256]
 • فلاح نژاد مجرد، ندا اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 211-222]
 • فورش، هلموت چک لیست اولیه کفشدوزک های (Coleoptera: Coccinellidae) ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 289-312]

ق

 • قادری، کوروش مقایسه کارایی حشره‌کش جدید روی‌آگرو با حشره‌کش‌های مالاتیون و هگزافلومرون جهت کنترل سوسک برگ‌خوارغلات Lema melanopa (Col.: Chrysomelidae) در شرایط مزرعه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • قاسمی، محمد رضا مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319]
 • قاسم زاده، مرضیه بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373]
 • قاسم زاده، مرضیه مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 239-248]
 • قاسم زاده، مرضیه اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-50]
 • قاسمی کهریزه، اکبر سمیت تنفسی و دورکنندگی چند اسانس گیاهی بر لاروهای سنین پنجم، ششم و حشرات کامل سوسک شپشه آرد Tribolium confusum Duval [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 347-358]
 • قاسمی کهریزه، اکبر بررسی شاخص‌های زیستی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta Meyrick، روی بوته‌های گوجه‌فرنگی تیمار شده با عناصر غذایی کلسیم و سیلیسیم در شرایط گلخانه‌ای [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 315-329]
 • قاضی خانی شاد، علی ررسی رفتارهای بهداشتی ‎ونظافت‌گری زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) ‏‎در کلنی‌های انتخاب شده نسل سوم و چهارم طرح اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ (Varroa destructor) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 65-76]
 • قانع جهرمی، مجتبی قابلیت سازگاری و بررسی آزمایشگاهی اثر برخی حشره کش ها و اسانس های گیاهی با قارچ بیمارگر حشراتLecanicillium" longisporum" [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 203-213]
 • قائدی، حوری‌زاد بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • قدمیاری، محمد ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 163-175]
 • قرالی، بابک تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • قرالی، بابک اثرات شکارگری مرکب مگس شکارگر(Dip., Syrphidae) Episyrphus balteatus و کفشدوزک (Col., Coccinellidae) Happodamia variegata روی جمعیت (Hem., Aphididae) Aphis gossypii [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 51-59]
 • قرالی، بابک بررسی تنوع گونه ای مگس های خانواده Syrphidae در منطقه اراک ومقایسه شاخص های تنوع زیستی آن ها در مناطق نمونه برداری [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 37-46]
 • قربانی، خلیل بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133]
 • قره خانی، غلامحسین بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 183-193]
 • قره خانی، غلامحسین اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 271-282]
 • قلی‌زاده، مجید برآورد سطح زیان اقتصادی (EIL) کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera Hb. (Lep., Noctuidae) روی پنبه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 203-212]
 • قلعه سیدی، مهدی ابراهیم‌ بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 379-386]
 • قهرمانی نژاد، سعیده بررسی فون شته ها (Hem., Sternorrhyncha; Aphididae) در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 141-153]
 • قهرمانووا، گلنار سوسک های کارابیده (سخت بالپوشان، کارابیده) جمع آوری شده از مزارع گندم زمستانه در غرب کشور آذربایجان [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-13]

ک

 • کارگریان، فاطمه نخستین گزارش زنبور پارازیتویید Monoctonia pistaciaecola (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-267]
 • کازرانی، فرزانه بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 295-305]
 • کاظمی، فاطمه زیست‌شناسی شپشک نوقی Salicicola davatchi (Hem : Diaspididae) در پسته‌کاری‌های رفسنجان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 109-120]
 • کاظمی، محمدحسین تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247]
 • کاظمی، محمدحسین کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27]
 • کاظمی، محمدحسین سمیت تنفسی و دورکنندگی چند اسانس گیاهی بر لاروهای سنین پنجم، ششم و حشرات کامل سوسک شپشه آرد Tribolium confusum Duval [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 347-358]
 • کافی فراشاه، فاطمه تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124]
 • کیان، نسرین بررسی فراوانی و تنوع گونه‌‌ای زنبورهای خانواده Braconidae در جنگل‎‌های استان مازندران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • کیانپور، مینا مطالعه ارتباط کمی ساختار- فعالیت برای پیش‌‌بینی شاخص LD50 در آفت‌کش‌های ارگانوفسفات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]
 • کبیری رئیس آباد، مهدی سمیت تنفسی اسانس پوست پرتقال (.Citrus sinensis (L روی حشرات کامل شپشه برنج Sitophilus oryzae و شپشه آردTribolium castaneum [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 43-52]
 • کبیری نسب، ملیحه بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 295-305]
 • کچیلی، فرحان بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • کرتولی نژاد، داود اثرات دراز مدت چوبکشی زمینی بر ساختار جوامع ماکروفون خاک در جنگل‌های راش منطقه هیرکانی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 115-131]
 • کرمی، اسماعیل مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 271-277]
 • کرمی، محمدجواد تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 153-162]
 • کریمی، جابر اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309]
 • کریمی، جابر اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298]
 • کریمی، جواد بررسی حساسیت حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 321-332]
 • کریمی، جواد مطالعه گروه بندی باکتریWolbachia ، همزیست گونه های غالب زنبورTrichogramma در ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 219-236]
 • کریمی، سروش سمیت تنفسی و دورکنندگی چند اسانس گیاهی بر لاروهای سنین پنجم، ششم و حشرات کامل سوسک شپشه آرد Tribolium confusum Duval [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 347-358]
 • کرمانی، پریسا مطالعه نوسانات جمعیت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella L.، در باغ های به اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171]
 • کریم زاده، جواد مطالعه نوسانات جمعیت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella L.، در باغ های به اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171]
 • کریم زاده، جواد بررسی گونه های Spodoptera spp. (Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعیت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله های فرومونی در مزارع چغندرقند اصفهان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 227-237]
 • کریم‌زاده، فرناز مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor Say روی شب پره مدیترانه ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 125-134]
 • کریم زاده اصفهانی، جواد بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 209-219]
 • کریم زاده اصفهانی، جواد کارایی چند حشره کش بیولوژیک، هورمونی و شیمیایی روی بید کلم در مزرعه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 51-59]
 • کریم‌زاده اصفهانی، جواد نقش مقاومت میزبان گیاهی بر رشد و نمو بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lep plutellidae)، در شرایط آزمایشگاه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 285-293]
 • کریم‌زاده اصفهانی، جواد اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 307-317]
 • کریم‌زاده اصفهانی، جواد تعیین تعداد نمونه مورد نیاز در مطالعات حشره‌شناسی با زبان محاسبه آماری R قسمت اول- مقایسه میانگین‌ها و نسبت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 51-61]
 • کزازی، مجید اثرات شکارگری مرکب مگس شکارگر(Dip., Syrphidae) Episyrphus balteatus و کفشدوزک (Col., Coccinellidae) Happodamia variegata روی جمعیت (Hem., Aphididae) Aphis gossypii [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 51-59]
 • کشتکار، مرضیه اثرات دوزهای زیرکشندگی حشره‏ کش ‏های اتیون و ایمیداکلوپراید روی پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • کلانتری، سلما اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 297-305]
 • کلیائی، رئوف بررسی نقش سوسک پوست خوار اسکولیت مدیترانه‌ای در انتقال عامل بیماری سیتوسپوریوز درختان سیب و گیلاس [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 135-146]
 • کلنگری، محمود توصیف نخستین شیخک مشت‌زن ایرانی، گونه‌‌ای جدید از جنس Holaptilon Beier, 1964 (Mantodea, Mantidae) از منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 150-158]
 • کمالی، کریم بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) انگور در موستان‌های صفی‌آباد خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 79-93]
 • کمالی، کریم مقایسه تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه های ,Tydeus longisetosus, Tetranychus turkestani و شکارگر آن ها کنه Zetzellia mali روی دو رقم سیب در مراغه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 197-208]
 • کمالی، کریم بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • کمالی، کریم بررسی تاثیر پنج رژیم غذایی مختلف روی رشد و زادآوری کفشدوزک یازده نقطه‌ای Coccinella undecimpunctata aegyptica Reiche (Col., Coccinellidae) در شرایط کنترل شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-85]
 • کمالی، هاشم مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 239-248]
 • کمالی، هاشم مطالعه فونستیک کنه‌های جنس Eriophyes (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) درختان میوه در شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 165-178]
 • کمانگر، صلاح‌الدین شناسایی شته‌های گندم وکفشدوزک‌های شکارگر آن‌ها و بررسی کارایی و تغییرات جمعیت فراوان‌ترین گونه کفشدوزک در استان کردستان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 279-293]
 • کیهانیان، علی اکبر اثر تاریخ کاشت وارقام مختلف کلزا برعملکرد و جمعیت شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.(Hom. Aphididae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 173-182]
 • کیهانیان، علی اکبر اثر عوامل محیطی غیرزنده بر جمعیت شته مومی کلم L. Brevicoryne brassicae روی زراعت کلزا در منطقه ورامین [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 39-47]
 • کیهانیان، علی‌اکبر بررسی تاثیر پایری‌پروکسی‌فن، هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem., Aphididae)، در مزارع کلزا [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 133-141]
 • کهراریان، مرتضی بررسی زیست شناسی و فعالیت های رفتاری کرم پیله‌خوار نخود (Heliothis viriplaca Hufn. (Lep., Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313]
 • کهراریان، مرتضی گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372]
 • کهراریان، مرتضی اولین گزارش گونه Ceratophysella stercoraria (Stach, 1963) (Collembola: Hypogastruridae) از استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 331-333]
 • کهراریان، مرتضی مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 204-215]
 • کهراریان، مرتضی بررسی کارایی باکتریی Var. Bacillus thuringiensis، حشره‌کش کارباریل و دیفلوبنزرون علیه کرم کپسول‌خوار نخود Heliothis viriplaca Hufn. (Lep., Noctuidae) در شرایط مزرعه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 295-305]
 • کهراریان، مرتضی گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 38-46]
 • کهن‌سال، اردشیر اولین گزارش دو‌گونه شب‌پره از خانواده (Lep., Pyralidae) از استان فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 213-224]
 • کوه‌نورد، فهیمه اولین گزارش دو‌گونه شب‌پره از خانواده (Lep., Pyralidae) از استان فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 213-224]

گ

 • گرجی، محمد زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پروانه برگ خوار سفید پسته، Ocneria terebinthina (Lep: Lymantriidae) در باغ‌ های پسته شهرستان انار کرمان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 195-207]
 • گروهی، فاطمه بررسی تاثیر پنج رژیم غذایی مختلف روی رشد و زادآوری کفشدوزک یازده نقطه‌ای Coccinella undecimpunctata aegyptica Reiche (Col., Coccinellidae) در شرایط کنترل شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-85]
 • گروهی، فاطمه اثر عصاره‌های اتانولی روناس، باریجه سن شکارگر(Hem: Miridae) Nesidiocoris tenuis روی سفید‌‌بالک پنبه Bemisia tabaci در مقایسه با حشره‌کش اسپیروتترامات [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 111-125]
 • گلپایگانی، سیده شراره بررسی فونستیک و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Encyrtidae در بخش هایی از استان های لرستان و مرکزی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]
 • گلدسته، شیلا مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • گلدسته، شیلا بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 221-228]
 • گلدسته، شیلا مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 279-288]
 • گلدسته، شیلا اثر سه رقم سویا روی پارامترهای زیستی- باروری سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه ای(Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335]
 • گلدسته، شیلا تاثیر دما بر رشد و زادآوری کفشدوزک دو نقطه ای (Adalia bipunctata L. (Col., Coccinellidae، دشمن طبیعی آفت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hom., Aphalaridae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112]
 • گلدسته، شیلا مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241]
 • گلدسته، شیلا معرفی و شناسایی گونه های خانواده Sphecidae در شهرستان خمین [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82]
 • گلدسته، شیلا کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113]
 • گلدسته، شیلا مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]
 • گلدسته، شیلا بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • گلدسته، شیلا بررسی نوسانات جمعیت و زیست شناسی صحرایی شب پره برگ خوار گزنده بلوط Porthesia melania Stgr. (Lep., Lymantriidae) در منطقه میاندار استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 375-384]
 • گلدسته، شیلا بررسی اثر کشندگی حشره کش های دیازینون و ایمیداکلوپرید روی مرحله لارو سن 4 و بالغ کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • گلدسته، شیلا اثرات دوزهای زیرکشندگی حشره‏ کش ‏های اتیون و ایمیداکلوپراید روی پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • گلدسته، شیلا بررسی تنوع گونه ای مگس های خانواده Syrphidae در منطقه اراک ومقایسه شاخص های تنوع زیستی آن ها در مناطق نمونه برداری [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 37-46]
 • گلدسته، شیلا مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor Say روی شب پره مدیترانه ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 125-134]
 • گلدسته، شیلا مطالعه فون پشه های گزنده (Diptera: Ceratopogonidae) در استان مرکزی، ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-23]
 • گلدسته، شیلا اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 211-222]
 • گلدسته، شیلا اثـــر کود نیتروژن بر تغییرات جمعیت و پارامترهـــــای رشدی کنه تارتن قرمز Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari: Tetranychidae) روی ارقام مختلف گل رز [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300]
 • گلدسته، شیلا کاربرد کائولین در کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip:Tephritidae) روی انار [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 27-34]
 • گلدسته، شیلا تنوع گونه‌ای زنبورهای گرده‌افشان خانواده Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) در استان یزد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]
 • گلدسته، شیلا ارزیابی مقاومت کرم برگ‌خوار چغندر (Lep., Noctuidae) ((Hübner Spodoptera exigua به حشره‌کش‌های تیودیکارب، کلروپیریفوس و دیازینون [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 121-130]
 • گلدسته، شیلا بررسی نوسانات جمعیت مگس جالیز Dacus ciliatus Loew (Dip.,Tephritidae) روی خیار [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 131-142]
 • گلدسته، شیلا اثرات کشندگی و جانبی کنه‌کش اسپیرودیکلوفن و اسپیرومسیفن روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch و شکارگر آن Neoseiulus californicus McGregor (Acari: Phytoseiidae) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]
 • گلدسته، شیلا سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • گلدسته، شیلا بررسی مناسب‌ترین واحد نمونه‌برداری از جمعیت شته‌های مزارع یونجه در شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • گلدسته، شیلا الگوی توزیع فضایی شته‌های مهم یونجه در مزارع یونجه شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-161]
 • گلدسته، شیلا ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 163-175]
 • گلدسته، شیلا بررسی اثر عصاره‌های هگزانی و الکلی پنجه شیطان (Proboscidea fragrans ) و خرزهره (Nerium oleander)، تاتوره (Datura innoxia) و بذرالبنج (Hyoscyamus niger) روی ( Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 177-189]
 • گلدسته، شیلا مطالعه نوسانات جمعیت بالشک مرکبات،Pulvinaria aurantii Cockerell (Hem.,Coccidae) ، روی درختان نارنج در فضای شهری بابل [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 191-203]
 • گلدسته، شیلا مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]
 • گلدسته، شیلا بررسی اثرات تخم‌کشی، لاروکشی و بازدارندگی تخم‌ریزی اسانس گیاه آویشن باغی(Lamiaceae) Thymus vulgaris L. روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Col., Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • گلدسته، شیلا مقایسه‏ ویژگی‏های زیستی دو جمعیت منطقه‏ای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (Hem., Aphididae) روی کلزا در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 155-163]
 • گلدسته، شیلا بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • گلدسته، شیلا مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • گلدسته، شیلا تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک‌ کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 197-217]
 • گلدسته، شیلا مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]
 • گلدسته، شیلا بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون‌های آن بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دو نقطه‌ای(Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-350]
 • گلدسته، شیلا بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]
 • گلدسته، شیلا بررسی فراوانی و تنوع گونه‌‌ای زنبورهای خانواده Braconidae در جنگل‎‌های استان مازندران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • گلدسته، شیلا واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • گلدسته، شیلا بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 295-305]
 • گلدسته، شیلا مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]
 • گلی‌زاده، علی اثر گیاهان مختلف میزبان شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) روی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254]
 • گلی‌زاده، علی اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایندوکساکارب و تیاکلوپرید روی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 87-97]
 • گلستانی کلات، زهرا سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) و شناسایی ترکیبات شیمیایی آن ها [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 155-169]
 • گلستانه، سید رضا مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • گلستان هاشمی، فرحناز سادات اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 307-317]
 • گلعین، بهروز بیولوژی و نوسانات فصلی شپشک کاملیا Pulvinaria (Chloropulvinaria) floccifera (Hemiptera: Coccidae) در باغ های مرکبات شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 289-296]
 • گلمحمدی، غلامرضا اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • گل محمدی، غلامرضا تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124]
 • گل محمدزاده خیابان، نادر ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • گودرزی، غلامرضا بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • گودرزوند چگینی، سمیرا بررسی ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره‌کشی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر شته جالیز (Aphis gossypii Glover) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]
 • گورکان، اُکتای تاثیرات حشره کش‌ های پیرتروییدی مصنوعی و نیونیکوتینوییدی و سینرژیست ها روی جمعیت (Lepidoptera: Noctuidae) ‌Spodoptera littoralis [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • گوهرچینی، هوشنگ مقایسه کارایی کنه کش های آلی و ارگانیک درکنترل جمعیت کنه تارتن دو نقطه ای رز گلخانه ای [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 181-190]

ل

 • لاریجانی، کامبیز بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]
 • لشکری، محمد‌رضا گزارش جدید ده گونه پسیل (Hemiptera: Psylloidea) برای فون استان کرمان، ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 223-235]
 • لشکری، مرضیه بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133]
 • لشگری، علی‌اصغر دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]
 • لطفی، فاطمه واکنش تابعی سنک Hemiptera: Anthocoridae) Orius albidipennis) به تراکم های مختلف تریپس پیازThrips tabaci Thysanoptera: Thripidae و شته سبز سیب (Aphis pomi (Homoptera: Aphididae [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 343-351]
 • لطفی، فاطمه تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • لطف آبادی، مجتبی ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143]
 • لطیفیان، مسعود مطالعه پراکنش کرم میوه‌خوار خرما (Batrachedra amydraula Meryrick (Lep.: Batrachedridae در استان خوزستان با استفاده از مدل ژئواستاتیستیک [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55]
 • لطیفیان، مسعود مقایسه چند روش نمونه برداری در تخمین تراکم جمعیت زنجرک مو (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-108]
 • لطیفیان، مسعود بررسی تاثیر الگوی پراکنش و تراکم جمعیت زنبور پارازیتویید Anagrus atomus و تاثیرآن برکارایی جستجوگری زنبور روی تخم زنجرک مو (Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 239-248]
 • لطیفیان، مسعود ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277]
 • لطیفیان، مسعود بررسی اثرات ضد تغذیه ای غلظت های زیرکشنده قارچ های Beauveria bassiana Balsamo ،Beauveria brongniartii Saccardo و Metarhizium anisopliae Metsch روی لارو سوسک شاخ دار خرما Oryctes elegans Prell [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 53-65]
 • لطیفیان، مسعود بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • لطیفیان، مسعود بررسی کارایی روش اسپکتروفتومتری در نمونه برداری از جمعیت مراحل مختلف رشد شپشه دندانه دار .Oryzaephilus surinamensis L در میوه خرمای رقم سایر [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 353-365]
 • لطیفیان، مسعود بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • لطیفیان، مسعود بررسی قدرت انتقال افقی و بین نسلی قارچ (Deut., Moniliaceae) Beauveria bassiana در جمعیت سوسک شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Col, Silvanidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 257-267]
 • لطیفیان، مسعود مروری بر مدیریت تلفیقی آفات نخل خرما (چالش‌ها و راه‌کارها) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 271-287]
 • لطیفیان، مسعود بررسی اثرات مکمل‌های پروتئینی و ویتامین‌ها بر شاخص‌های رشد قارچ‌های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در مرحله تکثیر بلاستوسپور [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 43-55]
 • لطیفیان، مسعود مدل بازده اقتصادی روش‌های کنترل بیولوژیک آفات مهم نخل خرما [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 143-157]
 • لطفعلی زاده، حسین بررسی کارایی پودر سیلیس و خاک دیاتومه در کاهش جمعیت حشرات کامل و تخم پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem., Psyllidae) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 271-281]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی بررسی فونستیک و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Encyrtidae در بخش هایی از استان های لرستان و مرکزی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 183-193]
 • لطفعلی‌زاده، حسین فون زنبورهای جنس Bruchophagus (Hym.: Eurytomidae) در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 373-392]
 • لطفعلی‌زاده، حسینعلی شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • لطفعلی‌زاده، حسینعلی بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • لونی، آزاده قابلیت سازگاری و بررسی آزمایشگاهی اثر برخی حشره کش ها و اسانس های گیاهی با قارچ بیمارگر حشراتLecanicillium" longisporum" [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 203-213]
 • لونی، سعیده تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304]
 • لونی، سعیده بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • لونی، سعیده اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325]
 • لونی، سعیده مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 13-20]
 • لونی، سعیده بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-116]
 • لونی، سعیده مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 271-277]
 • لونی، سعیده تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]

م

 • مافی، شعبانعلی زیست‌شناسی شپشک آردآلود مرکبات (Hem., Coccidae) Planococcus citri Risso در شرایط آزمایشگاهی و نوسانات فصلی آن در باغات مرکبات استان مازندران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 225-237]
 • مافی پاشاکلایی، شعبانعلی بررسی مقدماتی پراکنش جغرافیایی مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip., Tephritidae) دراستان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 143-154]
 • مالکی، شادی کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248]
 • مالکی، شادی اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 365-370]
 • ماهش، اچ. بی. بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L. [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]
 • مبشری، محمدتقی مقایسه کارایی حشره‌کش جدید روی‌آگرو با حشره‌کش‌های مالاتیون و هگزافلومرون جهت کنترل سوسک برگ‌خوارغلات Lema melanopa (Col.: Chrysomelidae) در شرایط مزرعه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • مجدی‌افشار، مرضیه تعیین زمان مناسب سم پاشی با استفاده از تله فرمونی و درجه حرارت موثر روزانه برای کرم سیب (Cydia pomonella L. (Lep., Tortricidae در شهرستان ارومیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 173-184]
 • مجیدی شیل سر، فرزاد اثر ترکیبی قارچ بیمارگر حشره، Beauveria bassianو حشره کش ها علیه کرم ساقه خوار نواری برنج،Chilo suppressalis در شرایط مزرعه [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 89-101]
 • محرمی پور، سعید بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 209-219]
 • محرمی پور، سعید بررسی اثرات تخم‌کشی، لاروکشی و بازدارندگی تخم‌ریزی اسانس گیاه آویشن باغی(Lamiaceae) Thymus vulgaris L. روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Col., Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • محرمی‌پور، سعید اثر پرتو ماورای بنفش روی پارامتر‌های زیستی بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) (Lep., Gelechiidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 259-269]
 • محیسنی، عبدالامیر بررسی مقاومت 48 ژنوتیپ کلزا .Brassica napus L به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 269-279]
 • محیسنی، عبدالامیر استفاده از زمین آمار در مدیریت کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع لوبیا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 295-303]
 • محسنی امین، امیر بررسی مناسب‌ترین واحد نمونه‌برداری از جمعیت شته‌های مزارع یونجه در شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • محسنی امین، امیر الگوی توزیع فضایی شته‌های مهم یونجه در مزارع یونجه شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-161]
 • محسنی امین، امیر مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 204-215]
 • محسنی امین، امیر کارآیی کادر یک متر مربع در تخمین جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae) در مزارع گندم دیم [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 127-142]
 • محمایی، فهیمه پیش بینی LD50 در مشتقات کربوکسیلیک اسید با مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 67-82]
 • محمدی، الهه بررسی نوسانات جمعیت و زیست شناسی صحرایی شب پره برگ خوار گزنده بلوط Porthesia melania Stgr. (Lep., Lymantriidae) در منطقه میاندار استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 375-384]
 • محمدی، سمیه تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179]
 • محمدی، سمیه بررسی دامنه میزبانی و پراکنش لارو کنه‌های پارازیتنگونا در مناطق مختلف استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 117-126]
 • محمدی، شهرزاد بررسی باقی مانده آفت کش های کلرپیریفوس و دلتامترین در گوجه فرنگی های گلخانه ای شهرستان کرج [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 181-187]
 • محمدی، شهرزاد کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154]
 • محمدپور، کاظم بررسی اثر نوع طعمه گیاهی، شکل و محل نصب تله در بهبود کارایی تله‌های فرمونی سرخرطومی حنایی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Col., Dryophthoridae). [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 63-72]
 • محمدپور، مرضیه شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • محمدی پور، علی تعیین زمان مناسب پوشش تاج میوه جهت کنترل کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 35-42]
 • محمدی خرم‌آبادی، عباس مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]
 • محمدی خرم‌آبادی، عباس مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]
 • محمدسلیم، ستاره شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]
 • محمد محسن، منتظری واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • محمدی نسب، عصمت پیش بینی Log P (ضریب توزیع آب‌ اکتانل) آفت‌ کش ها به کمک روش‌ رگرسیون خطی چندگانه [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 249-261]
 • محمدی نسب، عصمت پیشگویی شاخص سمیت LD50 در مشتقات آنیلین)حاوی ترکیبات علف‌‌کش( با روش‌های محاسباتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • محمدی نسب، عصمت مطالعه ارتباط کمی ساختار- فعالیت برای پیش‌‌بینی شاخص LD50 در آفت‌کش‌های ارگانوفسفات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]
 • محمدی نسب، عصمت پیش بینی LD50 در مشتقات کربوکسیلیک اسید با مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 67-82]
 • محمدی نوری، حدیث اثرات تخم‌کشی و لاروکشی نه پودر گیاهی روی سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 359-371]
 • محمود شجاعی، محمود تاثیر رژیم غذایی و دما بر رشد و زادآوری بالتوری سبز دشمن‌طبیعی پسیل معمولی پسته [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-192]
 • محمودوند، سمانه سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 367-378]
 • مددی، حسین اثرات شکارگری مرکب مگس شکارگر(Dip., Syrphidae) Episyrphus balteatus و کفشدوزک (Col., Coccinellidae) Happodamia variegata روی جمعیت (Hem., Aphididae) Aphis gossypii [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 51-59]
 • مددی، حسین اولین گزارش دو زنبور پارازیتوئید شته‌ها Aphidius platensis وTrioxys pallidus Braconidae) Hym.,) و یک زنبور هیپرپارازیتوئید Pachyneuron aphidis (Hym., Pteromalidae) از استان مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 227-238]
 • مدرس نجف آبادی، سید سعید تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137]
 • مدرس نجف آبادی، سید سعید مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241]
 • مدرس نجف آبادی، سید سعید معرفی و شناسایی گونه های خانواده Sphecidae در شهرستان خمین [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82]
 • مدرس نجف آبادی، سید سعید مطالعه فون پشه های گزنده (Diptera: Ceratopogonidae) در استان مرکزی، ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-23]
 • مدنی، حمید بررسی اثر عنصر بورون روی پارامتر‌های رشد جمعیت کنه‌ تارتن دولکه‌‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم اختر [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 337-346]
 • مدنی، محمدجواد بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 155-164]
 • مذهب، ساره مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190]
 • میراب بالو، مجید تنوع زیستی بال‌ریشکداران(Insecta: Thysanoptera) در مزارع غلات استان ایلام(ایران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 259-268]
 • میراب‌زاده، عباس مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 271-277]
 • مرادی، تیمور مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 204-215]
 • مرادی، فردین اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325]
 • مرادیان، حسین بررسی فون سوسک‌های لاک‌پشتی (Col.: Chrysomelidae) Cassida spp. و میزبان‌های گیاهی آن ها در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 127-137]
 • مرادیان، حسین بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 73-84]
 • مرادی فرادنبه، مجید مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • مرتضوی، مجتبی ارزیابی توالی نوکلئوتیدی و پروتئینی آنزیم‌های سیتو‌کرمP450 در قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 219-230]
 • میرحسینی، سید ضیاالدین تاثیر غنی سازی برگ توت با اسید آمینه آسپاراژین بر فراسنجه های بیولوژیکی و اقتصادی کرم ابریشم .Bombyx mori L در نطنز اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 147-157]
 • میرساردو، سامره بررسی مقدماتی پراکنش جغرافیایی مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip., Tephritidae) دراستان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 143-154]
 • میرمحمدی، مهرالسادات بررسی اثر نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale ) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی بر حشره بالغ و لارو شپشه آرد (Tribolium confuse; Coleoptera;Tenebrionidae) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 41-50]
 • میرمویدی، علینقی بررسی دامنه میزبانی و پراکنش لارو کنه‌های پارازیتنگونا در مناطق مختلف استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 117-126]
 • مروج، غلامحسین بررسی حساسیت حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 321-332]
 • مروج، غلامحسین بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی از ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34]
 • مروج، غلامحسین رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50]
 • مروج، غلام حسین سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) و شناسایی ترکیبات شیمیایی آن ها [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 155-169]
 • مروج، غلام حسین ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 163-175]
 • مزدایی، افشان تاثیر دورکنندگی اسانس، عصاره و پودر بذر گیاه ‌آنغوزه روی لارو سن چهارم و حشره کامل شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 43-53]
 • مسعود، لطیفیان بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]
 • مسعود، لطیفیان مقایسه پارازیتیسم ظاهری و حاشی ه‏ای زنبورهای پارازیتویید تخم زنجرک مو Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae) در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 97-107]
 • مسعود، لطیفیان بررسی فنولوژی زنبور پارازیتویید (Hym., Scelionidae) Telenomus busseolae Gahan نسبت به رشد مرحله تخم ساقه‌خوار نیشکر (Lep., Noctuidae) Sesamia nonagrioides Lefebvre و مطالعه درصد پارازیتیسم آن بر اساس روش‌های رایج و فراخوان [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 29-41]
 • مسعود، لطیفیان قدرت کشندگی و قابلیت اختلاط باکتریBacillus thuringiensis با قارچ‌های Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در کنترل آفات انباری خرما (Oryzaephilus surinamensis و Ephestia kuehniella) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 297-313]
 • مشتاقی کاشانیان، غلامرضا بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 119-141]
 • مشیری، افشین مطالعه مقدماتی تاثیر کائولین در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه گرمسار [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 163-171]
 • مصدق، محمد سعید بررسی قدرت انتقال افقی و بین نسلی قارچ (Deut., Moniliaceae) Beauveria bassiana در جمعیت سوسک شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Col, Silvanidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 257-267]
 • مصدق، محمد سعید اثر کشاورزی بر تنوع و تراکم پادمان (Hexapoda: Collembola)در استان خوزستان، جنوب غرب ایران [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 301-307]
 • مصدق، محمد‌سعید بررسی میزان بقای اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 61-71]
 • مصطفی لو، وحیده تاثیر آفت‌کش‌های کلرپایریفوس و آبامکتین بر زنده‏مانی و باروری حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147]
 • مصطفوی، حسین کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • مطلبی، الهام بررسی کارایی پودر سیلیس و خاک دیاتومه در کاهش جمعیت حشرات کامل و تخم پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem., Psyllidae) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 271-281]
 • مطهری، مهستا مطالعه تاثیر تغذیه گیاه خیار با سطوح مختلف پتاسیم بر پارامترهای زیستی و جدول زندگی کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae Acari, Tetranychidae) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95]
 • مظفریان، فریبا بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133]
 • مظفریان، فریبا استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • مظفریان، فریبا یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 205-214]
 • معتمدی، یاسمین اثر سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 67-79]
 • معرفی، مریم مقایسه سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس کاج تهران Pinus eldarica و سرو نقره ای Cupressus arizonica روی حشرات بـالغ شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-225]
 • معروف، عارف بررسی کارایی روش رایج کنترل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (Col., Anobiidae با استفاده از فسفید آلومینیم در انبارهای توتون ایران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 249-259]
 • معروف، عارف تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304]
 • معروف، عارف بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • معروف، عارف بررسی کارایی گاز ازن در کنترل سوسک چهار نقطه ‌ای حبوبات [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 219-231]
 • معروف، عارف اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201]
 • معروف، عارف اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 307-317]
 • معروف، عارف تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]
 • معظمیان، الهام جداسازی سویه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک برخی از مهمترین مناطق استان فارس و ارزیابی اثر کشندگی آنها بر روی لارو حشره شب‌پره هندی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 201-217]
 • معینی نقده، ناصر بررسی سمیت تنفسی پنج ترکیب ترپنوییدی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 155-163]
 • مفیدی نیستانک، محسن تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247]
 • مفیدی نیستانک، محسن کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27]
 • مقدس، حسین مقایسه کارایی جلب کننده‌‌ها و تله‌‌های فرمونی مختلف در به دام‌اندازی مگس میوه گیلاس Rhagoletis cerasi (Lineous) در اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 55-63]
 • ملانوروزی، فرزانه اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 65-77]
 • ملکشی، سیدحسن شناسایی شته‌های گندم وکفشدوزک‌های شکارگر آن‌ها و بررسی کارایی و تغییرات جمعیت فراوان‌ترین گونه کفشدوزک در استان کردستان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 279-293]
 • ملک شاهکویی، ثمانه مقایسه کارایی حشره‌کش جدید روی‌آگرو با حشره‌کش‌های مالاتیون و هگزافلومرون جهت کنترل سوسک برگ‌خوارغلات Lema melanopa (Col.: Chrysomelidae) در شرایط مزرعه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • مناجاتی، سیده مبینا بررسی اثر تریپتوفان بر روی خصوصیات رفتاری و عملکردی کلنی‌های زنبور عسل ایرانی ( Apis mellifera meda L.) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 225-234]
 • مینایی عراقی، زهرا بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان ها و زمان های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates (Col,. Bruchidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198]
 • منصوری، آرزو بررسی سمیت تنفسی پنج ترکیب ترپنوییدی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 155-163]
 • منصوری ذلانی، امین ررسی رفتارهای بهداشتی ‎ونظافت‌گری زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) ‏‎در کلنی‌های انتخاب شده نسل سوم و چهارم طرح اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ (Varroa destructor) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 65-76]
 • منظری، شهاب گزارش جدید ده گونه پسیل (Hemiptera: Psylloidea) برای فون استان کرمان، ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 223-235]
 • منفرد، علیرضا تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 153-162]
 • مهدیان، کامران اثرات زیر‌کشندگی چند عصاره گیاهی و حشره‌کش ایمیداکلوپرا‏ِید بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrysopidae [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232]
 • مهدوی، راضیه بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119]
 • مهدویان، سید اسماعیل زیست شناسی، تغییرات فصلی و پراکندگی جمعیت شپشک استرالیایی Icerya purchasi Maskell (Hom: Margarodidea) درشرق مازندران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 209-217]
 • مهرنژاد، محمدرضا تاثیر دما بر رشد و زادآوری کفشدوزک دو نقطه ای (Adalia bipunctata L. (Col., Coccinellidae، دشمن طبیعی آفت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hom., Aphalaridae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112]
 • مهرنژاد، محمدرضا بررسی تاثیر پنج رژیم غذایی مختلف روی رشد و زادآوری کفشدوزک یازده نقطه‌ای Coccinella undecimpunctata aegyptica Reiche (Col., Coccinellidae) در شرایط کنترل شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-85]
 • مهرنژاد، محمد رضا نیازهای دمایی و پارامترهای بیولوژیکی کفشدوزک Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) شکارگر پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psylloidea) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 115-129]
 • مهرنژاد، محمد‌رضا زیست‌شناسی شپشک نوقی Salicicola davatchi (Hem : Diaspididae) در پسته‌کاری‌های رفسنجان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 109-120]
 • مهر‌نژاد، محمدرضا تاثیر رژیم غذایی و دما بر رشد و زادآوری بالتوری سبز دشمن‌طبیعی پسیل معمولی پسته [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 179-192]
 • مهرور، علی تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • مهرور، علی بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 183-193]
 • مهرور، علی اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 271-282]
 • مهرور، علی بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313]
 • مهرور، علی مطالعه فون بالاخانواده پسیل‌ها (Hemiptera: Psylloidea) در استان کردستان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 89-107]
 • موالی، حمید رضا مقایسه کارایی کنه کش های آلی و ارگانیک درکنترل جمعیت کنه تارتن دو نقطه ای رز گلخانه ای [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 181-190]
 • موحدی فاضل، مرتضی مقایسه برخی پارامترهای بیولوژیکی پروانه جوانه خوار زیتون Palpita unionalis Hubner روی زیتون و برگ نو در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • مودی، سعید بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه .Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.: Gelechiidae) برای فون ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]
 • مودی، سعید بررسی ترجیح میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus Allard (Col., Bruchidae) عامل کنترل بیولوژیک علف‌هرز خارشتر روی برخی از گیاهان خانواده Fabaceae [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 251-257]
 • موذنی، امیر اثر چند حشره کش گیاهی و شیمیایی بر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood ,1856) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • موذنی، امیر اثرسمیت چند حشره کش گیاهی و شیمیایی روی سن Macrolophus caliginosus شکارگر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • موسوی انزابی، سید حیدر بررسی تاثیر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-159]
 • مومن بیت اللهی، ستاره اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 365-370]
 • مومن بیت اللهی، ستاره بررسی سمیت و شاخص‌های تغذیه‌ای اسانس‌های گیاهی دارچین، نعناع فلفلی و اکالیپتوس بر روی مراحل مختلف زیستی سوسک برگ‌خوار نارون Xanthogaleruca luteola (Coleoptera: Chrysomelidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 71-82]

ن

 • نیازی، علی کاربرد PLSو PARAFACدر اندازه‌گیری هم زمان اسپکتروفتومتری اکسی تتراسایکلین، تتراسایکلین و داکسی سایکلین در نمونه‌های عسل [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 309-319]
 • ناصری، بهرام تاثیر حشره‌کش‌های تیاکلوپرید و افوریا بر پارامترهای جدول زندگی و فعالیت آنزیم‌های سم‌زدای شته سبز گندم Schizaphis graminum (Rondani) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 83-101]
 • ناصریان، نوید مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170]
 • ناطق گلستان، محمد مطالعه فونستیک سن‌های خانواده‌ Pentatomidae در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 319-328]
 • نامداری، رضا بررسی فونستیک و پراکنش کنه های آبزی (Acari: Hydrachnida) در شهرستـان خرم‌ آباد [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 403-413]
 • نامداری، رضا اثـــر کود نیتروژن بر تغییرات جمعیت و پارامترهـــــای رشدی کنه تارتن قرمز Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari: Tetranychidae) روی ارقام مختلف گل رز [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300]
 • نبی‌‌پور، فاطمه کاربرد نشانگر ملکولی RAPDدر بررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک (Col.:Coccinellidae) Hippodamia variegata در استان لرستان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 393-400]
 • نبئی، سیدمهدی بررسی اثر لارو کشی عصاره های استنی، هگزانی، الکلی و آبی بید Salix alba و کاج جنگلی Pinus sylvestris روی شب پره آرد (Ephestia kuehniella (Zel.) (Lep., Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-128]
 • نجفی، اکبر اثرات دراز مدت چوبکشی زمینی بر ساختار جوامع ماکروفون خاک در جنگل‌های راش منطقه هیرکانی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 115-131]
 • نجفی، حسین بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 119-141]
 • ندرلو، معصومه بررسی فونستیک مگس های خانواده سیرفیده (Dip.,Syrphidae) در نیمه شرقی استان زنجان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 313-323]
 • ندیمی، احمد کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113]
 • نژادقنبر، نازنین مطالعه توزیع جغرافیایی و فراوانی جمعیت کنه‌های گیاهی روی اندام‌های هوایی و در سطح خاک باغات چای در شرق استان گیلان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 329-338]
 • نصراصفهانی، مهدی بخشی از فون آفات و بندپایان مفید گیاهان دارویی و مرتعی در اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 119-132]
 • نصیرخانی، مهراد اولین گزارش Dactylochelifer spasskyi Redikorzev (Pseudoscorpiones :Cheliferidae) از ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 335-340]
 • نصیرخانی، مهراد گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 38-46]
 • نصیری کاکلکی، راضیه کارایی چند حشره کش بیولوژیک، هورمونی و شیمیایی روی بید کلم در مزرعه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 51-59]
 • نظری، علیرضا بررسی تغییرات فصلی جمعیت خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Tortricidae: Lepidoptera) در منطقه خنداب با استفاده از تله‌های فرمونی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]
 • نظری، علیرضا اثر غلظت‌‌های زیرکشنده آفت‌‌کش‌‌های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم‌‌های مختلف شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • نظری، علیرضا تنوع زیستی بال‌ریشکداران(Insecta: Thysanoptera) در مزارع غلات استان ایلام(ایران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 259-268]
 • نظری، علیرضا اولین گزارش دو زنبور پارازیتوئید شته‌ها Aphidius platensis وTrioxys pallidus Braconidae) Hym.,) و یک زنبور هیپرپارازیتوئید Pachyneuron aphidis (Hym., Pteromalidae) از استان مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 227-238]
 • نعمتی، علی رضا تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179]
 • نقیبی نژاد، مریم بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • نقی زاده، عطیه فون زنبورهای جنس Bruchophagus (Hym.: Eurytomidae) در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 373-392]
 • نیک پی، امین بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون‌های آن بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دو نقطه‌ای(Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-350]
 • نیک پور، رویا بررسی حساسیت تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae) به گروه های مختلف حشره کش [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260]
 • نیکدل، مصطفی ارزیابی تاثیر دو فرآورده Bacillus thuringiensis در کنترل لاروهای پروانه ابریشم باف ناجور در جنگل‌های ارسباران [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 171-181]
 • نیکدل، مصطفی فون زنبورهای جنس Bruchophagus (Hym.: Eurytomidae) در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 373-392]
 • نیکدل، مصطفی مقایسه میزان حساسیت گونه‌ها و کلن‌های صنوبر به شته‌های (Hem., Pemphigidae) Chaitophorus populi (Panzer)، Pemphigus spirothecae (Hem., Aphidoidea) Passerini و پسیل (Hem., Psyllidae) Camarotoscena sp. [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 239-250]
 • نوری قنبلانی، قدیر بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133]
 • نوروزی، پیمان ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-29]

و

 • واحدی، حسنعلی آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 283-293]
 • وفایی، شبنم اثر سه رقم سویا روی پارامترهای زیستی- باروری سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه ای(Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335]
 • وفایی شوشتری، رضا کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • وفایی شوشتری، رضا اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]
 • وفایی شوشتری، رضا تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae، در منطقه ساوه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 159-167]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 221-228]
 • وفایی شوشتری، رضا تاثیر دماهای مختلف روی طول دوره های نشوونمایی کفشدوزک (Hippodamia variegata Goeze (Col., Coccinellidae با تغذیه از شته باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hem., Aphididae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 289-296]
 • وفایی شوشتری، رضا تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304]
 • وفایی شوشتری، رضا تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه فون زنبورهای خانواده (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مرکزی استان مازندران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 191-202]
 • وفایی شوشتری، رضا مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286]
 • وفایی شوشتری، رضا سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 367-378]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • وفایی شوشتری، رضا کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان ها و زمان های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates (Col,. Bruchidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • وفایی شوشتری، رضا اثر کشندگی سه کنه کش بر کنه دولکه ای (Koch. Tetranychus urticae) روی سه رقم رز [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344]
 • وفایی شوشتری، رضا گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372]
 • وفایی شوشتری، رضا استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170]
 • وفایی شوشتری، رضا گزارش سه گونه کنه آبزی (Acari: Hydrachnidia) از ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 283-289]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی فونستیک و پراکنش کنه های آبزی (Acari: Hydrachnida) در شهرستـان خرم‌ آباد [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 403-413]
 • وفایی شوشتری، رضا گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 307-312]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329]
 • وفایی شوشتری، رضا فون کفشدوزک های (Col., Coccinellidae) شهرستان زرند، استان کرمان [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • وفایی شوشتری، رضا تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-181]
 • وفایی شوشتری، رضا اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201]
 • وفایی شوشتری، رضا اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 211-222]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی فون خانواده Miridae در ملایر (استان همدان، ایران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 268-280]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-237]
 • وفایی شوشتری، رضا اثـــر کود نیتروژن بر تغییرات جمعیت و پارامترهـــــای رشدی کنه تارتن قرمز Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari: Tetranychidae) روی ارقام مختلف گل رز [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300]
 • وفایی شوشتری، رضا استفاده از زمین آمار در مدیریت کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع لوبیا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 295-303]
 • وفایی شوشتری، رضا تنوع گونه‌ای زنبورهای گرده‌افشان خانواده Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) در استان یزد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]
 • وفایی شوشتری، رضا اثرات کشندگی و جانبی کنه‌کش اسپیرودیکلوفن و اسپیرومسیفن روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch و شکارگر آن Neoseiulus californicus McGregor (Acari: Phytoseiidae) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی اثر عنصر بورون روی پارامتر‌های رشد جمعیت کنه‌ تارتن دولکه‌‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم اختر [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 337-346]
 • وفایی شوشتری، رضا توصیف نخستین شیخک مشت‌زن ایرانی، گونه‌‌ای جدید از جنس Holaptilon Beier, 1964 (Mantodea, Mantidae) از منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 150-158]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 204-215]
 • وفایی شوشتری، رضا معرفی فون و گزارش جدید از پادمان (Collembola, Hexapoda) بخشی از جنگل‌‌های مازندران (ایران) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 103-113]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]
 • وفایی شوشتری، رضا اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • وفایی شوشتری، رضا یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 205-214]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه توزیع جغرافیایی و فراوانی جمعیت کنه‌های گیاهی روی اندام‌های هوایی و در سطح خاک باغات چای در شرق استان گیلان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 329-338]
 • وفایی شوشتری، رضا تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی فون خانواده Miridae و تعیین گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 85-93]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 103-117]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه مقدماتی تاثیر کائولین در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه گرمسار [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 163-171]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی سمیت و شاخص‌های تغذیه‌ای اسانس‌های گیاهی دارچین، نعناع فلفلی و اکالیپتوس بر روی مراحل مختلف زیستی سوسک برگ‌خوار نارون Xanthogaleruca luteola (Coleoptera: Chrysomelidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 71-82]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه ذخیره‌سازی در سرما بر پار‌امترهای مختلف زیستی زنبورHabrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 219-226]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 295-305]
 • وفایی شوشتری، رضا گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 38-46]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]
 • وفایی‌شوشتری، رضا بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 379-386]
 • وفایی‌شوشتری، رضا ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-29]
 • وفایی‌شوشتری، رضا مطالعه فونستیک کنه‌های جنس Eriophyes (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) درختان میوه در شهرستان نیشابور [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 165-178]
 • ولی زاده، حیدر مطالعه کارایی روش های کنترل زنجره مو، (Psalmocharias alhageos Kol (Hem., Cicadidae، در استان قم [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 261-268]
 • وهابزاده، نازنین تاثیر دما بر رشد و زادآوری کفشدوزک دو نقطه ای (Adalia bipunctata L. (Col., Coccinellidae، دشمن طبیعی آفت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hom., Aphalaridae [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112]
 • وهاب زاده، نازنین تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 77-84]

ه

 • هاتفی، سعید بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی از ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34]
 • هادی، فرزانه معرفی و شناسایی گونه های خانواده Sphecidae در شهرستان خمین [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82]
 • هاشمی، مریم کاربرد نشانگر ملکولی RAPDدر بررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک (Col.:Coccinellidae) Hippodamia variegata در استان لرستان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 393-400]
 • هاشمی‌راد، حمید شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • هاشم‌زاده، حسین مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286]
 • هاشم‌زاده، حسین مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329]
 • همایون، فاطمه معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 179-195]
 • همایون، فاطمه فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 159-176]
 • هوشیار، هنگامه مطالعه فون زنبورهای خانواده (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مرکزی استان مازندران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 191-202]
 • هوشیار، هنگامه مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]
 • هوشیار، هنگامه مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 33-60]

ی

 • یاری، رضا کاربرد نشانگر ملکولی RAPDدر بررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک (Col.:Coccinellidae) Hippodamia variegata در استان لرستان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 393-400]
 • یاقوت نژاد، فروغ مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92]
 • یاقوت نژاد، فروغ بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل (Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae با استفاده از نشانگر های ریزماهواره در مناطق کردستان، خوزستان و اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 209-218]
 • یاوری، غلامرضا شناسایی و اولویت‌بندی موانع تولید حشرات خوراکی به‌عنوان جیره غذایی ازدیدگاه تولید‌کنندگان دام و طیور با استفاده از روش (AHP) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • یحیی پور، علیه گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانوادهIsotomidae (Apterygota: Collembola) برای فون ایران [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 385-401]
 • یحیی‌‌پور، علیه معرفی فون و گزارش جدید از پادمان (Collembola, Hexapoda) بخشی از جنگل‌‌های مازندران (ایران) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 103-113]
 • یزدانیان، محسن تاثیر تغذیه از غلظت‌های مختلف قندهای گلوکز، فروکتوز و ساکارز در نبود لاروهای میزبان بر طول عمر حشرات کامل زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Hym.; Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 67-82]
 • یزدانیان، محسن تاثیر آفت‌کش‌های کلرپایریفوس و آبامکتین بر زنده‏مانی و باروری حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147]
 • یزدانیان، محسن بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-181]
 • یزدان پاک، آناهیتا ارزیابی باقیمانده سموم (دیازینون، ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و استامی پراید) در خیار سبز گلخانه ای در منطقه فارس – ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • یوسفی، بنفشه بررسی نوسانات جمعیت مگس جالیز Dacus ciliatus Loew (Dip.,Tephritidae) روی خیار [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 131-142]
 • یوسفی، مژگان بررسی تأثیر استفاده از آفت‌کش‌های جدید و مرسوم بر کنترل و پاسخ فیزیولوژیک ملخ مراکشی در منطقه شمال استان گلستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 177-186]
 • یوسفی پرشکوه، آرزو حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34]