بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیکا توام با قارچ بیماری زای Beauveria bassiana روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران

2 هیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

سفیدبالک گلخانه به عنوان یک آفت اقتصادی، دارای دامنه میزبانی وسیع و همه جازی بوده و روی بسیاری از گیاهان زراعی از جمله گیاهان گلخانه ای خسارت فراوانی به بار می آورد. به دلیل ویژگی‌های مرفولوژیکی و پتانسیل مقاومت به سموم شیمیایی، یافتن ترکیبات مناسب‌ و سازگار جهت کنترل تلفیقی این آفت با افزایش میزان تاثیر و کمترین اثر سوء را روی قارچ بیماری زای Beauveria bassiana داشته باشد ضرورت دارد.
روشها: در این مقاله اثر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana به تنهایی و در اختلاط با نانو ذرات سیلیکا علیه تخم و پوره سن دوم سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood و قدرت جوانه زنی قارچ بیمارگر، با بهره گیری از روشهای تجزیه پروبیت ، تجزیه واریانس ANOVA یک طرفه و نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: مقادیر LC50 حاصل از تجزیه پروبیت در نتیجه‌ی تاثیر غلظت‌های مختلف نانو ذره سیلیکا و قارچ Beauveria bassiana علیه تخم  بعد از 7 روز و علیه پوره سن دوم سفیدبالک بعد از 72 ساعت به ترتیب (97/643 میلی گرم بر لیتر و   170399 کنیدی در میلی لیتر) و (95/602 میلی گرم بر لیتر و 78379 کنیدی در میلی لیتر) بدست آمد.
نتایج: با توجه به نتایج مقاله حاضر نانوذرات سیلیکا به تنهایی سمیت بالاتری نسبت به بقیه تیمارها و هم بصورت ترکیبی با قارچ  B. bassiana میتواند در کنترل تلفیقی آفت مهم سفیدبالک گلخانه بکار رود. مهمترین مزیت استفاده از این ترکیبات سازگار بودن آنها با محیط زیست و عدم ایجاد مقاومت در حشرات در برابر آنها میباشد.

کلیدواژه‌ها