بررسی فونستیک تریپسها (Thysanoptera) در مناطقی از استانهای اصفهان و چهار محال بختیاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش آموخته گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

راسته بالریشکداران با وجود اندازهای کوچک، نقش مهمی در اکوسیستم طبیعی وکشاورزی دارند که تعداد زیادی ازگونهها به دلیل توانایی ایجاد خسارت مستقیم وغیر مستقیم از طریق تغذیه وانتقال عوامل بیماریزای گیاهی اهمیت اقتصادی دارند. با توجه به غنای گونهای و تنوع میزبانی این راسته، در این پژوهش شناسایی و بررسی فون بال ریشکداران استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری طی سالهای 97-1395 انجام گرفت. نمونههای بالریشکداران با تکاندن گیاهان مختلف اعم از مثمر، غیرمثمر، زینتی، زراعی، باغی وعلفهرز جمعآوری و پس از انتقال به آزمایشگاه، اسلاید‌های میکروسکوپی تهیه شد. نمونهها با کمک منابع علمی معتبر شناسایی شدند. در این بررسی جمعاً 29 گونه متعلق به 14 جنس و چهار خانواده از دو زیرراسته Tubulifera و Terebrantia شناسایی شد. در این پژوهش 17گونه جدید برای فون استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری گزارش شدند. صفات تاکسونومیک گونهها و اطلاعات مربوط به پراکنش آنها ارائه شده است. بیشتر گونههای جمع‌آوری شده گیاهخوار بوده و برخی از آفات بسیار مهم محصولات کشاورزی هستند.گونه‌های جمع آوری شده از دو جنس Aeolothrips و Scolothrips شکارگر هستند.

کلیدواژه‌ها