اثر کشندگی حشره‌کش‌های هگزافلومورون، اسپینوزاد، آبامکتین و ایندوکساکارب روی تخم و لارو سفیده‌بزرگ کلم (Pieris brassicae L.) و پارازیتوئید آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره ‌شناسی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 استادیاران گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

3 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

سفیده بزرگ کلم (Pieris brassicae L.) یکی از آفات مهم چلیپائیان در ایران و جهان است. در این بررسی اثر حشره­کش­های هگزافلومورون، اسپینوزاد، آبامکتین و ایندوکساکارب روی سفیده کلم و زنبور پارازیتوئید آن (Cotesia glomerata L.) مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر LC50 حاصل از تجزیه پروبیت تاثیر غلظت‌های مختلف هگزافلومورون، اسپینوزاد، آبامکتین و ایندوکساکارب روی لارو سن سوم سفیده کلم بعد از 72 ساعت به ترتیب (213/0، 298/0، 330/0 و 434/0) و روی تخم سفیده کلم بعد از هفت روز (831/0، 440/0، 267/0 و 489/0) میلی لیتر در لیتر بدست آمد. در ارزیابی همان ترکیبات روی زنبور پارازیتوئید بعد از هفت روز نتایج نشان داد که هگزافلومورون و ایندوکساکارب کم­خطرترین و آبامکتین پر­خطرترین حشره­کش روی دشمن طبیعی می­باشد، همچنین نتایج نشان داد موثرترین حشره­کش روی لارو سن سوم سفیده کلم طی 72 ساعت هگزافلومورون بود. در بررسی میزان پارازیته­شدن لاروهای سن سوم سفیده کلم تحت تاثیرغلظت­های مختلف هگزافلومورون، اسپینوزاد، آبامکتین و ایندوکساکارب در مقایسه با شاهد نتایج نشان داد در غلظت­های پایین هر حشره­کش اختلاف معنی­داری بین شاهد و تیمار حشره­کش وجود ندارد، اما در غلظت­های بیشتر، اختلاف معنی­دار گردید و میانگین تعداد لارو سن سوم پارازیته در تیمار شاهد افزایش یافت. با توجه به نتایج این تحقیق می­توان هگزافلومورون را به عنوان ترکیبی کم­خطر برای زنبور پارازیتوئید و موثر روی این آفت پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها