مطالعه تاثیرغلظت‌های کنه کش گیاهی بایومایت درکنترل کنه تارتن دو لکه ای صیفی جات ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 عضو هیات علمی و استادیار پژوهش در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

3 عضو هیات علمی و استادیار پژوهش در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

4 عضو هیات علمی و استادیار پژوهش در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده

کنه های تارتن از آفات مهم  مزارع  صیفی کشور در ماه های گرم می باشند. غلظت های 1، 5/1 و 2 در هزار کنه کش گیاهی بایومایت در مقایسه با تاثیر غلظت های 75/0 درهزار نیم آزال 2/1 درصد ای سی،‌ 75/0 درهزارآبامکتین 8/1 درصد ای سی، یک درهزار اومایت ای دبلیو570 و  5/1 درهزار مایع ظرفشویی، با آب شویی درتیمارشاهد علیه جمعیت فعال کنه تارتن دو لکه ای  (Tetranychus urticae) خیار، خربزه و هندوانه مزرعه ای مطالعه شد. از طرح آماری بلوک  های کامل تصادفی با سه تکرار و هرتکرار حداقل تعداد 50 بوته دراصفهان، خراسان رضوی وکرمان استفاده شدند. محلولپاشی تیمارها با مشاهده میانگین جمعیت 5 کنه فعال درسطح زیرین 40 درصد نمونه برگ ها انجام وکارائی هرتیمار با جمع آوری تصادفی تعداد 30 نمونه برگ در فواصل یک روز قبل و3، 7 و14 روز بعد تعیین شد. داده هاپس از تبدیل به درصدتلفات تجزیه آماری شدند. میانگین کنه تارتن درسطح زیرین برگ خربزه 6 تا 12 برابر نسبت به برگ خیارو 3تا 5 نسبت برابر به برگ هندوانه بیشتر و حداکثر 6/61 کنه برای برگ خربزه قبل از سم پاشی ثبت شد. درمیان غلظت بایومایت بیشترین تاثیر برای 2 درهزار تانوبت 7 روز 46/73 درصد در اصفهان و تا 14 روز به ترتیب 56/65 و 67/82 درصد درخراسان رضوی وکرمان ثبت و فاقد ثار سوء روی صیفی جات بود. با محلولپاشی صبح زود این غلظت و در شروع فعالیت کنه آفت حداکثر تاثیر تماسی علیه کنه های تارتن صیفی جات مزرعه ای تامین می شود.

کلیدواژه‌ها