شناسایی باکتری‌های روده گونه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) و جداسازی باکتری‌های تجزیه کننده لیگنین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی

2 مدیرگروه و استاد

3 گروه گیاهپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

4 دانشیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی/بخش انگل شناسی

چکیده

لیگنین فراوان ترین پلیمر معطر (فنلی) و دومین ماده اولیه فراوان در محیط زیست است. لیگنین در طبیعت توسط باکتری­ها و قارچ­ها تخریب می­شود. جهت ارزیابی نقش باکتری­های همزیست موریانه­ها در تخریب لیگنین، چهار کلنی از گونه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri   (Termitidae)  که از  طریق تله­گذاری در مناطق اهواز، بندرعباس و دو جزیره خارک و کیش جمع­آوری شدند. سوسپانسیون روده موریانه­های هر منطقه در 5 میلی لیتر D.H2O تهیه شد. نمونه­ها در محیط کشت مغذی آگار (NA) کشت داده شدند. پتری دیش­های حاوی نمونه کشت داده شده در دمای 270C به مدت 24-72 ساعت درانکوباتور قرار گرفتند. کلنی باکتریایی متنوع  با مورفولوژی­های متفاوت انتخاب و خالص سازی شدند. برای تمایز باکتری­های تجزیه کننده لیگنین، تمام 47 جدایه باکتریایی برروی محیط کشت حاوی آگار لیگنین مختلف استخراج شده حاوی MSM رشد داده شدند. در مجموع، 45 جدایه از نظر تجزیه لیگنین مثبت بودند. تعیین توالی 16S rDNA در ترکیب با روش­های کشت کلاسیک برای شناسایی باکتری­ها استفاده شد. شناسایی شامل جنس / گونه Stenotrophomonas maltophilia ، Elizabethkingia anopheles ، Ochrobactrum anthropic ، Serratia marcescens ، Lysinibacillus pakistanensis ، Actinetobacter pitti ، Pseudomonas spp. و Bacillus spp بودند. برای تعیین میزان فعالیت لیگنینولیتیک ، باکتری­ها از خانواده­های شناسایی شده در محیط لیگنین آگار پرورش داده شدند. هیدرولیز لیگنین با استفاده از متیلن بلو بر روی محیط کشت مورد بررسی قرار گرفت. حاله­های ایجاد شده دراطراف کلنی باکتری­ها اندازه گیری شدند.

کلیدواژه‌ها