تاثیر اشعه فرا بنفش بر سرعت تجزیه و حذف آفتکش‌های متاسیستوکس و فنیتروتیون از محصول پسته

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی/دانشکده کشاورزی،دانشگاه ازاد واحد علوم وتحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس/گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز/گروه حشره شناسی کشاورزی

3 هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی کشور است که حدود ۸۱ درصد از درآمد های غیر نفتی کشور به آن اختصاص دارد.در این تحقیق تجزیه دو افتکش متاسیستوکس و فنیتروتیون، به وسیله اشعه ماورائ بنفش مورد بررسی قرار گرفت.این دو آفتکش به طور معمول با طیف وسیعی در باغات پسته کشور مورد استفاده قرار می گیرند.یکی از عمده ترین وظایف کشاورزی و گیاهپزشکی، تولید محصولاتی ایمن است، که میزان باقیمانده آفتکشها در آن­ها کمتر از سطح MRL باشد.هدف این تحقیق بررسی تاثیر تشعشعات uv به همراه عامل فتوکاتالسیتی دی اکسید تیتانیوم و پراکسید هیدروژن بر تجزیه این دو سم در محصول پسته بود. تعیین باقیمانده موجود در نمونه­ها با روش استخراج LLE و اندازه گیری با دستگاه GC-MS انجام شد.زمانهای آزمایش 30،60،120 و 300 دقیقه در نظر گرفته شد.
نتایج نشان داد بیشترین درصد تجزیه آفتکشها مربوط به سم متاسیستوکس و تحت تاثیر UV/H2O2  و به میزان 5/38% بود.زمان بهینه در کلیه آزمایشات 300 دقیقه تعیین شد.اشعه UV به تنهایی در زمان 300 دقیقه روی سموم متاسیستوکس و فنیتروتیون در محصول پسته  باعث کاهش سم به ترتیب به میزان  2/24و1/17% شد.
آزمایشات نشان داد که تجزیه سموم مورد مطالعه با استفاده از تابش اشعه ماوراء بنفش امکان پذیر است و اثر مخرب UV در ساختارهای مواد شیمیایی در آزمایشات اثبات شد.بنابراین تشعشعاتUV در یک دوز مشخص قادر به برطرف نمودن باقی­مانده سموم از پسته می‌باشد.تلفیق عوامل UV، پراکسید هیدروژن و دی اکسید تیتانیوم به نحو موثرتری قادر به زدودن آلودگی از محصولات کشاورزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها