مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزیی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

2 دانشگاه آزاد اراک

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مگس­های خانواده Syrphidae از جمله شکارگرهای شناخته شده حشرات هستند که از طیف وسیعی از آفات       به­خصوص شته ها تغذیه می­کنند. طی سال­های 88-89 فون حشرات این خانواده در مزارع، باغات، مراتع و جنگل­های شهرستان کوهدشت استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­برداری با استفاده از تورحشره­گیری و تله مالیز در طول فصل رویش انجام شد. بر اساس تعداد نمونه جمع­آوری شده گونه­های غالب منطقه تعیین گردید. بر اساس نتایج در مجموع 21 گونه متعلق به  دو زیر خانواده و 12 جنس جمع­آوری و شناسایی گردید. گونه­های Melanostoma mellineum (L., 1758) و Eupeodes corolla (Fabricus, 1794) به عنوان گونه غالب در شهرستان کوهدشت شناخته شدند. تمام گونه­های شناسایی شده برای اولین بار شهرستان کوهدشت گزارش شده­اند. نمونه­ها در کلکسیون حشرات گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اراک نگهداری شدند. گونه­های شناسایی شده به شرح زیر هستند:
الف) زیر خانواده Syrphinae                                                                                       
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776); Ischiodon aegyptius (Wiedemann, 1830); I. scutellaris (Fabricius, 1805); Eupeodes corolla (Fabricius, 1794); E. nuba (Wiedemann, 1830); Scaeva albomaculata (Macquart, 1842); S. dignota (Rondani, 1857); Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 1830); S. scripta (L., 1758); S. turkmenica Bankowska., 1964; Melanostoma melinum (L., 1758); Chrysotoxum parmense Rondani, 1845; Paragus bicolor (Fabricius, 1794); P. compeditus Wiedemann,1830.              
ب) زیر خانواده  Milesiinae                                                                                       
Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818); E. aeneus Scopoli, 1763); E. megacephalus (Rossi, 1794); Eristalis arbustorum (L., 1758); E. tenax (L., 1758); Eumerus tuberculatus Rondani, 1857; Syritta pipiens L., 1758).
 

کلیدواژه‌ها