بررسی جدول زندگی و امکان پرورش انبوه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی ، واحد اصفهان ( خوراسگان )، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri یکی از شکارگر­های مهم شپشک آرد آلود مرکبات و چای می­باشد که در کنترل بیولوژیک این حشره بسیار مؤثر است. در این پژوهش جمعیت کفشدوزک با تغذیه از یک نوع شپشک مرکبات افزایش داده و جدول زندگی آن به دست آمد. بدین منظور کفشدوزک و شپشک­های آرد آلود در دمای 2±27 درجه سانتی­گراد و رطوبت نسبی 5±75 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی دو میزبان سیب­زمینی­های جوانه زده و کدو حلوایی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور محاسبه خطای استاندارد پارامترهای رشد جمعیت از روش جک نایف استفاده شد. نتایج نشان داد، نرخ خالص رشد محاسبه شده روی سیب­زمینی و کدو حلوایی به ترتیب برابر با 75/203 و 85/577 بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت در سیب­زمینی 99/8 و در کدو حلوایی 28/10، نرخ خالص تولید مثل در سیب­زمینی 75/203 و در کدو حلوایی 85/577 و طول دوره یک نسل در سیب­زمینی 42/41 و در کدو حلوایی 44/50 به ترتیب روز محاسبه شد. نتایج نشان داد که تأثیرات مثبت گیاه میزبان روی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک در تغذیه شپشک­های آرد آلود تولید شده روی کدو حلوایی در مقایسه با سیب­زمینی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها