مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه حشره شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، جهرم، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه حشره شناسی، جهرم، ایران

3 گروه حشره شناسی، واحد جهرم دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

4 استاد، گروه فیزیک، دانشگاه پیزا، ایتالیا

5 استادیار، گروه حشره شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

خانوادهChrysididae (Hymenoptera: Chrysidoidea)  که معمولا با اسامی زنبورهای زمردی یا زنبورهای فاخته شناخته می شوند یک خانواده از گروه زنبورهای Aculeata می باشند که پراکنش جهانی داشته و تاکنون نزدیک به 3000 گونه از آنها شناخته شده است. در این خانواده زنبورهای جنس Chrysis Linnaeus, 1761 (Chrysidinae, Chrysidini) یکی از جنس های متنوع و با پراکنش جهانی می باشند که تاکنون بیش از 1100 گونه و زیرگونه از آنها شناسایی شده و این در حالی است که تعداد زیادی از آنها هنوز کشف نشده و ناشناخته هستند. در مطالعه حاضر، یک لیست از دوازده گونه از زنبورهای این جنس، جمع آوری شده از استان فارس در جنوب ایران ارایه می شود. نمونه ها به وسیله تله مالیز و طی سال های  1392 تا 1396جمع آوری شد. شناسایی گونه ها با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر و توصیف های اصلی انجام گردید. شش گونه Chrysis amneris Balthasar, 1953، Ch. dawahi Strumia, 2011، Ch. diacantha diacantha Mocsáry, 1889، Ch. laeta Dahlbom, 1854، Ch. santschii Linsenmaier, 1959 و   Ch. taurica Mocsáry, 1889 یرای اولین بار از ایران گزارش می شوند. با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق، مجموع تاکساهای گزارش شده این جنس از ایران به 130 گونه و زیرگونه افزایش یافت.
 

کلیدواژه‌ها