بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استادیار، ﮔﺮوه ﺣﺸﺮهﺷﻨﺎﺳﻲ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واحد اراک، اﻳﺮان.

3 استادیار، پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

حفظ و افزایش تنوع زیستی حشرات به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های اصلی در کنترل آفات بدون کاربرد سموم شیمیایی مطرح بوده و نقش بسزایی در کاهش آلودگی های زیست محیطی و رسیدن به توسعه پایدار دارد.  خانواده­یDolichopodidae  معروف به مگس­های پابلند، با بیش از 7500 گونه توصیف­­شده مهم­ترین و بزرگ­ترین خانواده­ در بالاخانواده Empidoidea می­باشد. حشرات­کامل و لارو اکثر گونه­ها شکارچی سایر حشرات می­باشند و در کنترل جمعیت آفات در بوم نظام های مختلف نقش به سزایی ایفا می کنند. در مطالعه حاضر به­منظور بررسی فون مگس‌های خانوادهDolichopodidae  نمونه­برداری با استفاده از تله مالیز در مناطق مختلف استان تهران و البرز طی سال 1397-1396 انجام گرفت. مطالعات تنوع گونه ای نشان داد که تنوع افراد این خانواده در مناطقی با رطوبت بالا و دارای پوشش گیاهی مخلوط و فراوان بیشتر از سایر مناطق می باشد.

کلیدواژه‌ها