آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشیارگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

4 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

پسته از مهم­ترین و اقتصادی­ترین محصولات کشاورزی ایران و محصولی صادراتی و ارز آور است. ایران در بین کشورهای تولید کننده پسته مقام اول را دارد. با توجه به گسترش روز افزون باغات پسته در استان کرمانشاه، این پژوهش طی سال­های 1396، 1397 و 1398 در باغات پسته استان کرمانشاه به منظور شناسایی فون آفات این درختان انجام شد و از روش­های مختلف نمونه­برداری آفات مانند جمع­آوری مستقیم اعم از حشرات کامل، لارو و سرشاخه های آلوده و پرورش در آزمایشگاه، تور زدن، سینی سفید، تله­ی نوری، آسپیراتور و غیره برای جمع­آوری حشرات استفاده شد. در نهایت 13 گونه از آفات مربوط به خانواده‏های مختلف شامل Sulamicerus stali Fieber،Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer، Forda hirsuta Mordvilko، Anapulvinaria pistaciae Bodenheimer، Lepidosaphes pistaciae Archangelskaya، Acrosternum heegeriFieber، Polydrosus davatchii Hoffman، Anthaxia winkleri Obenberger، Carphoborus perrisi Chapuis، Recurvaria pistaciicola Danilewski، Eurytoma plontnikovi Nikolskayaروی درختان پسته گزارش گردید. گونه Labidostomis luristanica Warchalowski (Col.: Chrysomelidae) برای اولین بار از استان کرمانشاه و گونه  Thrips minutissimus Linnaeus (Thy.,Thripidae) برای اولین بار روی درختان پسته گزارش می­شوند.
 

کلیدواژه‌ها